Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2016-17 | Grau de Psicologia (2009) | Desenvolupament cognitiu

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) DESENVOLUPAMENT COGNITIU Codi 11204109
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Segon 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
ESPARÓ HIDALGO, GRISELDA
Adreça electrònica griselda.esparo@urv.cat
Professors/es
ESPARÓ HIDALGO, GRISELDA
Web
Descripció general En aquesta assignatura veurem les principals fites dins del desenvolupament cognitiu de l'èsser humà des de que neix fins la etapa de la gent gran. Constitueix el tancament de les assignatures obligatòries del grau de psicologia dedicades al desenvolupament humà (complementant-se amb l'assignatura desenvolupament socioafectiu i desenvolupament psicomotriu)

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Conèixer els diferents models teòrics de la Psicologia, la dimensió social, antropològica i històrica i ser capaç de valorar críticament les seves contribucions i limitacions al comportament dels individus, dels grups i de les organitzacions.
 A3 Conèixer els processos i etapes principals del desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital en els seus aspectes de normalitat i anormalitat.
 A6 Adquirir els coneixements i destreses necessaris per diagnosticar i intervenir en els diferents contextos i camps d'aplicació de la Psicologia (educació, clínica i salut, treball i organitzacions i comunitari).
 A10 Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.
 A3 Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu i lingüístic durant el cicle vital, integrant aquest estudi dins d'una prespectiva global de desenvolupament.
 A6 Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit del desenvolupament per la intervenció en diversos contextos educatius.
 A10 Analitzar i interpretar les dades procedents d'estudis vinculats amb el desenvolupament psicomotor, cognitiu i linguïstic, i plantejar noves preguntes i hipòtesis pertinents, tenint en compte el moment actual d'investigació.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació
Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge, prenent consciència dels objectius personals i resolent estratègicament les dificultats detectades.
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
Tema1: Contextualització de l'assignatura -Principals enfocaments teòrics del desenvolupament cognitiu.
Tema 2: Desenvolupament cognitiu del bebè (0-2 anys) -Principals fites evolutives segons Piaget
-fites evolutives des d'altres enfocs teòrics.
-Context social i familiar en el desenvolupament cognitiu del nen.
Tema 3: Desenvolupament cognitiu en l'edat del preescolar (3-5 a) -Principals fites evolutives segons Piaget.
-Fites evolutives des d'altres marcs teòrics.
-Desenvolupament de la cognició social
Tema 4: Desenvolupament cognitiu en edat escolar (6-12 a) -Principals fites evolutives segons Piaget.
-Principals fites evolutives des d'altres enfocs teòrics
-Adqusició i evolució de la lectoescriptura
-Estimulació cognitiva
Tema 5: Desenvolupament cognitiu en l'adolescència. -Principals fites evolutives segons Piaget
-Principals fites evolutives segons altres enfocs teòrics.
-Pensament post-formal
-Cognició social.
Tema 6: Desenvolupament del llenguatge -LLenguatge i cognició, des dels teòrics: Piaget i Vygotski
-Fases en l'adquisició del llenguatge
-Evolució del llenguatge en el preescolar.
-Altres aspectes en el desenvolupament del llenguatge.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
4 2 6
Sessió Magistral
A1
26 30 56
Seminaris
A3
A6
25 33 58
Pràctiques de camp/sortides
A10
5 10 15
Atenció personalitzada
5 0 5
 
Proves objectives de tipus test
A3
B1
5 5 10
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries - Valoració de la disposició prèvia cap a l’assignatura (motivació, expectatives) i vers el treball autònom i en equip
- Presentació del programa, explicació de les metodologies de treball i del sistema d’avaluació (procés de e/a i avaluació continua)
- Activació de coneixements previs al inici de cada tema
Sessió Magistral - Explicació de continguts amb suport digital.
- Qüestions per a la reflexió. Presentació de documents de treball i aprofundiment
Seminaris - Elaboració i presentació de treballs individuals i de grup que representen evidencies significatives del procés d’aprenentatge de l’alumne. Format per a l’avaluació continua i la autoregulació del procés d’aprenentatge
Pràctiques de camp/sortides - Elaboració grupal d'un treball d'aprofundiment d'una de les etapes evolutives estudiades
- Presentació oral al grup de laboratori dels resultats més importants
Atenció personalitzada Serà important i es recomarà als alumnes l'ús de les tutories personalitzades o en petit grup per al seguiment del treball de l'alumne

Atenció personalitzada
Descripció
Serà important i es recomarà als alumnes l'ús de les tutories personalitzades o en petit grup per al seguiment del treball de l'alumne

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Seminaris
A3
A6
Són pràctiques a nivell individual i grupal que s'aniran fent paral·lelament al material explicat a les classes de teoria.

Es tindrà en compte per la seva nota:
Ajust a les demandes realitzades.
Actitud responsable en el treball personal
Iniciativa en la cerca d’informació.
Pertinència i rellevància del treball elaborat.
Aproximació crítica i creativa en el plantejament i resolució de tasques.
Utilitza les tecnologies de la informació.
Correcció en la presentació de escrits.
Assistència a classe
Participació a classe
1.5 punts
Pràctiques de camp/sortides
A10
Treball en grup que requereix una part teòrica on s'exposen i s'amplien els continguts treballats a classe i una part pràctica, consistent en treball de camp, amb l'objectiu d'observar la teoria adquirida a classe a la pràctica i anàlisi i raonament dels resultats observats.
Constarà també d'una presentació oral.
Es tindrà en compte per la seva nota:
Implicació en el treball en equip.
Cerca activa tant de participants com de d'informació pertinent a les pràctiques
Aproximació crítica als resultats obtinguts i relacio amb l'assignatura
Correcció en la presentació de treball orals i escrits.
3 punts
Proves objectives de tipus test
A3
B1
Superació de la prova en un 50% 5.5 punts
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiantat.


Fonts d'informació

Bàsica Feldman, Robert S. , Desarrollo psicológico a través de la vida , , México: Pearson

Complementària Cordoba, A.I., Descals, A. y Gil, M.D. (Coords), Psicología del desarrollo en la edad escolar , , Madrid: Pirámide
Bruning, R.H., Psicología cognitiva y de la instrucción, , Madrid: Prentice Hall
Owens, R.E., Desarrollo del lenguaje, , Madrid [etc.]: Pearson Educación,
Villar, F. y Pastor, E., Psicologia evolutiva: models de desenvolupament cognitiu , , Valls: Cossetània
Goswami, U., Blackwell handbook of childhood cognitive development , , Malden, MA: Blackwell Publishers
, Child development , ,
, Psychology and aging , ,
, Developmental review , ,

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
DESENVOLUPAMENT SOCIOAFECTIU/11204006
DESENVOLUPAMENT PSICOMOTRIU/11204108
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili