Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2015-16 | Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009) | Psicologia dels recursos humans

 

Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS Codi 15204115
Ensenyament
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
5 Obligatòria Segon 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
FERRÉ PADRENY, FERNANDO
Adreça electrònica ferran.ferre@urv.cat
Professors/es
FERRÉ PADRENY, FERNANDO
Web
Descripció general La Psicologia del Recursos Humans es una disciplina encarregada de l'estudi dels processos d'entrada, manteniment i sortida dels treballadors a l’empresa. Amb els continguts teòrics busquem una aproximació a l’evolució, els models i processos que expliquen la incorporació, desenvolupament, manteniment i sortida dels treballadors a les organitzacions. Amb les activitats de resolució de problemes i exercicis a l'aula ordinaria es pretén que l’estudiant faci una praxis efectiva de la organització del departament de Recursos Humans, planificació, selecció, formació, comunicació i en l’àmbit de la qualitat de vida laboral.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A4 Reconèixer la complexitat i el caràcter dinàmic i interrelacional del treball i dels seus agents socials, atenent de forma integrada a les seves perspectives jurídica, organitzativa, psicològica, sociològica, històrica i econòmica
 A6 Realitzar funcions d’assessorament, representació, negociació i resolució de conflictes en els diferents àmbits de les relacions laborals
 A7 Intervenir i gestionar sociolaboralment en les relacions laborals
 A8 Aplicar les diferents tècniques pròpies de la gestió dels recursos humans, de la investigació social i de l’avaluació i l’auditoria laboral
 A12 Analitzar i diagnosticar situacions i problemes del mercat de treball (immigració, igualtat per raó de gènere, desenvolupament local, ...)
 A14 Intervenir, assessorar i gestionar la prevenció de riscos laborals
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp sociolaboral.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida, demostrant capacitat d'organització i planificació.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A4 Genèric
 A6 Genèric
 A7 Genèric
 A8 Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans
 A12 Genèric
 A14 Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans
Desenvolupa habilitats i competències del treballador en l’àmbit de la prevenció dels riscos laborals
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Genèric
 B2 Genèric
 B5 Genèric
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text oral gramaticalment correcte

Continguts
Tema Subtema
Tema 1.- Aproximació històrica i models de la Psicologia dels Recursos Humans.
Tema 2.- Planificació i gestió integrada de Recursos Humans.
Tema 3.- El reclutament, selecció i socialització del treballador.
Tema 4.- Formació i desenvolupament d’habilitats i competències del treballador.
Tema 5.- Noves tecnologies aplicades a la selecció i formació.
Tema 6.- Eines de mesura per auditar la qualitat de vida laboral dels Recursos Humans.
Tema 7.- Psicologia de la comunicació a les organitzacions.
Tema 8.- Noves tecnologies aplicades a la gestió de Recursos Humans.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
A8
A14
0.5 0 0.5
Sessió Magistral
A8
A14
32 48 80
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A8
A14
C4
16 26 42
Atenció personalitzada
A8
A14
C4
0.5 0 0.5
 
Proves mixtes
A8
A14
2 0 2
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l’assignatura a l’alumne, bàsicament, els seus continguts, objectius, metodologia i criteris d’avaluació.
Sessió Magistral Es l’exposició dels continguts teòrics de l’assignatura. Relacionant-los amb les sessions anteriors, posant èmfasi amb les idees importants i posant exemples. L’exposició anirà recolzada amb presentacions fetes amb el programa informàtic Powerpoint i altres mitjans tradicionals. L'assistencia a les sessions magistrals serà obligatoria.
Una actitud inadequada dels alumnes o el fet que estiguin realitzant altres activitats no corresponents a l'assignatura motivarà la seva exclusió de classe.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Consisteix en la formulació d’un cas o problema, amb el posterior anàlisi de la situació, la seva resolució i en algunes ocasions un debat.
Es una activitat individual, on el resultat s’haurà de presentar per escrit i de forma manuscrita al professor. L'assistència a les activitats de resolució de problemes serà obligatòria i les practiques es realitzaran de forma individual.
Una actitud inadequada dels alumnes o el fet que estiguin realitzant altres activitats no corresponents a l'assignatura motivarà la seva exclusió de classe.
Atenció personalitzada Recepció de l'estudiant per resoldre dubtes de l'assignatura.

Atenció personalitzada
Descripció
Recepció de l'estudiant per resoldre dubtes de l'assignatura.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A8
A14
C4
Resolució dels casos pràctics, que seran dos. Els diferents casos s’hauran de realitzar en les dates fixades pel professor, si això no es produeix la qualificació serà de No Apte.
Per superar aquesta part a la segona convocatòria s'haurà de realitzar un exercici similar a l'activitat no superada a la data de l'examen.
Aquesta part tindrà un valor del 60% (6 punts) sobre la nota global de l’assignatura. Per superar aquesta part s'exigeix una qualificació mínima del 30% (3 punts) en cadascun dels casos pràctics.
Proves mixtes
A8
A14
Control teòric, que consistirà en una prova objectiva tipus test amb multiple resposta i descomptant els errors. Amb una pregunta oberta que servirà per completar la nota en casos límits (frontera amb l'aprovat, notable, excel·lent o matricula d'honor) Aquesta prova escrita tindrà un valor del 40% (4 punts) sobre la nota global de l'assignatura (10 punts). Per superar aquesta part s'exigeix una qualificació mínima del 20% (2 punts).
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Durant la realització d'activitats i proves avaluatives a l'aula, l'alumne no podrà portar cap tipus de dispositiu de comunicació, transmissió i emmagatzemament de dades que no estigui expressament autoritzat per a la prova. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa.

L'avaluació en segona convocatòria es realitzarà de la forma següent:

- Els alumnes que no han superat les proves mixtes hauran de realitzar un control teòric amb les mateixes condicions que les citades a Proves mixtes i amb el mateixos criteris d'avaluació.

- Els alumnes que no han superat algun dels casos o problemes hauràn de realitzar un exercici similar a l'activitat no superada a la data de l'examen. Cal remarcar que per superar aquesta part s'exigeix una qualificació mínima del 30% (3 punts) en cadascun dels casos pràctics.

                                      


Fonts d'informació

Bàsica PUCHOL, L. , Dirección y gestión de recursos humanos. , 7, 2007
Llaneza Álvarez, Francisco Javier, Ergonomía y psicosociología aplicada: manual para la formación del especialista., 8, 2007
PEREDA,S. Y BERROCAL, F. , Gestión de Recursos Humanos por competencias., 1, 1999
Raquel González Sabín , Nuevas Tecnologías Aplicadas A La Gestión De Los Recursos Humanos, 1, 2005
GAN,F. , Manual de programas de Recursos humanos., 1, 1996
Alastruey Garcia, Rosaura, Empleo 2.0, 2, 2011
, El Plan de Formación en la Empresa, 1, 1999
Pereda Marín, Santiago i Berrocal Berrocal, Francisca, Técnicas de Gestión de Recursos Humanos por Competencias, 2, 2005
Pereda Marín, Santiago i Berrocal Berrocal, Francisca, Dirección y Gestión de Recursos Humanos por Competencias, , 2007

Complementària RODRÍGUEZ FERNÀNDEZ, Andrés, Psicologia de los Recursos Humanos, 1, 2008

Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
QUALITAT DE VIDA LABORAL/15204209
SELECCIÓ DE RECURSOS HUMANS/15204206


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS/15204010
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili