Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2016-17 | Grau de Psicologia (2009) | Psicopatologia II

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) PSICOPATOLOGIA II Codi 11204107
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Tercer 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
CANALS SANS, JOSEFA
Adreça electrònica josefa.canals@urv.cat
paula.morales@urv.cat
Professors/es
CANALS SANS, JOSEFA
MORALES HIDALGO, PAULA
Web
Descripció general Conèixer els trastorns psicològics que tenen inici en les primeres etapes de la vida i les seves manifestacions al llarg del desenvolupament.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A3 Conèixer els processos i etapes principals del desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital en els seus aspectes de normalitat i anormalitat.
 A6 Adquirir els coneixements i destreses necessaris per diagnosticar i intervenir en els diferents contextos i camps d'aplicació de la Psicologia (educació, clínica i salut, treball i organitzacions i comunitari).
Tipus B Codi Competències Transversals
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia.
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A3 Conèixer els diferents models teòrics d'explicació de la conducta anormal.
Comprendre la psicopatologia des del punt de vista del desenvolupament.
 A6 Conèixer els transtorns psicopatològics pel que fa a la seva fenomenologia, classificació, etiopatogènia, diagnòstic, curs i evolució.
Conèixer i saber utilitzar els sistemes de classificació en psicopatologia.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els símptomes
Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus possibles riscos i avantatges
Elabora una estratègia per a resoldre el problema
Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema
Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini
Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres àmbits
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
Bloc I. Aspectes introductoris i generals


1. Concepte de l'anormalitat en la conducta dels nens
2. Les classificacions i el diagnòstic en els trastorns psicològics de nens/adolescents
3. L'avaluació psicopatològica en nens/adolescents
II. Bloc de trastorns del desenvolupament
1. Trastorn per dèficit d'atenció - hiperactivitat
2. Trastorns de l'espectre autista
3. Discapacitat intel.lectual
4. Trastorns de la parla i el llenguatge
5. Trastorns de l'aprenentatge
6. Trastorns de l'eliminació
En cada tema de trastorns es tractarà:
- Definició i classificació
- Manifestacions clíniques evolutives
- Criteris de diagnòstic
- Diagnòstic diferencial
- Factors de risc/causals
- Avaluació
- Intervenció

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
A3
A6
B2
33 52 85
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A6
B2
22 38 60
Atenció personalitzada
2 0 2
 
Proves mixtes
A3
A6
B2
2 0 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Descriure objectius de l'assignatura, explicar sistema d'avaluació i pla de treball
Sessió Magistral Descriure els coneixements bàsics dels diferents temes
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Aportar casos simulats i fer role-playing a classe, fent que l'alumne tingui una aproximació del coneixements teòrics a la pràctica clínica
Atenció personalitzada Atendre i guiar a l'alumne en l'elaboració dels treballs i dubtes que li surtin del seu estudi

Atenció personalitzada
Descripció
Atendre i guiar a l'alumne en l'elaboració dels treballs i dubtes que li surtin del seu estudi

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Sessió Magistral
A3
A6
B2
S'avaluarà per:

1- examen mixt (tipus test i supòsits clínics).

2-qüestionari online
L'examen valdrà el 75% de la nota (75% tipus test i 25% casos clínics).

El qüestionari test online valdrà un 10% de la nota
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A6
B2
S'avaluarà per:

1- treball amb parelles
2- preguntes de supòsit pràctic de l'examen
Els casos pràctics valdran el 25% de la nota de l'examen. El treball amb parelles valdrà el 15%de la nota total
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Es farà un treball amb parelles (2 alumnes) que valdrà 1,5 punts i un qüestionari on-line que valdrà 1 punt, dins del termini establert. Aquestes dues activitats seran per reforçar l'aprenentatge tant del contingut teòric com dels casos clínics.

Hi haurà dues convocatòries d'examen. L'examen oficial establert per la Facultat (gener 2017) i una convocatòria prèvia per tenir una segona oportunitat. Qui suspengui l'examen de convocatòria prèvia o vulgui pujar nota (prèvia renuncia de la nota anterior), té el dret de presentar-se a l'examen oficial. Qui tingui aprovat l'examen previ, no cal que es presenti a l'examen oficial.

Per aprovar s'han de superar les dues activitats (examen + treball), cadascuna en un mínim de 5.El treball i qüestionari online no tenen una segona oportunitat.

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluades. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiant/a.


Fonts d'informació

Bàsica Ezpeleta L., Toro J, Psicopatología del desarrollo, Pirámide, 2014

American Psychiatric Association (2002). DSM-IV-TR (Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales). Wasghinton: American Psychiatric Press.

American Psychiatric Association (2013). DSM-5. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders.  Wasghinton: American Psychiatric Press.

American Psychiatric Association (2014). Guía de consulta de los criterios diagnóstiocs del DSM-5. Madrid: Panamericana.

Barkley R.A. (2013). Tomar el control del TDAH en la edad adulta. Barcelona: Octaedro.

Caballo V.E., Simón M.A. (2002). Manual de Psicología clínica infantil y del adolescente. Madrid: Pirámide.

Cercerols R. (2011). Descubrir el Asperger (llibre online).

Ezpeleta L., Toro J. (2014). Psicopatología del desarrollo. Madrid: Pirámide.

MARTINEZ MARTÍN A;  CUESTA GOMEZ JL. (2012). Todo sobre el autismo. Madrid: Altaria.

Paula I. (2015). La ansiedad en el autismo: Comprenderla y tratarla. Madrid: Alianza.

Teruel J., Latorre A. (2014). Dificultades de aprendizaje. Madrid: Pirámide

http://trastornodehiperactividad.com

http://www.asperger.es/libros.php

Organización Mundial de la Salud (1992). Clasificación internacional de las enfermedades mentales (10ª ed.). Madrid: OMS.

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili