Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2016-17 | Grau de Psicologia (2009) | Desenvolupament psicomotriu

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) DESENVOLUPAMENT PSICOMOTRIU Codi 11204108
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Segon 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
CAMPS LLAURADÓ, MISERICÒRDIA
Adreça electrònica cori.camps@urv.cat
camila.hormaeche@urv.cat
marina.fortuny@urv.cat
Professors/es
CAMPS LLAURADÓ, MISERICÒRDIA
HORMAECHE ., CAMILA
FORTUNY LLORACH, MARINA
Web
Descripció general Estudi del desenvolupament psicomotriu dins una perspectiva integral del desenvolupament infantil.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Conèixer els diferents models teòrics de la Psicologia, la dimensió social, antropològica i històrica i ser capaç de valorar críticament les seves contribucions i limitacions al comportament dels individus, dels grups i de les organitzacions.
 A3 Conèixer els processos i etapes principals del desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital en els seus aspectes de normalitat i anormalitat.
 A6 Adquirir els coneixements i destreses necessaris per diagnosticar i intervenir en els diferents contextos i camps d'aplicació de la Psicologia (educació, clínica i salut, treball i organitzacions i comunitari).
 A10 Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional.
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.
 A3 Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu i lingüístic durant el cicle vital, integrant aquest estudi dins d'una prespectiva global de desenvolupament.
 A6 Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit del desenvolupament per la intervenció en diversos contextos educatius.
 A10 Analitzar i interpretar les dades procedents d'estudis vinculats amb el desenvolupament psicomotor, cognitiu i linguïstic, i plantejar noves preguntes i hipòtesis pertinents, tenint en compte el moment actual d'investigació.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
Bloc 1: Aproximació conceptual al desenvolupament psicomotriu 1.Concepte de desenvolupament físic, motriu i psicomotriu. El desenvolupament psicomotriu en el context de la Psicologia del Desenvolupament.
2.Concepte de globalitat i definició de psicomotricitat.
3.Condicions que permeten el desenvolupament: factors intrínsecs i extrínsecs.
4.Evolució dels diferents aspectes motrius: desenvolupament postural i de la prensió.
5. El valor de l'activitat motriu autònoma en el desenvolupament de l'infant
6.Seguiment del desenvolupament psicomotriu: taula de desenvolupament psicomotriu.
Bloc 2: La tonicitat i la construcció de la totalitat corporal 1.Tonicitat: to muscular, hipotonia, hipertonia, eutonia. Relació amb la globalitat. Trastorns del to. Classes de to i base neurològica. Evolució de l’extensibilitat muscular. Nens hipertònics i hipotònics.El diàleg tònic. Avaluació del to. Com actuar sobre el to.
2.Respiració:Concepte i relació amb la globalitat.Cicle respiratori.Tipus de respiració.Objectius i activitats.
3.Relaxació:Concepte, tipus i relació amb la globalitat.Objectius i utilitat.Aspectes psicofisiològics.Mètodes de relaxació per l’adult.La relaxació en el nen. Mètodes de relaxació pels nens.
4.L'esquema corporal: Concepte i relació amb la globalitat. La totalitat corporal, l’esquema corporal (EC) i la imatge corporal (IC). Constitució de la totalitat corporal. Procés de formació de l’EC: cos viscut, cos percebut, cos representat. Objectius i activitats.
Bloc 3: Les conductes motrius de base, neuromotrius i perceptiu-motrius. 1.Concepte de coordinació global, coordinació segmentària i independència segmentària.
2.Coordinació dinàmica general: concepte i relació amb la globalitat. Activitats de coordinació dinàmica.
3.Coordinació òculomanual: concepte i relació amb la globalitat.Activitats de coordinació òculomanual.
4.Postura i equilibri:· Concepte i relació amb la globalitat.Evolució de l’activitat tònico postural equlibradora.Objectius i activitats.
5.Lateralitat:Concepte i relació amb la globalitat.Tipus de lateralitat.Teories explicatives de l’origen de la lateralitat. Evolució de la lateralitat. Avaluació de la lateralitat. Les sincinèsies.Activitats.
1.Orientació i estructuració espacial: Concepte i relació amb la globalitat. Evolució.Objectius i activitats.
2.Orientació i estructuració temporal:Concepte i relació amb la globalitat.Ritme.Evolució.Objectius i activitats.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
4 0 4
Sessió Magistral
A1
A3
18 0 18
Debats
A3
A10
4 0 4
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A1
A3
A6
A10
6 0 6
Pràctiques a laboratoris
A6
20 0 20
Portafolis/ Carpeta d’aprenentatge
A1
A3
A6
A10
2 60 62
Atenció personalitzada
2 0 2
 
Proves objectives de tipus test
A1
A3
A6
A10
4 30 34
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Valoració de la disposició prèvia cap a l’assignatura (motivació, expectatives), i cap el treball autònom i en equip.
Presentació del programa, explicació de las metodologies de treball i del sistema d’avaluació (procés de e/a i avaluació continua).
Activació de coneixements previs a l’inici de cada bloc o mòdul.
Sessió Magistral Explicació de continguts amb suport digital. Qüestions per a la reflexió. Presentació de documents de treball i aprofundiment.
Debats Confrontació raonada i critica de diferents punts de vista sobre un cas o situació
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Anàlisi en profundidad d’un cas (nen o grup) o situació vinculat als continguts de l'assignatura. La professora planteja un cas o situació, i els estudiants, a partir dels continguts treballats, la recerca d’informació i el procés de discussió en el grup, elaboren la seva solució.
Pràctiques a laboratoris Vivència dels continguts de l’assignatura, en situacions pràctiques a la sala de psicomotricitat, verbalització en el grup i reflexió personal. També es treballarà sobre actituds personals que fonamenten el rol del psicomotricista.
Portafolis/ Carpeta d’aprenentatge Elaboració i presentació de treballs individuals i de grup que representen evidències significatives del procés d’aprenentatge de l’alumne. Format per a l’avaluació continua i l’autorregulació del procés d’aprenentatge.
Atenció personalitzada Seguiment i supervisió del treball de l’alumnat

Atenció personalitzada
Descripció
Seguiment i supervisió del treball de l’alumnat

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Portafolis/ Carpeta d’aprenentatge
A1
A3
A6
A10
A través del portafoli s’avaluen les activitats individuals i de grup realitzades per l’alumnat. Aquestes activitats representen el 40 % de la nota. El 20 % restant correspon a l'elaboració d'una memòria individual de les pràctiques de laboratori, a la sala de psicomotricitat. Es donarà un guió per a la seva elaboració. Cal assistir al 80 % de les sessions. 60 %
Proves objectives de tipus test
A1
A3
A6
A10
Els coneixements teòrics i pràctics adquirits per l’alumne s’avaluen a través d’una prova objectiva tipus test. 40 %
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació te caràcter continu i formatiu. Per a cadascuna de les activitats rebran els indicadors d'avaluació. Per a aprovar l'assignatura cal aprovar l'examen, assistir al 80 % de les pràctiques a la sala de psicomotricitat i que el total de la nota arribi a 5.

La còpia d'un treball implicarà automàticament el suspens de l'assignatura.

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiantat.


Fonts d'informació

Bàsica Arnaiz, P.; Rabadán, M. y Vives, I., La psicomotricidad en la escuela: una práctica preventiva y educativa, Graó, Barcelona: 2009
Aucouturier, B., Los fantasmas de acción y la práctica psicomotriz, Graó, Barcelona:2004
Gassier, J., Manual del desarrollo psicomotor del niño, Toray-Masson, Barcelona:1983
Llorca, M. y otros., La práctica psicomotriz: Una propuesta educativa mediante el cuerpo y el movimiento. , Aljibe, Málaga: 2022
Pikler, E. , Moverse en libertad. , Narcea, Madrid: 1985
Sugrañes, E. y Àngel, A. , La educación psicomotriz (3-8 años). , Graó, Barcelona:2007
, REVISTA IBEROAMERICANA DE PSICOMOTRICIDAD Y TÉCNICAS CORPORALES, electrònica, on line

Complementària , Entrelíneas. Revista especializada en psicomotricidad, , Barcelona
, Cuadernos de Psicomotricidad, , Bergara: UNED
, Psicomotricidad, , Madrid

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili