Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2015-16 | Màster: Prevenció de Riscos Laborals (2009) | Treball de fi de màster

 

Màster: Prevenció de Riscos Laborals (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) TREBALL DE FI DE MÀSTER Codi 20605112
Ensenyament
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
9 Obligatòria Primer AN conv. única
Llengua d'impartició
Català
Departament Enginyeria Química
Psicologia
Coordinador/a
CASELLAS ANDREU, MAGÍ
Adreça electrònica magdalena.constanti@urv.cat
catalina.ubiedo@urv.cat
lluis.balsells@urv.cat
magi.casellas@urv.cat
Professors/es
CONSTANTÍ GARRIGA, MAGDALENA
UBIEDO PEREZ, CATALINA
BALSELLS VIRGILI, LLUÍS
CASELLAS ANDREU, MAGÍ
Web
Descripció general Per a l'obtenció del títol és requisit imprescindible la realització i defensa del treball final de Màster. Aquest projecte ha de respondre a una activitat empresarial real. Per això, sempre que sigui possible, es realitzarà de l'empresa en la que s'hagi dut a terme les pràctiques. L'objectiu de l'elaboració del Treball Final del Màster és el de realitzar un treball que permeti aplicar i integrar els coneixements, habilitats i actituds que han anat obtenint al llarg del màster.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
- Aplica els coneixements apresos al llarg del curs - Desenvolupa adequadament tot un seguit de competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador. - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar. - Aplica les tècniques pròpies del camp estudiat en un projecte concret. - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un projecte. - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia. - Comunica correctament els resultats del treball, amb un discurs coherent i un registre adaptat a l'audiència. AP1
AP2
AP3
AP4
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
BP6
BP7
CP1
CP2
CP3
CP4
CP5
CP6

Procediments de selecció
Procediments

A partir d'un document estandaritzat es formalitza la proposta del Treball de fi de màster (tema, estructura i resum del contingut).
Aquest document es troba a l'espai moodle de l'assignatura.

Els estudiants tenen dues sessions presencials per aclarir dubtes i concretar la proposta del TFM.

En base a la temàtica del treball proposat el coordinador del Treball de fi de màster, assigna el tutor segons àmbit de coneixement.


Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 2 0 2
 
Selecció/assignació del treball de fi de màster 4 10 14
Mecanismes de coordinació i seguiment del treball de fi de màster 4 4 8
Elaboració del treball de fi de màster 0 111 111
Atenció personalitzada 5 0 5
 
Presentació i defensa pública del treball de fi de màster 0.5 90 90.5
 
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Pla específic d'actuació
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a pendre contacte amb els alumnes, recollir informació i preparació de grups de treball i presentació del TFM. Concretament:

Orientacions per escollir i desenvolupar el tema.
Plantejament de l'avaluació
Procés d'assignacio dels tutor i coordinació i seguiment amb aquest.
Selecció/assignació del treball de fi de màster Presentació de la proposta de treball
Mecanismes de coordinació i seguiment del treball de fi de màster Tutories presencials i a través del fòrum de l'assignatura preferentment o a través de correu electrònic del tutor.
Elaboració del treball de fi de màster Elaboració del TFM, a partir d'unes orientacions i estructura bàsica.
Presentació i defensa pública del treball de fi de màster Presentació davant de tribunal constituit pel coordinador del TFM, com a president, el tutor del TFM i un altre professor del màster.

Mecanismes coordinació/seguiment
 
Atenció personalitzada
Descripció
L'alumne es podrà dirigir al professor/tutor preferentment a través del fòrum de l'assignatura moodle o bé amb correu electrónic.
S'estableixen dues tutories presencials amb el tutor del treball de fi de màster amb l'objectiu supervisar i orientar l'elaboració i defensa del TFM. Es publiquen a l'espai assignatura del moodle el calendari de reunió amb el tutor.

Criteris i procediments d’avaluació
  Descripció Pes
Selecció/assignació del treball de fi de màster És requisit presentar la proposta de TFM en les dates estipulades Requisit
Elaboració del treball de fi de màster Elaboració de la memòria del TFM 70%
Presentació i defensa pública del treball de fi de màster Presentació oral davant de tribunal 30%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Els alumnes hauran d'enviar una proposta de projecte al responsable de la matèria. El responsable de la matèria avaluarà la proposta i autoritzarà (o rebutjarà) l'alumne/a la realització del treball proposat i li assignarà un tutor. L'avaluació del treball final realitzat s'efectuarà segons normes facilitades a l'inici de la matèria i que és trobaran penjades al campus virtual de la URV. El treball final serà defensat públicament pel grup davant una Comissió Avaluadora, que el qualificarà. La Comissió Avaluadora del treball final estarà formada per tres membres: El coordinador de la matèria, que serà el president, el tutor del TFM i un professor del màster.

OBSERVACIONS: Assignatura que sols disposa d'una sola convocatòria d'avaluació. Els estudiants que matriculin aquesta assignatura no podran sol·licitar la convocatòria addicional d'exàmens.


Fonts d'informació

Bàsica

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili