Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2016-17 | Grau de Psicologia (2009) | Psicologia social aplicada

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA Codi 11204112
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Segon 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
GIL JUÁREZ, ADRIANA
Adreça electrònica adriana.gil@urv.cat
Professors/es
GIL JUÁREZ, ADRIANA
Web
Descripció general a)Identificar les diferents àrees de treball de la Psicologia Social Aplicada. b)Conèixer els elements essencials del desenvolupament científic i tecnològic de les diferents àrees de treball. c)Identificar problemes als diferents camps de la Psicologia Social Aplicada i elaborar estratègies per resoldre’ls mitjançant procediments del mètode científic. d)Comprendre la aplicació en l’àmbit professional, dels coneixements adquirits com a preparació de la futura integració al món laboral.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A6 Adquirir els coneixements i destreses necessaris per diagnosticar i intervenir en els diferents contextos i camps d'aplicació de la Psicologia (educació, clínica i salut, treball i organitzacions i comunitari).
 A8 Identificar les característiques rellevants del comportament dels individus i grups, descriure i analitzar els seus problemes i necessitats per planificar i executar les intervencions adequades, avaluant i analitzant els resultats i l'eficàcia de les pròpies actuacions.
 A10 Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional.
 A11 Conèixer el marc legal que regula la pràctica professional i ajustar-se als principis ètics i al codi deontològic de la Psicologia.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets.
 B7 Tenir sensibilització en temes mediambientals.
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A6 Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.
 A8 utilitzar informació i, especialment, de caràcter documental.
 A10 Conèixer els diversos camps d'aplicació i intervenció de la psicologia social.
 A11 Realitzar treball de diagnòstic resolent exercicis pràctics.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B6 Utilitzar informació, especialment de caràcter documental.
 B7 Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible
Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics
Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació de solucions
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
1. Psicologia social aplicada
Concepcions teòriques i metodològiques.
2. Psicologia social dels problemes socials
Intervenció psicosocial
Com sabem que hi ha un problema social?
Què podem fer davant d'un problema social?
Sistemes d'avaluació de l'acció
3. Psicologia social aplicada a les TIC i societat de la informació Definició i camps d'intervenció.
4. Psicologia social aplicada a l'àmbit jurídic Definició i camps d'intervenció. L'activitat judicial com a procés psicosocial.
5. Psicologia social i transformacions del sistema de gènere sexual Definició i camps d'intervenció
6. Psicologia social econòmica i del comportament del consumidor Definició i camps d'intervenció. Individu, consum i societat. Consum i transformació social
7. Altres àmbits Educació, salut, medi ambient, etc.
8. Seminaris Casos pràctics dels quals s'analitzarà el seu enfocament, metodologia i avaluació.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Presentacions / exposicions
A6
A8
B6
2 45 47
Presentacions / exposicions
A6
A8
A10
B6
8 25 33
Treballs
A6
A8
A10
A11
B6
2 18 20
Atenció personalitzada
6 0 6
 
Proves objectives de tipus test
B6
2 40 42
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Dinàmica de grup que permetrà aprofundir en la forma de treball de l'assignatura i la seva avaluació
Presentacions / exposicions Exposició oral, sobre els continguts teòrics assignats del temari, que es farà en grups de treball
Presentacions / exposicions Exposició oral, sobre el treball de pràctiques, que es farà en grups de treball
Treballs Dossier del treball de pràctiques que cal lliurar abans de l'exposició de pràctiques i que es farà en grups de treball
Atenció personalitzada La professora orientarà i guiarà el procés d’aprenentatge de l’alumne a través del moodle i/o l'aula. També es pot fer al despatx, concertant prèviament una tutoria amb la professora.

Atenció personalitzada
Descripció
La professora orientarà i guiarà el procés d’aprenentatge de l’alumne a través del moodle i/o l'aula. També es pot fer al despatx, concertant prèviament una tutoria amb la professora.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Presentacions / exposicions
A6
A8
B6
Exposició oral, sobre els continguts teòrics assignats del temari, que es farà en grups de treball 30%
Presentacions / exposicions
A6
A8
A10
B6
Exposició oral sobre el treball de pràctiques que es farà en grups de treball 30%
+
Dossier del treball de pràctiques que cal lliurar abans de l'exposició de pràctiques i que es farà en grups de treball 10%
40%
Proves objectives de tipus test
B6
Prova de 20 o 30 ítems d'opció múltiple amb tres o quatre opcions de resposta 30%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En cas d'haver suspès l'avaluació continua (no aprovar una o més de les activitats programades), es farà l'avaluació final.

L'examen de recuperació consisteix en una prova objectiva tipus test de 40 o 60 ítems d'opció múltiple, amb tres o quatre opcions de resposta per a la part teòrica i una exposició per a la part pràctica. Si només s'ha de recuperar una de les dues parts, i s'aprova, la nota obtinguda farà mitjana amb les de l'avaluació continua.

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiantat.


Fonts d'informació

Bàsica Montenegro, M. (coord), Intervenció social : controvèrsies teòriques i metodològiques, UOC, Barcelona
Montenegro, M. (coord), Intervenció social : controvèrsies teòriques i metodològiques, UOC, Barcelona
Carles-Enric Riba Campos, La Metodologia qualitativa en l'estudi del comportament , UOC, Barcelona
Carles-Enric Riba Campos, La Metodologia qualitativa en l'estudi del comportament, UOC, Barcelona
Gil, A. i Feliu, J. (coord), Psicología Económica y del Comportamiento del Consumidor, UOC, Barcelona
Gil, A. i Feliu, J. (coord), Psicología Económica y del Comportamiento del Consumidor, UOC, Barcelona

Complementària Zafra, R., (h)adas. Mujeres que crean, programan, prosumen, teclean, Páginas de Espuma, Madrid

Alvaro, J. L., Garrido, A. y Torregrosa, J.R. (Coord.) (1996). Psicología Social Aplicada. Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de España.

Cubells, J. (2002). Construcción social del delito: un estudio etnográfico en la práctica del derecho penal. Tesi doctoral. Universitat Autònoma de Barcelona. Disponible en: http://www.tdx.cat/TDX-0424103-181630

Flores, F. (2002). Psicología Social y Género. El sexo como objeto de representación social. México: McGrawHill

Gil, A. i Feliu, J. (2004). Psicología Económica y del Comportamiento del Consumidor. Barcelona: Editorial UOC

Martín Baró, I. (1998). Psicología de la Liberación. Madrid: Trotta

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili