Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2016-17 | Grau de Psicologia (2009) | Estadística en ciències del comportament I

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT I Codi 11204002
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
LORENZO SEVA, URBANO
Adreça electrònica urbano.lorenzo@urv.cat
silvia.duranb@urv.cat
ivettemargarita.espinoza@urv.cat
Professors/es
LORENZO SEVA, URBANO
DURAN BONAVILA, SILVIA
ESPINOZA DÍAZ, IVETTE MARGARITA
Web
Descripció general Estadística en Ciències del Comportament I és una introducció a les tècniques estadístiques més habituals que es fan servir en l'àmbit de les ciències del comportament. Al presentar aquestes tècniques es dóna més importància als aspectes de fonamentació lògica, interpretació i aplicació que al formalisme matemàtic. Es pretén donar a l'estudiant una base que li permeti resoldre les situacions més habituals amb que es pot trobar fent recerca.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A5 Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
 A10 Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A5 Conèixer les tècniques estadístiques descriptives i les distribucions bàsiques més habituals en la investigació i pràctica psicològica.
Conèixer tècniques estadístiques fonamentals d'associació de variables.
 A10 Aprendre a interpretar de manera crítica els resultats d'una investigació.
Potenciar la capacitat de raonament abstracte.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo
Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els símptomes
Troba la solució adequada
Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema
 B6 Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic
Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués
En les seves presentacions utilitza medis de suport
Sap respondre a les preguntes que se li formulen
El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal
Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2 Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

Continguts
Tema Subtema
1. Estadística descriptiva 1.1. Definició de conceptes
1.2. Formulació en estadística
1.3. Estadístics descriptius més comuns
1.4. Representació gràfica de la distribució
2. Distribucions de probabilitat 2.1. Probabilitats a partir d’una mostra
2.2. Distribució binomial
2.3. Distribució normal
2.4. La taula de la distribució normal
2.5. Altres distribucions de probabilitat
3. Estadística inferencial 3.1. Inferència paramètrica
3.2. Inferència sobre la mitjana aritmètica
3.3. Inferència sobre la variància
3.4. Inferència no paramètrica
3.5. Inferència sobre la distribució de Xi
4. Correlació i regressió lineal 4.1. Descripció de l’associació entre variables
4.2. Coeficients d’associació bivariats
4.3. Regressió lineal
Pràctica 1: Estadística descriptiva amb Excel
Pràctica 2: Estadística inferencial amb Excel
Pràctica 3: Correlació i regressió lineal amb Excel

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
A5
A10
35 60 95
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
B2
B6
C2
24 10 34
Treballs
B2
B6
C2
1 14.5 15.5
Atenció personalitzada
B6
0.5 0 0.5
 
Proves mixtes
A5
A10
B2
B6
4 0 4
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura
Sessió Magistral Exposicions teòriques sobre el temari recolzades d'exercicis numèrics.
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Aplicació pràctica del temari utilitzant el programa EXCEL. Es plantegen tres situacions concretes de l'àmbit de la Psicologia que es solucionen utilitzant tècniques estadístiques descriptives.
Treballs Presentació d'un document Excel on es presenta la solució d'un cas pràctic, i una presentació de 5 minuts a l'aula on s'exposen els resultats
Atenció personalitzada Es solventen dubtes concrets i aclariments del temari

Atenció personalitzada
Descripció
Consultar els dubtes sobre el temari o les pràctiques addicionals en horari de tutoria

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
B2
B6
C2
Avaluació continuada segons la participació a l'aula.

Aquesta activitat no és recuperable.
10
Treballs
B2
B6
C2
Presentació d'un document Excel on es presenta la solució d'un cas pràctic, i una presentació de 5 minuts amb PowerPoint a l'aula on s'exposen els resultats

Aquesta activitat no és recuperable.
10
Proves mixtes
A5
A10
B2
B6
Examen sobre els continguts de l'assignatura en base a la resolució de problemes

L'examen requereix obtenir una puntuació mínima de 4 per sumar els punts obtinguts en avaluació continuada.
80
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiantat.


Fonts d'informació

Bàsica Wendy J. Steinberg, Statistics alive!, 2011, 2a. ed., Sage
Moore, David S., Estadística aplicada básica, 2a. ed., Antoni Bosch Editor
Salkind, Neil J., Excel Statistics, 2016, SAGE Publications
Schumacker, Randall E., Learning Statistics Using R, 2015, SAGE Publications

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili