Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2015-16 | Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009) | Treball de fi de grau

 

Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) TREBALL DE FI DE GRAU Codi 15204301
Ensenyament
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
9 Treball fi de grau Quart 2Q conv. única
Llengua d'impartició
Català
Departament Dret Privat,Processal i Financer
Dret Públic
Economia
Gestió d'Empreses
Psicologia
Coordinador/a
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, ROSA MARIA
Adreça electrònica rosa.rodriguez@urv.cat
mario.arias@urv.cat
angel.belzunegui@urv.cat
elena.rodriguez@urv.cat
inma.pastor@urv.cat
ignasi.brunet@urv.cat
a.jorda@urv.cat
lluis.carreras@urv.cat
raulangel.navarro@urv.cat
mariateresa.franquet@urv.cat
diana.marin@urv.cat
ferran.mane@urv.cat
josepramon.fuentes@urv.cat
jordi.barrat@urv.cat
josepmaria.sabatev@urv.cat
victoria.fabregat@urv.cat
catalina.jordi@urv.cat
lucia.casado@urv.cat
daniel.miravet@urv.cat
neus.oliveras@urv.cat
ferran.ferre@urv.cat
rafael.zavaro@urv.cat
sonia.gonzalez@urv.cat
mariarosa.isern@urv.cat
antonio.carreras@urv.cat
mariacruz.gallardo@urv.cat
mariaines.gil@urv.cat
milenka.villca@urv.cat
paola.rodas@urv.cat
mdelpilar.bonasa@urv.cat
judit.esteve@urv.cat
endrius.cocciolo@urv.cat
elias.franco@urv.cat
marina.rodriguez@urv.cat
jorge.muria@urv.cat
cristina.villo@urv.cat
josemiguel.abdelkader@urv.cat
Professors/es
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, ROSA MARIA
ARIAS OLIVA, MARIO
BELZUNEGUI ERASO, ANGEL GABRIEL
RODRÍGUEZ BEA, ELENA
PASTOR GOSÁLBEZ, MARÍA INMACULADA
BRUNET ICART, IGNACIO
JORDÀ FERNÁNDEZ, ANTONIO MARIA
CARRERAS ROIG, LLUÍS
NAVARRO ROLDAN, RAÚL ANGEL
FRANQUET SUGRAÑES, MARIA TERESA
MARIN CONSARNAU, DIANA BORIS
MAÑÉ VERNET, FERRAN
FUENTES GASÓ, JOSEP RAMON
BARRAT ESTEVE, JORDI
SABATÉ VIDAL, JOSEP MARIA
FABREGAT RODRÍGUEZ, MARIA VICTORIA
JORDI AMOROS, CATALINA
CASADO CASADO, LUCÍA
MIRAVET ARNAU, DANIEL
OLIVERAS JANÉ, NEUS
FERRÉ PADRENY, FERNANDO
BÖCKER ., RAFAEL
GONZALEZ RECIO, SONIA
ISERN SALVAT, MARIA ROSA
CARRERAS CASANOVAS, ANTONIO
GALLARDO RUIZ, MARIA CRUZ
GIL CASIÓN, MARIA INÉS
VILLCA POZO, MILENKA
RODAS PAREDES, PAOLA NICOLHE
BONASA JIMÉNEZ, MARIA DEL PILAR
ESTEVE IZQUIERDO, JUDIT
COCCIOLO ., ENDRIUS ELISEO
FRANCO LINARES, ELÍAS
RODRÍGUEZ BEAS, MARINA
MURIA LOPEZ, JORGE
VILLÓ TRAVÉ, CRISTINA
ABDELKADER GARCÍA, JOSÉ MIGUEL
Web
Descripció general

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Identificar i interpretar correctament els elements bàsics dels sistema jurídic i el marc normatiu regulador de les relacions laborals, de la Seguretat Social i de l’ocupació
 A2 Aplicar les teories existents sobre la gestió i direcció dels recursos humans a les organitzacions
 A3 Analitzar i sistematitzar correctament el funcionament del mercat de treball i de les polítiques sociolaborals
 A4 Reconèixer la complexitat i el caràcter dinàmic i interrelacional del treball i dels seus agents socials, atenent de forma integrada a les seves perspectives jurídica, organitzativa, psicològica, sociològica, històrica i econòmica
 A5 Argumentar i raonar jurídicament en l’àmbit de les relacions laborals
 A6 Realitzar funcions d’assessorament, representació, negociació i resolució de conflictes en els diferents àmbits de les relacions laborals
 A7 Intervenir i gestionar sociolaboralment en les relacions laborals
 A9 Interpretar dades i indicadors socioeconòmics relatius al mercat de treball
 A10 Elaborar, implementar i avaluar estratègies de promoció socioeconòmica, d’inserció laboral i de formació del sistema d’ocupació
 A11 Analitzar, diagnosticar, avaluar i definir estratègies en l’àmbit de l’organització del treball i dels recursos humans
 A12 Analitzar i diagnosticar situacions i problemes del mercat de treball (immigració, igualtat per raó de gènere, desenvolupament local, ...)
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp sociolaboral.
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa, demostrant capacitat d'organització i planificació.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.

Resultats d'aprenentatge
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals
 A2 Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades
 A3 Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu entorn
 A4 Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i l’ocupació en la societat actual
 A5 Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual
 A6 Domina els diferents mitjans de tutela administrativa i judicial dels drets, individuals i col•lectius, del treballador
 A7 Comprèn l’acció protectora del sistema espanyol de protecció social, distingint-lo del sistema de dependència
 A9 Analitza les dimensions sociològiques i metodològiques de la realitat social del mercat de treball i l’ocupació, a través de les tècniques d’investigació social
 A10 Entén les claus de la igualtat de gènere en l’àmbit jurídic laboral
 A11 Aplica les polítiques de recursos humans en l’àmbit de les organitzacions
 A12 Coneix i gestiona els processos d’actuació que afecten a l’estranger
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives
 B2 Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació
 B3 Identifica les causes i fins de la innovació
 B4 Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.
 B6 Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C6 Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

Procediments de selecció i assignació
Procediments

La matrícula del treball de fi de grau comporta l'obligatorietat de matricular totes les assignatures que resten per finalitzar el grau. Cal tenir superats com a mínim 168 crèdits.

L'assignació dels treballs als alumnes es farà segons els següents criteris:

1. Distribució per part de la facultat del nombre de matriculats als departaments.

2. Cadascun dels departaments especificarà el nombre de treballs que pot tutoritzar cada àrea i la seva línea temàtica.

3. Tramesa de les propostes dels departaments de les línies temàtiques a la facultat.

4. Públicació per part de la facultat de les línies temàtiques ofertades pels departaments.

5. Elecció del treball, en base a les preferències marcades pels alumnes i assignació de la línia temàtica a l'alumne en funció de la seva nota curricular. En cas d'empat, tindrà preferència l'alumne que tingui un major nombre de crèdits aprovats a l'ensenyament corresponent i si amb aquest criteri també es produeix empat, es procedirà a un sorteig. Els alumnes no podran triar línies temàtiques d'assignatures de formació bàsica o obligatòria no superades o matriculades.

6. El departament determinarà l'àrea i assignarà a l'alumne un tutor.

7. Dintre de la línia temàtica, l'alumne pot proposar un tema concret que haurà de'aprovar el tutor designat.


Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
1 1 2
Selecció/assignació del treball de fi de grau / màster
1 1 2
Elaboració del treball de fi de grau / màster
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A9
A10
A11
A12
B1
B2
B3
B6
C6
0 210 210
Mecanismes de coordinació i seguiment del treball de fi de grau / màster
B3
B4
10 0 10
Presentació i defensa del treball de fi de grau / màster
A1
A2
A3
B2
B3
B4
B6
1 0 1
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Pla específic d'actuació
  Descripció
Activitats Introductòries Activitat encaminada a que l'alumne prengui contacte i recolli informació sobre el funcionament global d'aquesta assignatura
Selecció/assignació del treball de fi de grau / màster D'acord amb el procediment d'assignació de treballs, el professor tutor haurà de determinar amb l'alumne el tema concret del treball

Elaboració del treball de fi de grau / màster Realització del treball de manera individual i autònoma per part de l'estudiant
Mecanismes de coordinació i seguiment del treball de fi de grau / màster La relació del professor tutor amb l'estudiant es concreta en:
1. La realització de quatre tutories com a mínim per:
- Determinar el tema concret del treball
- Orientar, dirigir i supervisar la realització i defensa del treball de l'estudiant
2. L'aprovació, si escau, de la defensa pública del treball realitzat per l'estudiant. Al ser una assignatura de convocatòria única, en cas de no assolir informe favorable del tutor, l'estudiant ha de sol · licitar l'endarreriment de la defensa del treball segons el procediment i terminis establerts a la Normativa Acadèmica i de Matrícula de la URV.
3. L'avaluació del procés d'elaboració del treball per part de l'estudiant.
4. Els estudiants s'han d'ajustar a la planificació del procés de tutorització proposada pel tutor o tutora del treball.
Presentació i defensa del treball de fi de grau / màster El treball, amb informe favorable del tutor, es defensarà pública i presencialment davant d'un tribunal. L'exposició de l'estudiant es fará durant 15 minuts.

Mecanismes coordinació/seguiment
Es durà a terme una coordinació interna (per part de la universitat).
Descripció

A través de les tutories establertes el professor tutor anirà orientant i supervisant la elaboració i defensa pública del treball per part de l'estudiant

 


Criteris i procediments d’avaluació
Es durà a terme una avaluació interna (per part de la universitat)
Metodologies Competències Descripció Pes        
Elaboració del treball de fi de grau / màster
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A9
A10
A11
A12
B1
B2
B3
B6
C6
Realització del treball individual i autònom per part de l'alumne 60%
Mecanismes de coordinació i seguiment del treball de fi de grau / màster
B3
B4
El professor tutor ha de fer un informe de les tutories realitzades sobre el procés d'elaboració del treball per part de l'estudiant en què es concreti el temps de dedicació, l'assoliment de les competències i de la qualitat necessària per a la seva defensa 20%
Presentació i defensa del treball de fi de grau / màster
A1
A2
A3
B2
B3
B4
B6
El treball, amb informe favorable del tutor, es defensarà pública i presencialment davant d'un tribunal. L'exposició de l'alumne es fará durant 15 minuts. 20%
Altres
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Assignatura de convocatòria única

En cas de no assolir informe favorable l'estudiant ha de sol.licitar endarrerir la defensa del treball, segons el procediment i terminis establerts a la Normativa Acadèmica i de Matrícula.


Fonts d'informació

Bàsica

Les fonts d'informació venen determinades pel treball concret que ha de desenvolupar l'alumne

Complementària

Recomanacions


 
Altres comentaris
La matrícula del treball de fi de grau comporta l'obligatorietat de matricular totes les assignatures que resten per finalitzar el grau. Cal tenir superats com a mínim 168 crèdits.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili