Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2016-17 | Grau de Psicologia (2009) | Psicologia dels grups

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) PSICOLOGIA DELS GRUPS Codi 11204115
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Obligatòria Tercer 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
GIL JUÁREZ, ADRIANA
Adreça electrònica adriana.gil@urv.cat
Professors/es
GIL JUÁREZ, ADRIANA
Web
Descripció general Psicologia dels grups és una aplicació de les diferents teories psicològiques a l’ambit del treball en grups i equips. S'expliquen els models que descriuen la conducta humana al grup. Amb les dinàmiques que fa l’estudiant posem en pràctica estrategies de millora i intervenció grupal.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Conèixer els diferents models teòrics de la Psicologia, la dimensió social, antropològica i històrica i ser capaç de valorar críticament les seves contribucions i limitacions al comportament dels individus, dels grups i de les organitzacions.
 A7 Conèixer, seleccionar i administrar les tècniques d'avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica en els seus possibles àmbits d'aplicació.
 A8 Identificar les característiques rellevants del comportament dels individus i grups, descriure i analitzar els seus problemes i necessitats per planificar i executar les intervencions adequades, avaluant i analitzant els resultats i l'eficàcia de les pròpies actuacions.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.
 A7 Utilitzar informació, especialment de caràcter bibliogràfic.
 A8 Conèixer i analitzar diverses les diverses etapes que han configurat les disciplines del treball, la psicologia dels grups i la psicologia de les organitzacions.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B5 Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis
Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup
Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip
Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i terminis requerits
Dirigeix reunions amb eficàcia
Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides
Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
Tema 1.- Els grups humans i les seves dinàmiques internes
Tema 2.- La dinàmica de grups
Tema 3.- Tècniques i estratègies de la dinàmica de grups

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Sessió Magistral
A1
16 16 32
Supòsits pràctics/ estudi de casos
A7
B5
6 23 29
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves objectives de tipus test
A1
A8
1 10 11
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Dinàmica de grup que permetrà aprofundir en la forma de treball de l'assignatura i la seva avaluació
Sessió Magistral Exposició oral, per part de la professora, dels continguts teòrics.
Supòsits pràctics/ estudi de casos Preparació i realització de dinàmiques de grup en grups de treball
Atenció personalitzada Tutoria presencial a l'aula, o virtual al moodle o per mail, per a la correcta realització del treball individual o en grup

Atenció personalitzada
Descripció
La professora orientarà i guiarà el procés d'aprenentatge de l'alumne a través de l'aula, del moodle i/o del mail. També es pot fer al despatx, concertant prèviament una tutoria amb la professora.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Supòsits pràctics/ estudi de casos
A7
B5
Elaboració i presentació d'una memòria amb les activitats de grup realitzades als seminaris. L'assistència és requisit imprescindible per poder aprovar els seminaris.

60%
Proves objectives de tipus test
A1
A8
Prova de 20 o 30 ítems d'opció múltiple amb tres o quatre opcions de resposta 40%
Altres   S'han d'aprovar les dues parts per separat per superar l'assignatura
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En cas d'haver suspès l'avaluació continua (no aprovar una o més de les activitats programades), es farà l'avaluació final.

L'avaluació final consisteix en: a) una prova objectiva tipus test de 40 o 50 ítems d'opció múltiple amb tres o quatre opcions de resposta per a la part teòrica i b) la realització i exposició oral del treball pràctic realitzat durant el curs, però de manera individual.

D'acord amb la normativa vigent el professorat podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats d'avaluació. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part dels estudiants.


Fonts d'informació

Bàsica Henri Tajfel, Grupos Humanos y Categorías Sociales, Herder, Barcelona
Tomás Ibáñez, Introducción a la psicología social, Editorial UOC, Barcelona
Pierre Simon, Lucien Albert, Las relaciones interpersonales, Herder, Barcelona

Complementària

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
PSICOLOGIA SOCIAL/11204003
PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA/11204112
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili