Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2016-17 | Grau de Psicologia (2009) | Psicologia biològica I

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) PSICOLOGIA BIOLÒGICA I Codi 11204005
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
PERIS SAMPEDRO, FIONA
GASOL ALONSO, LAIA
Adreça electrònica mariateresa.colomina@urv.cat
luis.heredia@urv.cat
fiona.peris@urv.cat
laia.gasol@urv.cat
Professors/es
COLOMINA FOSCH, MARIA TERESA
HEREDIA SANTAELLA, LUIS
PERIS SAMPEDRO, FIONA
GASOL ALONSO, LAIA
Web
Descripció general L'assignatura de Psicologia Biològica I suposa la continuació a l'aproximació a la psicobiologia (després de fonaments de psicobiologia) i pretén apropar l'alumne a la neuroanatomia del Sistema Nerviós Central (SNC), així com a la fisiologia dels sentits.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A4 Conèixer i comprendre les bases biològiques de la conducta humana i els processos psicològics.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A4 Adquirir els coneixements bàsics de la biologia per a l'estudi de la conducta des d'una perspectiva biològica.
Conèixer els principis bàsics de la neuroendocrinología, la neuroquímica, la neurofisiologia i la neuroanatomia i saber-los relacionar amb la conducta.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B4 Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
PART I. Estructura i desenvolupament del SNC 1.1 Introducció a la neuroanatomia i medul·la espinal
1.2 Tronc de l'encèfal i cerebel
1.3 Diencèfal
1.4 Telencèfal (I)
1.5 Telencèfal: estructures subcorticals (II)
1.6 Desenvolupament del sistema nerviós
PART II. Introducció a l'organització i funcionament dels sistemes sensorials i motors 2.1 El sistema visual
2.2 El sistema auditiu
2.3 Els sistemes olfactiu i gustatiu
2.4 Els sistemes tàctil i nociceptiu
2.5 El sistema motor

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1.6 0 1.6
Sessió Magistral
A4
B4
30 51 81
Pràctiques a laboratoris
A4
24 38.4 62.4
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves mixtes
A4
B4
4 0 4
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Informació general de l'organització i la planificació de l'assignatura
Sessió Magistral Exposició del temari del curs
Pràctiques a laboratoris Pràctiques al laboratori on es treballen els conceptes exposats a classe. Els alumnes treballaran i revisaran els conceptes de manera pràctica
Atenció personalitzada

Atenció personalitzada
Descripció
Atenció del alumnes en les tutories (dubtes, ampliació, bibliografia...)

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Pràctiques a laboratoris
A4
Es valorarà la participació a classe, l'actitud i l'assistència a les classes pràctiques. Les dues proves parcials també contindran preguntes referents a la part pràctica de l'assignatura. 30%
Proves mixtes
A4
B4
Es faran dues proves durant el curs (2 parcials). Sempre que la nota sigui igual o superior a 4.5/10, el parcial serà eliminatori de matèria. En cas contrari, l'alumne haurà de presentar-se a recuperació de la part corresponent. Es necessita una nota final igual o superior a 5/10 per aprovar l'assignatura. 70%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En cas que l'alumne hagi d'anar a recuperació d'una o les dues parts de l'assignatura, no serà necessari treure un 4.5/10; l'examen de recuperació es complementarà amb la nota del parcial aprovat, i la nota final haurà de ser superior o igual a 5/10. 

L'assistència a les classes pràctiques permet obtenir un bonus de 0.5 punts sobre la nota final de l'assignatura, sempre que l'alumne assisteixi a un 80% d'aquestes pràctiques i sempre que s'hagi aprovat l'assignatura. 


Fonts d'informació

Bàsica Del Abril Alonso et al., Fundamentos de Psicobiología, 2009, UNED, Sanz y Torres
Crossman, A.R. & Neary, D., Neuroanatomía - Texto y atlas en color, 3 Ed (2007), Elsevier Masson
Kalat, J.K., Psicología biológica, 8 Ed (2004), Thomson
Haines, D., Neuroanatomía clínica - Texto y atlas, 9 Ed (2015), Wolters Kluver
Del Abril Alonso et al., Fundamentos biológicos de la conducta (2 volúmenes), 1 Ed (2005) o posteriors, UNED, Sanz y Torres
Purves , Neurociencia, 3 Ed (2007), Panamericana
Carlson, Fisiología de la Conducta, 2005, Pearson Educación
Corr, P.J., Psicología Biológica, 2008, McGraw-Hill Interamericana
Afifi, A.K., Neuroanatomía funcional - Texto y atlas , 1999 o 2004, McGraw Hill Interamericana
Morgado, I., Cómo percibimos el mundo: una exploración de la mente y los sentidos , 2012, Ariel

Complementària

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
FONAMENTS DE PSICOBIOLOGIA/11204004
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili