Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2015-16 | Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009) | Psicologia del treball i de les organitzacions

 

Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS Codi 15204010
Ensenyament
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
GONZALEZ RECIO, SONIA
Adreça electrònica sonia.gonzalez@urv.cat
Professors/es
GONZALEZ RECIO, SONIA
Web
Descripció general L'assignatura vol ser una introducció a la psicologia del treball aplicada al comportament organitzacional, estudiat a través de les estructures organitzacionals i la seva interacció amb els individus.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A2 Aplicar les teories existents sobre la gestió i direcció dels recursos humans a les organitzacions
 A4 Reconèixer la complexitat i el caràcter dinàmic i interrelacional del treball i dels seus agents socials, atenent de forma integrada a les seves perspectives jurídica, organitzativa, psicològica, sociològica, històrica i econòmica
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp sociolaboral.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida, demostrant capacitat d'organització i planificació.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades
Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball
 A4 Genèric
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Genèric
 B2 Genèric
 B5 Genèric
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C5 Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

Continguts
Tema Subtema
Tema 1: Models i teories en psicologia del treball 1.1 Introducció
1.2 Models i teories
Tema 2: Ocupació i el contracte psicològic 2.1 Ocupació
2.2 El contracte psicològic
Tema 3: Cultura, clima i lideratge organitzacional. 3.1 Cultura i elements que la composen
3.2 Clima laboral
3.3 Lideratge organitzacional
Tema 4; Anàlisi, descripció i valoració de llocs de treball 4.1 Anàlisi de llocs de treball
4.2 Descripció de llocs de treball
4.3 Valoració de llocs de treball
Tema 5: Aspectes individuals del comportament humà: les competències professionals. 5.1 Competències
5.2 Actituts
5.3 Motivació
5.4 Personalitat
Tema 6: Psicologia de la comunicació a les organitzacions 6.1 El model de comunicació
6.2 La comunicació organitzacional
Tema76: Psicologia dels grups, equips de treball i negociació 7.1 Els grups a les organitzacions
7.2 Els equips de treball
7.3 Negociació

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
A2
3 0 3
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A2
C5
20 30.5 50.5
Sessió Magistral
A2
40 46.5 86.5
Atenció personalitzada
A2
3 3 6
 
Proves objectives de tipus test
A2
2 0 2
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Es tracta d'una sessió on el professor/a es presenta als nou alumnat, recull informació sobre els coneixements previs d'aquests en la matèria a tractar, interessos, motivacions i expectatives respecte a l'assignatura. Es farà amb preguntes genèriques i/o dinàmica a l'aula .
A continuació, s'explicarà el contingut de l'assignatura, els objectius,la metodologia que es seguirà i els criteris d'avaluació.
I abans de finalitzar,es deixarà un temps per a preguntes i precs per al alumnat.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació de casos pràctics o dinàmiques problema, amb el posterior anàlisi de la situació i la seva resolució ,la majoria en l'aula. En algunes ocasions, aquestes activitats poden donar lloc a un debat a l'aula, molt valorable pel professor/a.
Normalment, serà una activitat que es realitzarà en petits grups i el resultat s'haurà de presentar al professor/a en el temps d'entrega establert per aquest, amb penalització en cas de no fer-ho.
Sessió Magistral Durant la sessió magistral el professor/a exposarà de manera oral els continguts teòrics de l'assignatura, relacionant-los amb les sessions anteriors i amb els tallers de pràctiques, posant ènfasi en les idees més importants i posant exemples clarificadors dels conceptes tractats.
Durant les sessions també s'aniran resolen els dubtes que els alumnes puguin presentar.
Dita exposició anirà recolzada amb presentacions de Powerpoint i altres mitjans que es considerin convenients per la correcta realització de la classe.
Atenció personalitzada L'alumne té dret a demanar tant via e-mail com presencialment una atenció personalitzada pel part del professor/a, per tal de ressoldre els dubtes que hi vagin surtint al llarg de l'assignatura.
Aquests dubtes poden ser tant de la teoria donada com dels treballs pràctics a desenvolupar.

Atenció personalitzada
Descripció
Durant l'atenció personalitzada el professor/a estarà a disposició de l'alumne per aclarir els dubtes teòrics i pràctics de l'assignatura.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A2
C5
L'alumne presentarà una pràctica amb pes final a la nota (segons s'indicarà al pla de treball) en els terminis establerts pel professor/a amb penalització del 20% sobre la nota de la pràctica en el cas de no fer-ho.
L'entrega de la pràctica es realitzarà a través d'una de les vies que estipuli el professor/a. (e-mail, paper o espai obert al moodle).
Es imprescindible que totes les pràctiques proposades pel professor/a siguin presentades en els terminis i amb els requisits establerts per tal de superar la part pràctica de l'assignatura.

Notes inferiors es comptaràn com a no superat i suposaran que l'alumne hagi de presentar-se a l'examen pràctic de segona convocatòria.
40%
Proves objectives de tipus test
A2
Es realitzarà una avaluació continuada on constarà de la realització per part de l'alumne de dues proves objectives tipo test, de 30 preguntes cadascuna amb quatre opcions de resposta, on només una resposta serà la correcta i els errors descomptaràn. La fòrmula de càlcul és: encerts-Errors/N-1 (on N = nombre d'opcions de resposta que tenen les preguntes de l'examen).
Serà imprescindible aprovar totes dues proves parcials per aprovar la part teòrica.
60%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria
<p><strong><u>AVALUACIÓ DE LA SEGONA CONVOCATÒRIA:</u></strong></p><p>- La part teòrica s'avaluarà en una única prova objectiva de tipus test amb 45 preguntes amb quatre opcions de resposta. A cada pregunta hi haurà una sola resposta correcta i els errors descomptaràn (fòrmula: A-E/N-1). El pes de l'exàmen teòric serà el 60% de la nota total de l'avaluació de l'assignatura.</p><p>- Aquells alumnes que hagin suspès l'apartat de pràctiques/ treball de recerca o que no les hagin presentat en el transcurs del curs acadèmic, sel's hi demanarà realitzar un exàmen pràctic final. L'exàmen pràctic tindrà el 40% de pes de la nota final de l'avaluació.</p><p><strong>${1}iIMPORTANT: ES IMPRESCINDIBLE APROVAR LES DUES PARTS , EXÀMEN TEÒRIC I PRÀCTIC ,PER SUPERAR L'ASSIGNATURA${1}i.</strong></p><p>Durant la realització d'activitats i proves avaluatives a l'aula, l'alumne no podrà portar cap tipus de dispositiu de comunicació, transmissió i emmagatzemament de dades que no estigui expressament autoritzat per a la prova. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa.</p>

Fonts d'informació

Bàsica PEIRÓ, J.M. I PRIETO, F., Tratado de Psicología del Trabajo (VOl. 1): La actividad laboral en su contexto., Madrid: Síntesis Psicología, (1996)
PEIRÓ, J.M. I PRIETO, F., Tratado de Psicología del Trabajo (Vol. 2): Aspectos Psicosociales del trabajo., Madrid: Síntesis Psicología, (1996)
TOUS, J., ESCUER, J., FERRÉ, F. I ORELLANA, A., Psicología del Treball per a Relacions Laborals., Tarragona: SErvei Lingüístic., (1998)
RODRÍGUEZ, A., Introducción a la Psicología del trabajo y de las organizaciones., Madrid: Pirámide., (1998)
TRECHERA, J.L., Introducción a la Piscología del Trabajo, Bilbao: Desclée de Brouwer, (2000)
GUILLÉN, C. GUIL, R., Psicología del Trabajo para las Relaciones Laborales, Madrid: McGraw-Hill, (2000)
PEIRÓ, J.M., Psicología de las Organizaciones (Vol. 1 i 2), Madrid: UNED, (1986)
ROBBINS, S.P., Comportamiento Organizacional, México: Prentice Hall, (2006)
PALACÍN DESCALS, F.J. (coord.), Psicología de la Organización, Prentice Hall, (2005)
Alles, Martha, 200 modelos de CV, Editorial Granica, (1996)
GIL,F. DE LA HERA,C., Introducción a la psicología de los grupos.Teoría y aplicación, Síntesis, (2000)

Complementària

Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS/15204115
QUALITAT DE VIDA LABORAL/15204209


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili