Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2015-16 | Màster: Ciències del Sistema Nerviós: Neurotoxicologia, Neuropsicofarmacologia (2015) | Treball de fi de màster

 

Màster: Ciències del Sistema Nerviós: Neurotoxicologia, Neuropsicofarmacologia (2015)

DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) TREBALL DE FI DE MÀSTER Codi 14635301
Ensenyament
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
20 Treball fi de màster Primer 2Q conv. única
Llengua d'impartició
Català
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Ciències Mèdiques Bàsiques
Medicina i Cirurgia
Psicologia
Coordinador/a
SANTAFÉ MARTÍNEZ, MANUEL
ARIJA VAL, MARIA VICTORIA
SUREDA BATLLE, FRANCESC XAVIER
BELLES MATEU, MONTSERRAT
SANCHEZ CERVELLÓ, DOMINGO JOSÉ
FOLCH LOPEZ, JAUME
GÓMEZ ARNAIZ, MARÍA MERCEDES
CABRÉ BARGALLÓ, MARIA
Adreça electrònica mariamercedes.gomez@urv.cat
jaume.folch@urv.cat
maria.cabre@urv.cat
Professors/es
GÓMEZ ARNAIZ, MARÍA MERCEDES
FOLCH LOPEZ, JAUME
CABRÉ BARGALLÓ, MARIA
Web
Descripció general • Especialidad en investigacion: preparación y elaboración de un trabajo de investigación de acuerdo con la línea de investigación escogida por el alumno. Este trabajo de investigación finalmente se deberá entregar por escrito en formato artículo después lo defenderán en público. Este trabajo ha de servir como punto de partida para la realización de la tesis doctoral. • Especialidades profesionalizadoras: El trabajo de fin de máster podra responder a distintos formatos : a) dividido en dos partes: 1- Recogida de datos sobre casos complejos y su correspondiente resolución que permita discutir y analizar el grado consecución de las competencias implicadas. 2- Un proyecto asistencial que permita observar la visión holística e integradora, tanto de los factores determinantes de la salud como sobre la prestación de servicios de promoción de la salud y de atención sanitaria. b) La descripción, análisis y valoración detallada de un programa de intervención efectuado bajo la supervisión de un tutor c) La descripción, anàlisis y valoración detallada de un programa de detección y prevención bajo la supervisión de un tutor

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Interpretar i definir els sistemes neurals i estructures del sistema nerviós
 A2 Formular hipòtesis, dissenyar experiments i aplicar la metodologia estadística adequada en cada cas
 A3 Seleccionar i aplicar els dissenys d’investigació, els procediments per a formular i contrastar hipòtesis i la interpretació de resultats en els estudis de neurociència
 A4 Planificar, executar i explicar experiments i assajos clínics
 A5 Manejar la bibliografia científica i específicament en l’àmbit de la neurociència
 A6 Elaborar un projecte d’investigació o assaig clínic
 A7 Identificar i investigar, de forma autònoma o original, problemes susceptibles de ser resolts mitjançant estudis científics o assajos clínics dins de l’àmbit de la neurociència
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B2 Resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris relacionats amb el camp d’estudi
 B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu, en la vanguardia del camp d’estudi, en un context d’investigació
 B4 Treballar amb responsabilitat i iniciativa
 B5 Treballar en equip de forma col·laborativa i responsabilitat compartida, en clau de lideratge
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o àmbits tècnics concrets
 B7 Sensibilització en temes mediambientals
 B8 Gestionar projectes tècnics i d’investigació o innovació
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
 C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
 C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.

Resultats d'aprenentatge
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Interpretar i definir els sistemes neurals i estructures del sistema nerviós
 A2 Formular hipòtesis, dissenyar experiments i aplicar la metodologia estadística adequada en cada cas
 A3 Seleccionar i aplicar els dissenys d'investigació, els procediments per formular i contrastar hipòtesis i la interpretació de resultats en els estudis de neurociència
 A4 Planificar, executar i explicar experiments i assaigs clínics. Saber informar-se en l'àmbit de la neurociència
 A5 Manejar la bibliografia científica
 A6 Realitzar un projecte, memòria o estudi, en el qual apliqui i desenvolupi els coneixements adquirits en el si del Màster
Tenir la capacitat per utilitzar els coneixements, destreses i habilitats anteriors per elaborar un projecte d'investigació o assaig clínic
 A7 Posseir les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom
Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar
Identificar i investigar, de forma autònoma o original, problemes susceptibles de ser resolts mitjançant estudis científics o assaigs clínics dins l'àmbit de la neurociència
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
Comprendre i qüestionar els models teòrics d'una disciplina i indagar en noves àrees de coneixement
 B2 Elaborar una estratègia realista per resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris relacionats amb el camp d’estudi
Saber aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi
Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar
Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de l'àmbit
 B3 Comprendre i qüestionar els models teòrics d'una disciplina i indagar en noves àrees de coneixement
Proposar noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts
Decidir el que cal mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho d'acord amb la seva planificació en el termini previst
 B4 Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets
 B5 Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
Elaborar una estratègia realista per a resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris relacionats amb el camp d'estudi
Decidir el que cal mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho d'acord amb la seva planificació en el termini previst
Facilitar la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen en l'equip
 B6 Comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
Proposar noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts
 B7 Elaborar una estratègia sostenible des d’una perspectiva interdisciplinària, considerant la situació global i els reptes que planteja
 B8 Elaborar una estratègia realista per a resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris relacionats amb el camp d'estudi
Decidir el que cal mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho d'acord amb la seva planificació en el termini previst
Valorar i jerarquitzar les necessitats i recursos en un context real d'intervenció, prioritzant les necessitats que han de ser objecte del projecte
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1 Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada
Explica i justifica breument les seves opinions i projectes
Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors
Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió
Comprèn informació i articles de caràcter rutinari
Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut
Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe
Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts
 C2 Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball
Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i presentacions digitals
Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
 C4 Produeix un text oral gramaticalment correcte
Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa
 C5 Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones
Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat
 C6 Identifica necessitats de formació
Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals
Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i motivacions acadèmico-professionals
Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

Procediments de selecció i assignació
Procediments


Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
0 1 1
Selecció/assignació del treball de fi de grau / màster
0 0 0
Mecanismes de coordinació i seguiment del treball de fi de grau / màster
A2
A4
A7
B6
C5
6 6 12
Elaboració del treball de fi de grau / màster
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
C1
C2
C3
C5
C6
0 480 480
Seminaris
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
B3
B4
B6
C3
C4
6 6 12
Presentació i defensa del treball de fi de grau / màster
A1
A2
A3
A4
A5
A6
B3
B4
B6
C3
C4
1 1 2
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Pla específic d'actuació
  Descripció
Activitats Introductòries
Selecció/assignació del treball de fi de grau / màster
Mecanismes de coordinació i seguiment del treball de fi de grau / màster
Elaboració del treball de fi de grau / màster
Seminaris
Presentació i defensa del treball de fi de grau / màster

Mecanismes coordinació/seguiment
Es durà a terme una coordinació interna (per part de la universitat).
Descripció

El Trabajo Fin de Máster será dirigido por el tutor/a académico asignado para el “Trabajo de Investigación”, pudiendo ser codirigido por otro/a profesor o investigador no adscrito al Máster. 

 

El o los directores/as del Trabajo Fin de Máster tienen la obligación de orientar y supervisar el trabajo propuesto, tutorizando al alumno/a durante el proceso de desarrollo del Trabajo.

 

Finalmente, serán el o los directores/as del Trabajo Fin de Máster los que deberán dar su conformidad y comunicárselo a los coordinadores del master a la presentación del Trabajo para su evaluación. Este paso es limitante para su defensa.


Criteris i procediments d’avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Presentació i defensa del treball de fi de grau / màster
A1
A2
A3
A4
A5
A6
B3
B4
B6
C3
C4
100
Altres
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili