Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2015-16 | Màster: Ciències del Sistema Nerviós: Neurotoxicologia, Neuropsicofarmacologia (2015) | Valoració funcional del sistema nerviós

 

Màster: Ciències del Sistema Nerviós: Neurotoxicologia, Neuropsicofarmacologia (2015)

DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS Codi 14635211
Ensenyament
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4 Optativa 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
CANALS SANS, JOSEFA
Adreça electrònica josefa.canals@urv.cat
Professors/es
CANALS SANS, JOSEFA
Web
Descripció general

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B2 Resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris relacionats amb el camp d’estudi
 B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu, en la vanguardia del camp d’estudi, en un context d’investigació
 B4 Treballar amb responsabilitat i iniciativa
 B5 Treballar en equip de forma col·laborativa i responsabilitat compartida, en clau de lideratge
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o àmbits tècnics concrets
 B7 Sensibilització en temes mediambientals
 B8 Gestionar projectes tècnics i d’investigació o innovació
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
 C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Comprendre en profunditat els principis bàsics en que es fonamenta la neurotoxicologia i la psicofarmacologia
Desenvolupar les bases per comprendre els mecanismes d’acció de les substàncies neurotòxiques (tòxics ambientals, drogues d’abús y fàrmacs)
Comprendre i definir els sistemes neurals i estructures implicades en la conducta normal y patològica
Identificar els factors biològics i ambientals que incrementen la vulnerabilitat dels subjectes als neurotòxics
Comprendre les diferències biològiques i psicològiques al llarg del cicle vital
 B2 Elaborar una estratègia realista per resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris relacionats amb el camp d’estudi
 B3 Jutjar els riscos derivats de l’exposició de neurotòxics i psicofàrmacs. Ser capaços d’identificar els factors ambientals susceptibles d’alterar la conducta de l’organisme, i valorar els riscos derivats de l’exposició a substàncies neuroactives (neurotòxics i psicofàrmacs)
 B4 Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de d'acord amb la seva planificació en el termini previst
Proposar noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts
 B5 Mostrar respecte pels drets fonamentals i de igualtat entre homes i dones
Col·laborar activament en la planificació del treball en equip, la distribució de les tasques i els terminis requerits
 B6 Redactar documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística i registre adequat, i il·lustrar conceptes utilitzant correctament les convencions (formats, títols, peus, llegendes, etc)
Utilitzar software per comunicació en línia: eines interactives (web, Moodle, blocs), correu electrònic, foros, xat, videoconferències, eines de treball col·laboratiu, etc. Utilitzar les TIC de forma habitual i saber adaptar-les a les seves necessitats
 B7 Jutjar els riscos derivats de l’exposició de neurotòxics i psicofàrmacs. Ser capaços d’identificar els factors ambientals susceptibles d’alterar la conducta de l’organisme, i valorar els riscos derivats de l’exposició a substàncies neuroactives (neurotòxics i psicofàrmacs)
 B8 Redactar documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística i registre adequat, i il·lustrar conceptes utilitzant correctament les convencions (formats, títols, peus, llegendes, etc)
Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de d'acord amb la seva planificació en el termini previst
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2 Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C3 Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
 C4 Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa
 C5 Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones
Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat

Continguts
Tema Subtema
1. EVALUACIÓN DE LA CONDUCTA NEONATAL
2. EVALUACIÓN DEL NEURODESARROLLO EN LA PRIMERA INFANCIA
3. EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA
4. EVALUACIÓN PROBLEMAS PSICOLÓGICOS EN NIÑOS
En cada tema se trataran los principales instrumentos de evaluación útiles tanto para la investigación como para la práctica clínica.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
0 1 1
Resolució de problemes, exercicis
B2
B6
0 10 10
Sessió Magistral
B1
B3
0 25 25
Atenció personalitzada
B2
C3
0 5 5
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Explicación de la asignatura online, evaluación y presentación de las docentes
Resolució de problemes, exercicis Realización de tareas solicitadas por los docentes en relación al contenido online que se va presentando.
Sessió Magistral Para cada bloque, las profesores dejan material online que debe ser revisado y estudiado.
La realización de tareas solicitadas por los docentes también está relacionado con este contenido.
Atenció personalitzada Resolver dudas

Atenció personalitzada
Descripció
La atención personalizada se realizará online a través del correo electrónico, forums o cualquier otro canal que el alumno necesite

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis
B2
B6
Se presentaran online tareas para cada bloque que el alumno debe realizar en un límite de tiempo 50
Sessió Magistral
B1
B3
Se presentaran online tareas para cada bloque que el alumno debe realizar en un límite de tiempo 50
Atenció personalitzada
B2
C3
Atender y resolver dudas 0
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Se evaluaran 4 tareas correspondientes a los 4 bloques.
No hay segunda convocatoria de evalaución


Fonts d'informació

Bàsica

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili