Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2016-17 | Grau de Psicologia (2009) | Psicologia del treball

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) PSICOLOGIA DEL TREBALL Codi 11204009
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
RUANA FONT, MARIA DOLORES
Adreça electrònica fernandojose.revillas@urv.cat
yolanda.ruiz@urv.cat
mariadolors.ruana@urv.cat
Professors/es
REVILLAS ORTEGA, FERNANDO JOSÉ
RUIZ SANTOS, YOLANDA
RUANA FONT, MARIA DOLORES
Web
Descripció general Psicologia del treball és una introducció a l’ambit de la psicología ocupacional. Amb els continguts teòrics de l’assignatura és pretèn explicar els models que expliquen i prediuen la conducta humana a al treball. Amb els tallers és busca que l’estudiant faci una praxis efectiva en técniques d’anàlisi de lloc de treball, perfils individuals i professionals. Amb els continguts de salud i qualitat de vida laboral es presenta un nou camp de treball professional pels psicòleg.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Conèixer els diferents models teòrics de la Psicologia, la dimensió social, antropològica i històrica i ser capaç de valorar críticament les seves contribucions i limitacions al comportament dels individus, dels grups i de les organitzacions.
 A6 Adquirir els coneixements i destreses necessaris per diagnosticar i intervenir en els diferents contextos i camps d'aplicació de la Psicologia (educació, clínica i salut, treball i organitzacions i comunitari).
 A8 Identificar les característiques rellevants del comportament dels individus i grups, descriure i analitzar els seus problemes i necessitats per planificar i executar les intervencions adequades, avaluant i analitzant els resultats i l'eficàcia de les pròpies actuacions.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
 C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia industrial i del treball.
Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.
 A6 Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.
 A8 Realitzar treball en equip i presentacions orals.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B5 Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup
Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
Accepta i compleix les normes del grup
Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip
Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip
Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup
Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i terminis requerits
Dirigeix reunions amb eficàcia
Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip
Realitzar treball en equip i presentacions orals.
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C5 Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones
Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat
Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics
 C6 Identifica necessitats de formació
Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals
Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i motivacions acadèmico-professionals
Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

Continguts
Tema Subtema
Tema 1.- Models i teories de psicologia del treball. El treball humà com a fenomen psicosocial.
Models de treball segons la psicologia científica.
El procés de treball: paràmetres més significatius.
Significat del treball i valors laborals: Treball, atur i ocupació.
Psicologia del no treball
Tema 2.- Anàlisi, descripció i avaluació de llocs de treball. (taller selecció 1) Anàlisi de llocs de treball
Descripció operativa de llocs de treball
Elaboració de perfils de llocs de treball
Avaluació i classificació dels llocs
Tema 3.- Aspectes individuals del comportament humà al treball. Personalitat i diferències individuals al treball
Ritmes biològics i activitat laboral
Aptituds, habilitats i competències per a la selecció de personal
Actituds i conducta
Motivació laboral i satisfacció
Clima laboralTema 4.- Les habilitats i competències professionals als processos de selecció. (t.sel. 2) Definició de competències.
Classificació de competències.
Anàlisis de competències.
Realització d'entrevistes a través de competències.
Avaluació d'entrevistes a través de competències
Tema 5.- Psicología ocupacional. (taller cercar i trobar feina) Orientació professional
CV i inserció laboral
Eines de cerca de feina
Noves tecnologies aplicades en la cerca de feina
Autoocupació
Tema 6.- Salut i qualitat de vida laboral. Salut ocupacional
Percepció de risc i accidents de treball.
Estrès, ansietat i depressió.
Aspectes ergonòmics i salut laboral.
Redisseny de llocs de treball.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
A1
A6
A8
C6
29 40 69
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
B5
C5
27 40 67
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves objectives de tipus test
A1
A6
A8
3 3 6
Proves pràctiques
B5
3 3 6
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura
Sessió Magistral Anàlisi dels principals conceptes continguts al programa i exemplificació.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Plantejament de tres problemas a resoldre en format de taller pràctic. A les hores presencials l’estudiant ha de fer:- El perfil d’un lloc de treball.- El seu CV.- Una cerca de possibles llocs de treball on treballar.- Preparar i fer una entrevista de selecció de personal
Atenció personalitzada Realització de tutories a l'horari d'atenció.

Atenció personalitzada
Descripció
Recepció de l'estudiant al despatx per resoldre possibles dubtes de l'assignatura.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Sessió Magistral
A1
A6
A8
C6
Asistència activa a les sessions teóriques 5%
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
B5
C5
Realització d'un projecte de treball en equip 25%
Proves objectives de tipus test
A1
A6
A8
Examen teòric dels temes 1, 3 i 6 50%
Proves pràctiques
B5
Resolució individual de casos practics, en els temes 2 i 4 20%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats que són avaluades. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiant.

La nul·la assistència a classe i a les activitats dels seminaris (teoria i seminari) implica la renúncia a l'avaluació continuada. L'alumne tindrà la possibilitat d'accedir a un examen final alternatiu que constarà de 40 preguntes tipus test d'alternativa múltiple i 2 preguntes de desenvolupament relacionades amb els seminaris.


Fonts d'informació

Bàsica Tous, J. et al. , Introducció a la psicologia del treball. , (2001), Tarragona: Edicions del Servei lingüistic.
Alcover, C. et al. , Introducción a la psicologia del trabajo. , (2004), Madrid: McGraw-Hill.
Tous, J., Comportamiento absentista en el trabajo, (2009), Oviedo: Septem Ediciones
Tous, J. Mayor, C. Bonasa, M.P. Ferre,F. Revillas, F. Ruiz, Y. & Esteban, G., Fomento del autoempleo mediante la creación de equipos de estudiantes universitarios de últimos cursos, (2010), CIDUI (Eds.) Nuevos espacios de calidad en la educ
Tous, J., Aspectes psicosocials de la qualitat de vida laboral en el sector hoteler., (2011), Publicacions URV – Col.lecció Recerca
Solanes, A. & Tous, J., Organizaciones Saludables, (2011), Servymagen Unión
Tous, J. Mayor, C. Bonasa, M.P. & Cívico, E., Aplicación de psicología grupal a proyectos de equipos de emprendedores, (2011), Developing Entrepreneurs: inspiration, information
Rovira, N. Ösgen, S. Medir, M. Tous, J. & Alabart, J.R., Human values in the team leader selection process., (2012), Spanish Journal of Psychology

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili