Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2015-16 | Grau d'Infermeria (Seu Baix Penedès) (2009) | Fonaments de psicologia aplicada

 

Grau d'Infermeria (Seu Baix Penedès) (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA Codi 18224005
Ensenyament
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer AN
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
ALMAGRO CARDENETE, YOLANDA
Adreça electrònica yolanda.almagro@urv.cat
Professors/es
ALMAGRO CARDENETE, YOLANDA
Web
Descripció general El primer dia de classe el professor/a explicarà detalladament el progama de l'assignatura, continguts, planificació, avaluació, etc.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A7 Conèixer i valorar els canvis associats a les diferents etapes del cicle vital i la seva repercussió en la salut, identificant les modificacions estructurals, funcionals, psicològiques de formes de vida.
 A22 Expressar i gestionar les pròpies emocions, les del pacient, famílies i membres de l'equip.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A7 Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics
Explicar els diferents processos i condicionants evolutius
Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana
 A22 Conèixer las pròpies reaccions emocionals
Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
 B3 Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball
 B5 Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
Unitat temàtica I. Introducció i conceptes generals. Tema 1. La psicologia com estudi de la conducta humana
Tema 2. Models psicològics de la conducta humana. El paradigma biopsicosocial i la perspectiva holística de la persona.
Unitat temàtica II. Basses psicobiològiques i desenvolupament genètic-evolutiu.
Tema 1. Neurociències i conducta. Basses psicobiològiques de la conducta: Estructura i funció del sistema nerviós. Filogènia i ontogènia. Herència i ambient.
Tema 2. Desenvolupament genètic-evolutiu. Maduració i adquisicions bàsiques. Període d’emprenta: apego i afecció. Desenvolupament emocional, cognitiu i psicosocial. Desenvolupament del llenguatge.

Unitat temàtica III. Processos psicosocials bàsics.
Tema 1. Cognició: Sensopercepció, atenció, memòria i aprenentatge, llenguatge i pensament, intel•ligència, racionalitat i funcions executives.
Tema 2. Motivació i Emoció. Motivació i impulsos: Circuïts cerebrals de la recompensa. Emoció i sentiments: agressivitat i violència.
Tema 3. Societat i cultura: Cognició social, actituds, influències socials i pèrdua de la individualitat, la comunicació i les habilitats socials, els rols socials i culturals.
Unitat temàtica IV. Processos salut-malaltia. Tema 1. La psicologia en els processos de salut-malaltia. Ansietat, estrès i adaptació. Dolor crònic. Reproducció assistida.
Tema 2. Salut mental i psicopatologia en el cicle vital. Dependència i adicions. Dany cerebral adquirit.
Tema 3. Psicooncologia. Cures pal•liatives: mort i dol.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Seminaris
A7
A22
B1
B3
10 24 34
Pràctiques clíniques
A7
A22
B1
B3
20 10 30
Sessió Magistral
A7
A22
B1
B3
28 42 70
Atenció personalitzada
1 1 2
 
Proves pràctiques
A7
2 10 12
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l'assignatura.
Seminaris Desplegament, anàlisi, debat i resolució del material presentat amb suport audiovisual.
Pràctiques clíniques Resolució dels tallers pràctics plantejats en les classes de laboratoris amb una finalitat d'aprendre a administrar i corregir probes de screening reconegudes internacionalment en la valoració clínica i psicopatologica així com amb una aproximació als tractaments psicològics.
Sessió Magistral Les sessions teòriques seran bàsicament tipus magistral on el professor explicarà els coneixements i continguts de cada temàtica del programa. En tot moment les sessions han de ser actives amb la participació i enriquiment de les classes gràcies a les intervencions dels alumnes.
Atenció personalitzada L'atenció personalitzada tindrà per objectiu l'aclaració dels procediments de treball de l'assignatura i dels sistemes d'avaluació; la resolució de dubtes dels continguts i el seguiment individualitzat del treball pràctic demanat.

Atenció personalitzada
Descripció
L'atenció personalitzada tindrà per objectiu l'aclaració dels procediments de treball de l'assignatura i dels sistemes d'avaluació; la resolució de dubtes dels continguts i el seguiment individualitzat del treball pràctic demanat.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Seminaris
A7
A22
B1
B3
Durant els seminaris es realitzaran activitats de debats organitzats al voltant de la temètica treballada. L'alumne haurà de fer les seves aportacions d'una manera activa i organitzada.
Pràctiques clíniques
A7
A22
B1
B3
Durant els laboratoris l'alumne haurà de realitzar les activitats, debats o pràctiques vinculades a cada temàtica. La participació de l'alumne es tindrà en compte per a acabar de arrodonir la nota final de l'apartat de de laboratoris.
Proves pràctiques
A7
L'avaluació de l'assignatura consistirà en la realització de tres proves objectives tipus test. Les proves seran d'aproximadament 40 ítems amb tres possibilitats de resposta. Els errors descompten de la puntuació final. S'avaluen els continguts de les sessions magistrals, pràctiques de laboratoris i els exercicis pràctics desenvolupats durant les mateixes. 100%
Altres   S'informarà a l'inici del curs que els alumnes que no aprovin la prova objectiva tipus test de primera convocatòria, podràn accedir a una segona convocatòria.
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Els coneixements apresos durant el curs s'avaluaran a través de proves objetives d'opció múltiple de resposta (tipus test). La part teòrica tindrà un pes d'un 60% respecte el total de l'assignatura i s'avaluarà mitjançant dues proves, una a meitat de curs i una altra una vegada finalitzada la matèria per tal de fer contribuir a fer una avaluació més continuada, amb més evidències i facilitar la tasca d'estudi de l'alumne. Cada prova tindrà un pes del 30% respecte del total de la part teòrica (60%). La nota de la primera prova farà mitja amb la nota de la segona prova. És a dir, el segon parcial no servirà per recuperar el primer si no s'ha superat.

La part pràctica s'avaluarà a través d'una única prova que tindrà lloc a finals de curs i tindrà un pes del 40% respecte de la nota final (20% dels casos pràctics i 20% dels exercicis i resolució de problemes). La nota final de l'assignatura serà la nota ponderada dels exàmens teòrics i de l'examen pràctic.

Els alumnes que no superin els examens de primera convocatòria hauran de presentar-se a la segona convocatòria. Els alumnes que hagin de presentar-se a segona convocatòria hauran d'examinar-se de les dues parts de que consta la matèria: teoria i pràctica. Caldrà superar com a mínim el 50% de les preguntes (una vegades restats els errors) per tal de superar l'assignatura. La nota màxima de l'examen de segona convocatòria serà d'un 5.

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.

La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.


Fonts d'informació

Bàsica Morris Ch G, Maisto A A, Psicología, 2009, México:Pearson Educational
Myers DG, Psicología, 2005, Madrid: Medica Panamericana
Miller GA, Introdución a la psicología, 1998, Madrid: Alianza Editorial
Pérez V, Procesos psicológicos básicos, 2005, Madrid: Pearson
Gil J, Psicología de la Salud, 2004, Madrid: Pirámide
Goleman D, Inteligencia social, 2006, Barcelona: Kairós
, , ,

Complementària Lange S, El libro de las emociones, 2004, Madrid: EDAF
López, F, Desarrollo afectivo y social, 2003, Madrid: Pirámide
Latorre JM, Ciencias psicosociales aplicadas, 1995, Madrid: Síntes

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili