Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2015-16 | Màster: Ciències del Sistema Nerviós: Neurotoxicologia, Neuropsicofarmacologia (2015) | Psicofarmacologia: bases i recerca

 

Màster: Ciències del Sistema Nerviós: Neurotoxicologia, Neuropsicofarmacologia (2015)

DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA Codi 14635210
Ensenyament
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4 Optativa 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
HEREDIA SANTAELLA, LUIS
Adreça electrònica luis.heredia@urv.cat
Professors/es
HEREDIA SANTAELLA, LUIS
Web
Descripció general

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B2 Resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris relacionats amb el camp d’estudi
 B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu, en la vanguardia del camp d’estudi, en un context d’investigació
 B4 Treballar amb responsabilitat i iniciativa
 B5 Treballar en equip de forma col·laborativa i responsabilitat compartida, en clau de lideratge
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o àmbits tècnics concrets
 B7 Sensibilització en temes mediambientals
 B8 Gestionar projectes tècnics i d’investigació o innovació
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
 C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Comprendre en profunditat els principis bàsics en que es fonamenta la neurotoxicologia i la psicofarmacologia
Desenvolupar les bases per comprendre els mecanismes d’acció de les substàncies neurotòxiques (tòxics ambientals, drogues d’abús y fàrmacs)
Comprendre i definir els sistemes neurals i estructures implicades en la conducta normal y patològica
Identificar els factors biològics i ambientals que incrementen la vulnerabilitat dels subjectes als neurotòxics
Comprendre les diferències biològiques i psicològiques al llarg del cicle vital
 B2 Elaborar una estratègia realista per resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris relacionats amb el camp d’estudi
 B3 Jutjar els riscos derivats de l’exposició de neurotòxics i psicofàrmacs. Ser capaços d’identificar els factors ambientals susceptibles d’alterar la conducta de l’organisme, i valorar els riscos derivats de l’exposició a substàncies neuroactives (neurotòxics i psicofàrmacs)
 B4 Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de d'acord amb la seva planificació en el termini previst
Proposar noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts
 B5 Mostrar respecte pels drets fonamentals i de igualtat entre homes i dones
Col·laborar activament en la planificació del treball en equip, la distribució de les tasques i els terminis requerits
 B6 Redactar documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística i registre adequat, i il·lustrar conceptes utilitzant correctament les convencions (formats, títols, peus, llegendes, etc)
Utilitzar software per comunicació en línia: eines interactives (web, Moodle, blocs), correu electrònic, foros, xat, videoconferències, eines de treball col·laboratiu, etc. Utilitzar les TIC de forma habitual i saber adaptar-les a les seves necessitats
 B7 Jutjar els riscos derivats de l’exposició de neurotòxics i psicofàrmacs. Ser capaços d’identificar els factors ambientals susceptibles d’alterar la conducta de l’organisme, i valorar els riscos derivats de l’exposició a substàncies neuroactives (neurotòxics i psicofàrmacs)
 B8 Redactar documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística i registre adequat, i il·lustrar conceptes utilitzant correctament les convencions (formats, títols, peus, llegendes, etc)
Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de d'acord amb la seva planificació en el termini previst
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2 Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C3 Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
 C4 Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa
 C5 Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones
Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat

Continguts
Tema Subtema

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
0 1 1
Resolució de problemes, exercicis
B2
0 96.75 96.75
Atenció personalitzada
0 0.25 0.25
 
Proves objectives de tipus test
B2
0 2 2
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries
Resolució de problemes, exercicis
Atenció personalitzada

Atenció personalitzada
Descripció

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis
B2
80
Proves objectives de tipus test
B2
20
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica Stahl, SM, Psicofarmacología esencial de Stahl, ,

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili