Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2016-17 | Grau de Psicologia (2009) | Desenvolupament socioafectiu

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) DESENVOLUPAMENT SOCIOAFECTIU Codi 11204006
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
HORMAECHE ., CAMILA
FORTUNY LLORACH, MARINA
Adreça electrònica camila.hormaeche@urv.cat
marina.fortuny@urv.cat
Professors/es
HORMAECHE ., CAMILA
FORTUNY LLORACH, MARINA
Web
Descripció general El desenvolupament socioafectiu s’inclou en la psicologia del desenvolupament i s’ocupa de l’estudi emocional i social al llarg del cicle vital humà. Parteix dels primers vincles, descriu la construció social i moral del nen i l’adolescent, analitza el desenvolupament de la personalitat en l’etapa adulta i finalitza amb l’afrontament de la darrera etapa de la vida.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Conèixer els diferents models teòrics de la Psicologia, la dimensió social, antropològica i històrica i ser capaç de valorar críticament les seves contribucions i limitacions al comportament dels individus, dels grups i de les organitzacions.
 A3 Conèixer els processos i etapes principals del desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital en els seus aspectes de normalitat i anormalitat.
 A10 Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament socioafectiu i de la personalitat.
 A3 Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.
 A10 Analitzar i interpretar les dades procedents d'estudis vinculats al desenvolupament socioafectiu.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor
Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu
Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació
Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament les dificultats trobades.
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
BLOC 1. Continguts i perspectives de la psicologia del desenvolupament al segle XXI
- Concepte i objecte d'estudi de la Psicologia del Desenvolupament
- El desenvolupament psicològic i els seus determinants al llarg del cicle vital
- Teories i models en l'explicació del desenvolupament
- Mètodes i dissenys per a la recerca evolutiva
- Els dominis del desenvolupament
BLOC 2. Introducció a l'estudi del desenvolupament socioemocial

- Objecte i àmbit d'estudi. Processos i contextos
- Desenvolupament de la competència emocional
- Aferrament i resiliència: Naixement i evolució dels vincles afectius
BlOC 3. El desenvolupament socioemocional en la infància i l'adolescència
- Desenvolupament emocional en el context familiar
- La construcció de la identitat des de una perspectiva evolutiva
- L'adolescència com a transició a l'edat adulta
- El desenvolupament moral en la infància i adolescència.
BLOC 4. El desenvolupament socioemocional en l'edat adulta i la vellesa

- El desenvolupament de la personalitat adulta i de la vellesa: maduració, adaptació i qualitat de vida des de la perspectiva del cicle vital
- Context familiar, laboral i comunitari durant l'edat adulta i la vellesa

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
B1
4 0 4
Sessió Magistral
A1
A3
A10
23 37 60
Portafolis/ Carpeta d’aprenentatge
A1
A3
A10
B1
23 37 60
Atenció personalitzada
B1
6 0 6
 
Proves objectives de preguntes curtes
A1
A3
A10
4 16 20
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Valoració de la disposició prèvia cap a l’assignatura (motivació, expectatives) i vers el treball autònom i en equip
Presentació del programa, explicació de les metodologies de treball i del sistema d’avaluació (procés de e/a i avaluació continua)
Activació de coneixements previs al inici de cada bloc o mòdul
Sessió Magistral Explicació de continguts amb suport digital. Qüestions per a la reflexió. Presentació de documents de treball i aprofundiment.
Portafolis/ Carpeta d’aprenentatge Elaboració i presentació de treballs individuals i de grup que representen evidencies significatives del procés d’aprenentatge de l’alumne. Format per a l’avaluació continua i la autoregulació del procés d’aprenentatge
Atenció personalitzada Seguiment i supervisió del treball de l’alumnat

Atenció personalitzada
Descripció
Tutories personalitzades o en petit grup per al seguiment del treball de l'alumne.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Portafolis/ Carpeta d’aprenentatge
A1
A3
A10
B1
Ajust a les demandes realitzades.
Actitud responsable en el treball individual i grupal. Implicació en el treball en equip.
Iniciativa en la cerca d’informació.
Aproximació crítica i creativa en el plantejament i resolució de tasques.
Utilitza les tecnologies de la informació.
Correcció en la presentació de treball orals i escrits.
60%
Proves objectives de preguntes curtes
A1
A3
A10
Superació del 50% de la prova 40%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació te caràcter continu i formatiu. Per a cadascuna de les activitats rebran els indicadors d'avaluació. Per a aprovar l'assignatura cal aprovar cadascun dels apartats de l'avaluació (portafoli, amb les activitats individuals i grupals, i examen) i assistir al 80 % de les classes.

Recuperació/Segona convocatòria

En cadascun dels apartats de la matèria es preveu una recuperació. A segona convocatòria la nota màxima possible serà un 5 de la part recuperada.

El professor no guardarà la nota dels blocs aprovats per al següent curs acadèmic.

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiantat.


Fonts d'informació

Bàsica Feldman, R.S., Desarrollo psicológico a través de la vida., , México: Pearson
Shaffer, D. y Kipp, K., Psicología del desarrollo, 2007, Mexico: Thompson
Delval, J. , El desarrollo humano, 2008, Madrid: Siglo XXI
Papalia, D.; Olds, S. y Feldman, R., Desarrollo humano, 2010, Mexico: McGraw Hill
López, F., Etxebarria, M. J. y Ortiz, M.J., Desarrollo afectivo y social, , Madrid: Pirámide
Arranz, E., Familia y desarrollo psicológico, 2004, Madrid: Pearson Educación
Lafuente, M.J. y Cantero, M.J., Vinculaciones afectivas, 2010, Madrid: Pirámide
Triadó, C. y Villar, F. (coords.) , Psicología de la vejez, , Madrid: Alianza
Santrock, W., Psicología del desarrollo. El ciclo vital., 2010, Madrid: McGraw Hill
, Child Development, ,
, Infancia y Aprendizaje, ,

Complementària Fernandez de Haro, E., Justicia, F. y Pichardo, C., Enciclopedia de psicología evolutiva y de la educación., , Málaga: Aljibe
Miranda Casas, A., Jarque Fernandez, S., Amado Luz, L. , Teorías actuales sobre el desarrollo., , Málaga: Aljibe
Bowlby, J. , El vínculo afectivo, , Paidos: Buenos Aires
Cyrulnik, B., Los patitos feos., , Barcelona: Gedisa
Cyrulnik, B. , El amor que nos cura, , Barcelona: Gedisa
Gonzalez Cuenca, A., Fuentes, M.J. De La morena, M.L. y Barajas, C., Psicología del desarrollo: teoría y prácticas. , , Málaga: Aljibe
Arranz, E. y Oliva, A. (Coords.), Desarrollo psicológico en las nuevas estructuras familiares, , Madrid: Pirámide
López, F., Necesidades en la infancia y la adolescencia, , Madrid: Pirámide
Palacios, J. y Rodrigo M. J., Familia y desarrollo humano, , Madrid: Alianza
Trianes, M.V.; Muñoz, A.; Jiménez, M. , Las relaciones sociales en la infancia y en la adolescencia y sus problemas., , Madrid: Pirámide
Muñoz, J., Psicología del envejecimiento., , Madrid: Pirámide
Triadó, C. y Villar, F. , Envejecer en positivo, , Gerona: Aresta
Pinazo, S. y Sánchez, M. (directores), Gerontología : actualización, innovación y propuestas , , Madrid: Pearson
, Attachment, ,
, Journal of Adult Development, ,
, Journal of Family Issues, ,
, Journal of Youth and Adolescence, ,
, The International Journal of Aging and Human Development, ,
Bisquerra, R., Educación emocional, , Bilbao: Desclée
Barudy, J. y Dantagnan, M., Los buenos tratos a la infancia, , Barcelona: Gedisa
Muñoz Tinoco, V. y cols., Manual de Psicología del desarrollo aplicado a la educación, , Madrid: Piramide
Geddes, H., El apego en el aula, , Barcelona: Graó
Bernal, A; Rivas, S. y Urpi, C., Educación familiar: Infancia y adolescencia, , Madrid: Pirámide
Bisquerra, R., Prevención del acoso escolar con educación emocional., , Bilbao: Desclée

Recomanacions


 
Altres comentaris
Assistència a la Setmana Psicològica
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili