Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2016-17 | Grau de Psicologia (2009) | Psicologia de l'educació I

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I Codi 11204117
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Obligatòria Tercer 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
DUEÑAS RADA, JORGE MANUEL
Adreça electrònica jorgemanuel.duenas@urv.cat
Professors/es
DUEÑAS RADA, JORGE MANUEL
Web
Descripció general Aquesta matèria introdueix l’alumne en una mirada psicològica dels processos educatius. Descriu les principals teories de la psicologia de l’educació, amb especial atenció al marc constructivista, i delimita l’espai professional del psicòleg de l’educació.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Conèixer els diferents models teòrics de la Psicologia, la dimensió social, antropològica i històrica i ser capaç de valorar críticament les seves contribucions i limitacions al comportament dels individus, dels grups i de les organitzacions.
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text oral gramaticalment correcte
Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
Bloc 1. Aproximació a la psicologia de l’educació - La psicologia aplicada a les pràctiques educatives
- Objecte d’estudi, continguts i espais professionals de la P.E.
- Enfocaments i tendències actuals en P.E.
Bloc 2. Les concepcions constructivistes de l'ensenyament i l'aprenentatge. - Aprenentatge, desenvolupament cognitiu i ensenyament.
- La teoria genètica de l’aprenentatge
- Aprenentatge significatiu i teoría de l’assimilació. Implicacions instruccionals.
- La teoria sociocultural del desenvolupament i l’aprenentatge.
- El constructivisme en l'educació.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A1
1 0 1
Sessió Magistral
A1
10 15 25
Resolució de problemes, exercicis
A1
C4
12 22 34
Atenció personalitzada
A1
3 0 3
 
Proves objectives de tipus test
A1
4 8 12
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats que permeten un primer apropament als continguts de la matèria.
Sessió Magistral Sessions que tenen el objectiu de presentar als alumnes de forma ordenada i global els aspectes tèorics generals de la Psicologia de l'Educació.
Resolució de problemes, exercicis Resolució individual dels problemes pràctics i dels exercicis proposats, en relació als continguts de la Psicologia de l'Educació.
Atenció personalitzada Seguiment del treball de l'alumne i resolució de dubtes tant a l'aula com en sessions de tutoria.

Atenció personalitzada
Descripció
Els alumnes disposen d’hores d’atenció pel seguiment i supervisió del treball individual i en grup. És un temps per la retroalimentació sobre les tasques i produccions a partir dels indicadors d’avaluació. Es promou també el seguiment de la dinàmica de treball en equip.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis
A1
C4
Resolució de problemes i exercicis pràctics de forma individual. 40%
Proves objectives de tipus test
A1
En aquetes proves s'avaluen els continguts teòrics impartits a les classes magistrals.

Cal superar el 50% de la prova.
60%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

- Hi haurà un examen de recuperació pels alumnes que suspenguin les proves objectives tipus test, però no hi haurà una recuperació pels treballs ni per les pràctiques (problemes o exercicis de classe).

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiantat.


Fonts d'informació

Bàsica Coll, C.; Palacios, J. y Marchesi, A., Desarrollo psicológico y educación 2. Psicología de la educación escolar. , 2ª edición, Alianza
John W. Santrock, Psicología de la educación, 4ª edición, McGraw-Hill

Complementària Trianes, M.V., Educación y competencia social. Un programa en el aula, 1ª, Ediciones Aljibe
Fernández, E.; Justicia, F. & Pichardo, M.C. , Enciclopedia de Psicología Evolutiva y de la Educación. Volumen I. , 1ª, Ediciones Aljibe

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili