Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2016-17 | Grau de Psicologia (2009) | Psicologia de les organitzacions

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) PSICOLOGIA DE LES ORGANITZACIONS Codi 11204116
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Tercer 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
BOADA GRAU, JOAN
Adreça electrònica joan.boada@urv.cat
Professors/es
BOADA GRAU, JOAN
Web
Descripció general 1.-Les classes s'impartiran en Català i Catellà, indistintament. 2.-L'assignatura permet a l'estudiant integrar els continguts bàsics (teòrics i pràctics) de la Psicologia de les Organitzacions, mitjançant l'aprenentatge per recepció (continguts exposats pel professor oralment amb transparències) i l'aprenentatge per descobriment (participació activa de l'alumne/a l'aula). 3.-Tanmateix, permet practicar i dominar alguns mètodes de recerca en l'àmbit de la Psicologia de les Organitzacions, com per exemple, l'informe psicosocial. Les pràctiques dissenyades permeten aplicar els coneixements adquirits per tal de facilitar el diagnòstic i la intervenció professional. 4.-Endemés, es contribueix a possibilitar la socialització laboral i organitzacional, tot informant sobre els valors socials i laborals dominants, en el moment actual, que possibiliten una adequada integració en el mercat laboral. 5.-Finalment, la prova escrita (examen test) serà en idioma castellà.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A7 Conèixer, seleccionar i administrar les tècniques d'avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica en els seus possibles àmbits d'aplicació.
 A8 Identificar les característiques rellevants del comportament dels individus i grups, descriure i analitzar els seus problemes i necessitats per planificar i executar les intervencions adequades, avaluant i analitzant els resultats i l'eficàcia de les pròpies actuacions.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia.
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A7 Utilitzar informació, especialment de caràcter bibliogràfic.
 A8 Conèixer i analitzar diverses les diverses etapes que han configurat les disciplines del treball, la psicologia dels grups i la psicologia de les organitzacions.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo
Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els símptomes
Elabora una estratègia per a resoldre el problema
Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables
Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte en els problemes
Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
1.-Introducció. -ENOP: Proposta.
-Aspectes Conceptuals bàsics: organització vs empresa.
-Associacions professionals i acadèmiques: EAWOP, AEDIPE i ACCID.
2.-Panorama Històric. -Principals Paradigmes i autors associats.
-L'actualitat a Catlunya, Espanya i Europa.
-Principals tendències mundials.
3.-Mètodes, Tècniques i Polaritats. Qualitatiu vs quantitatiu.
4.-Les Organizacions i les Persones. -Conducta organitzacional
-Competències professionales i corporatives.
-Competèncias: empleabilitat, ocupabilitat, contratabilitat.
-Qualitat de vida laboral.
-Riscos psicosocials.
5.-Les Organitzacions. -Empresa: definició i característiques.
-Models de Qualitat: EFQM i Balanced Scorecard.
-Cultura.
-Clima.
-Lideratge
-Qualitat del servei.
-Conflictes: Negociació i Mediació.
-Desenvolupament i canvi organitzacional.
-La intervenció organitzacional.
6.-El rol del psicòleg/a en les Organitzacions. -Tasques bàsiques y competències desitjades.
-Expectatives professionals.
-Àmbits de profesionalització.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Sessió Magistral
A7
A8
20 20 40
Sessió Magistral
20 24 44
Atenció personalitzada
2 0 2
 
Proves pràctiques
B2
1 50 51
Proves objectives de tipus test
A7
A8
1 10 11
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Repàs de les bases de la Psicologia de les Organitzacions.
Sessió Magistral Anàlisi dels principals conceptes del programa i la seva vinculació amb la realitat social i empresarial.
Sessió Magistral Plantejament de casos pràctics i la seva resolució.


Atenció personalitzada Aclariment de dubtes i problemes plantejats.

Atenció personalitzada
Descripció
Recepció de l'estudiant per resoldre dubtes de l'assignatura

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Sessió Magistral
Realització de casos pràctics a l'aula. 50%
Proves pràctiques
B2
Carpeta de casos i exercicis pràctics que hom resoldrà a l'aula.
10%
Proves objectives de tipus test
A7
A8
Una prova d'elecció múltiple de 40-45 preguntes, cada una d'elles té 4 opcions de resposta.
40%
Altres  

Activitats optatives

 
Altres comentaris i segona convocatòria

La part teòrica s'avaluarà mitjançant una prova escrita que tindrà un valor de 4 punts sobre la nota global de l'assignatura (10), per tal de superar aquesta part, exigeix una qualificació mínima de 2 punts.

La prova escrita (examen test) serà en idioma castellà.

La part pràctica tindrà un valor de 6 punts sobre la nota global de l'assignatura (10), per superar-la s'exigeix una qualificació de 3 punts. I, endemés, haver entregat totes les pràctiques obligatòries i preceptives.

Per a superar l'assignatura cal una nota mínima de 2 (teoria) i 3 (pràctica), no es farà promig si alguna de les notes de teoria i pràctica no arriben a les puntuacions abans indicades.

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiantat.


Fonts d'informació

Bàsica

**LIBROS

Boada-Grau, J. (1999) Psicología del (Trabajo + Organizaciones + Recursos Humanos).Barcelona: PPU.

Boada-Grau, J. (Dir.) (2001) Capital Humano: 52 Casos Prácticos. Barcelona: Granica.

Boada-Grau, J. (Director y Coordinador) (2009). La solución de conflictos en empresas y organizaciones. Madrid: Pirámide.


**CAPÍTULOS DE LIBRO.

Boada-Grau, J., de Diego, R., Ester, S., Chiapella, M. y Macip, S. (2000). La motivación interna y el clima organizacional como moduladoras del burnout en una muestra ocupacional heterogénea. En E. Agulló, C. Remeseiro y J.A. Fernández (Ed.)Psicología del Trabajo, de las Organizaciones y de los Recursos Humanos. Nuevas Aproximaciones. Madrid: Biblioteca Nueva. (pp. 165-172).

Boada-Grau, J., Vigil, A., Chiapella, M. y Macip, S. (2000). La prevención de riesgos laborales como consecuente de la cultura organizacional y la formación en una muestra de trabajadores de los sectores secundario y terciario. En E. Agulló, C. Remeseiro y J.A. Fernández (Ed.) Psicología del Trabajo, de las Organizaciones y de los Recursos Humanos. Nuevas Aproximaciones. Madrid: Biblioteca Nueva.(pp.132-138)

Boada-Grau, J., De Diego, R. y Vigil, A.  (2005). Team Climate Inventory: análisis de las propiedades psicométricas y estructura factorial en la versión española. En J. Romay y R. García-Mira (Eds.)Epistemología, procesos grupales y procesos psicosociales básicos. Madrid: Biblioteca Nueva. (pp. 45-52).

Boada-Grau, J., De Diego, R. y Vigil, A.  (2005). La medición de las Manifestaciones Psicosomáticas (PSICOSOM-27) en el trabajo. En J. Romay y R. García-Mira (Eds.) Psicología de las Organizaciones, del Trabajo, Recursos Humanos y de la Salud.  Madrid: Biblioteca Nueva. (pp. 113-120).

Boada-Grau, J., De Diego, R. y De la Fuente, R.  (2007). Cultura empresarial y valores organizacionales. En. R. de Diego y R. de la Fuente (Dirs. y Coords). Estrategias de liderazgo y desarrollo de personas en las organizaciones. Madrid: Pirámide (pp.21-41).

Boada-Grau, J. (2007) ¿Absentismo legal o psicológico?. Thi is the question. En VV.AA. 50 lecciones de management. Barcelona: Granica (pp.49-54). 

De la Fuente, R., De Diego, R., y Boada-Grau, J. (2009). La mejora de la comunicación interna: una apuesta por la calidad. En J. Boada-Grau (Dir. y Coord.) Solución de los conflictos en empresas y organizaciones (pp.153-156). Madrid: Ediciones Pirámide.

De Diego, R., De la Fuente, R. y Boada-Grau, J. (2010). Análisis y valoración de puestos de trabajo. En A. Cascio y C. Guillén (Coords). Psicología del Trabajo (pp. 111-134). Barcelona: Ariel. 

**ARTÍCULOS CIENTÍFICOS.

Boada-Grau, J., De Diego, R. y Macip, S. (2001). Cultura Organizacional y Formación Contínua: incidencia en la Prevención de Riesgos Laborales. Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, 17(1), 91-107.

Boada-Grau, J., De Diego, R. y Vigil, A.(2003). Mobbing: análisis de las propiedades psicométricas y estructura factorial de cuatro escalas (MOBB-90; MobbCF-21; MobbCG15 & MobbCs-28).Revista Encuentros en Psicología Social, 1(5), 26-31.

Boada-Grau, J., Purcalla, M.A.,Vigil, A. yDe Diego, R (2003). Cuestionario de Prevención deRiesgos Laborales (PRL-26): fiabilidad y estructura factorial.Revista Encuentros en Psicología Social, 1(1), 260-264.

Boada-Grau, J., De Diego, R. y Agulló, E. (2004). Burnout and Psychosomatics Manifestations as consequences of Organizational Climate and Labour Motivation.Psicothema, 16(1), 125-131.

Boada-Grau, J., De Diego, R. y Vigil, A.(2004).Estudio de la bondad psicométrica y estructura factorial de una escala de absentismo laboral (ABS-74). Revista Encuentros en Psicología Social,  2(1), 173-180.

Boada-Grau, J., De Diego, R., Agulló, E. y Mañas, M.A.(2005). Absenteeism from work as consequent of organizational variables.Psicothema, 17(2), 212-218.

Mañas, M.A., Salvador, C.M., Boada-Grau, J., González; E. y Agulló, E. (2007). Satisfaction and Psychological Well-being as Antecedents of Organizational Commitment. Psicothema, 19 (3), 395-400.

Segurado-Torres, A., Agulló-Tomás, E.,Rodríguez-Suárez, J., Agulló-Tomás, M.S. Boada- Grau, J. y Medina-Centeno, R. (2008). The interpersonal relations like source of risk of mobbing in the Local Police. Psicothema, 20 (4), 739-744.

Boada-Grau, J., De Diego, R. y E. de Llanos. (2009). Team climate as an antecedent of burnout and psychosomatic manifestations. Ansiedad y Estrés, 15 , 279-289.

Boada-Grau, J. y Gil, C. (2009). Strategic Management of Human Resources as Antecedents to the Balanced Scorecard. Revista del Trabajo y de las Organizaciones/Journal of Work and Organizational Psychology, 25,123-134.

Boada-Grau, J., González, S., Vigil-Colet, A.,Mañas, M.A. y Agulló, S. (2009). CONS-32: Development of a laboral risk prevention questionnaire for the construction industry. Psicothema, 21, 165-169.

Bonavía, T., Molina, J.G. y Boada-Grau, J. (2009). Further Examination of the Organizational Culture Scale focused on Artifacts.

Psychological Reports, 105, 827-834.

Segurado-Torres, A., Agulló-Tomás, E.,Rodríguez-Suárez, J., Agulló-Tomás, M.S. Boada- Grau, J. y Medina-Centeno, R. (2010).

La calidad percibida del contexto organizacional como fuente de riesgo de acoso laboral en la policía local. Revista Mexicana de Investigación en Psicología, 2 (1), 5-11.

Boada-Grau, J. & Gil-Ripoll C. (2010).Strategic human resources management as anantecedent to the Balanced Scorecard.

Psychology in Spain, 14 (1), 64-73.

Boada-Grau, J. y Gil-Ripoll, C. (2011).Measure of human resource management practices: psychometric properties and factorial structure of the questionnaire PRH-33. Anales de Psicología, 27(2), 527-535.

Boada-Grau, J., De-Diego, R.,De-Llanos-Serra, E., Vigil-Colet, A. (2011). Short spanish version of Team Climate Inventory (TCI-14): Development and psychometric properties. Psicothema, 23, (2), 308-313.

Complementària

Recomanacions


 
Altres comentaris
L'assignatura s'imparteix en castellà i/o català de forma simultània.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili