Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2016-17 | Grau de Psicologia (2009) | Avaluació i diagnòstic psicològic II

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC II Codi 11204114
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Obligatòria Tercer 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
HERNANDEZ MARTINEZ, CARMEN
Adreça electrònica carmen.hernandez@urv.cat
Professors/es
HERNANDEZ MARTINEZ, CARMEN
Web
Descripció general En aquesta part de la matèria, l'alumne ha d'adquirir coneixement sobre els diferents àmbits d'aplicació de l'avaluació psicològica així com de proves específiques dels mateixos.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A6 Adquirir els coneixements i destreses necessaris per diagnosticar i intervenir en els diferents contextos i camps d'aplicació de la Psicologia (educació, clínica i salut, treball i organitzacions i comunitari).
 A7 Conèixer, seleccionar i administrar les tècniques d'avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica en els seus possibles àmbits d'aplicació.
 A11 Conèixer el marc legal que regula la pràctica professional i ajustar-se als principis ètics i al codi deontològic de la Psicologia.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A6 Adquirir l'interès i la curiositat necessària per desenvolupar "la sensibilitat diagnòstica" que precisa aquest tasca, així com l'estímul i motivació per sostenir una formació permament en l'àrea.
Conèixer els instruments necessaris (cada un d’ells vinculats al marc teòric corresponent) per a poder realitzar una recopilació sistemàtica de dades sobre l’individu, així com la utilització que ha de fer d’ells tenint en compte el codi deontològic.
 A7 Conèixer els instruments necessaris ( cada un d'ells vincultats al marc teòric corresponent) per a què pugui realitzar una recopilació sistemàtica de dades sobre un individu, així con la utilització que s'ha de fer d'ells tenint en compte el codi deontològic.
Conèixer el concepte d’avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diferents aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.
 A11 Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.
Conèixer els instruments necessaris ( cada un d'ells vincultats al marc teòric corresponent) per a què pugui realitzar una recopilació sistemàtica de dades sobre un individu, així con la utilització que s'ha de fer d'ells tenint en compte el codi deontològic.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B4 Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’ accés a la informació i el seu ús
Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

Continguts
Tema Subtema
BLOC C. APLICACIONS C1. Avaluació de la intel.ligència i aptituds
C2. Avaluació del desenvolupament
C3. Avaluació de l'envelliment
C4. Àmbits d'aplicació

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
A6
A7
A11
28 14 42
Seminaris
A6
A7
A11
B4
C3
10 10 20
Pràctiques a laboratoris
A6
A7
A11
B4
C3
5 5 10
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves objectives de tipus test
A6
A7
A11
B4
C3
1 0 1
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Sessió magistral on s'introduïra l'assignatura i l'avaluació de la mateixa.
Sessió Magistral Exposició a classe dels aspectes teòrics de l'assignatura.
Seminaris Sessions pràctiques on s'aplicaran, corregiran i interpretaran diferents proves d'avaluació psicològica.
Pràctiques a laboratoris Sessions en petits grups on s'aplicaran, corregiran i interpretaran diferents proves d'avaluació psicològica.
Atenció personalitzada El professor estarà al despatx en l'horari convingut a disposició de l'alumne per tal de resoldre dubtes relacionats amb els aspectes teòrics i pràctics de l'assignatura.

Atenció personalitzada
Descripció
En l'horari convingut amb l'alumne es realitzarà una tutoria personalitzada del treball pràctic de l'assignatura.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Sessió Magistral
A6
A7
A11
Prova objectiva tipus test. 50
Seminaris
A6
A7
A11
B4
C3
Treball 25
Pràctiques a laboratoris
A6
A7
A11
B4
C3
Treball 25
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

PART TEÒRICA: Aquesta part de l'assignatura s'avaluarà mitjançant una prova objectiva tipus test (examen) i valdrà un 50% de la nota final.

PART PRÀCTICA: Aquesta part de l'assignatura s'avaluarà mitjançant un treball únic que es realitzarà de manera individual o per parelles i i valdrà un 50% de la nota final.IMPORTANT:

1)
NO HI HAURÀ SEGONA CONVOCATÒRIA PER A CAP DE LES DOS PARTS DE L'ASSIGNATURA.

2)
Per a fer mitja, es necessitarà un 4 com a mínim en qualsevol de les dos parts de l'assignatura.

3)
No es guardarà ni la nota de l'examen, ni la nota del treball per a cursos posteriors.

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluades. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiant.


Fonts d'informació

Bàsica Moreno-Rosset, C. , Evaluación psicológica: Concepto, proceso y aplicación en las áreas del desarrollo y de la inteligencia., Sanz y Torres, 2005
Barrio, V, Evaluación psicológica aplicada a diferentes contextos, UNED, 2003
Fernández-Ballesteros, R, Introducció a la evaluación psicològica I y II, Pirámide, 2005
Buela-Casal, G; Sierra, JC, Manual de evaluación psicológica, Siglo XXI, 1997
Cohen, RJ; Swerdlik, ME, Pruebas y evaluación psicológicas, McGraw-Hill, 2002
Forns i Santacana, M., Avaluació Psicològica, Fundació per la Universitat Oberta de Catalunya., 2004

Complementària

Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
AVALUACIÓ CLÍNICA/11204271


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC I/11204113
 
Altres comentaris
ES RECOMANA HAVER CURSAT PRÈVIAMENT L'ASSIGNATURA AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC I
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili