Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2015-16 | Màster: Ciències del Sistema Nerviós: Neurotoxicologia, Neuropsicofarmacologia (2015) | Manipulació d'animals d'experimentació

 

Màster: Ciències del Sistema Nerviós: Neurotoxicologia, Neuropsicofarmacologia (2015)

DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ Codi 14635204
Ensenyament
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
8 Optativa 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Ciències Mèdiques Bàsiques
Medicina i Cirurgia
Psicologia
Coordinador/a
COLOMINA FOSCH, MARIA TERESA
BELLES MATEU, MONTSERRAT
SANCHEZ CERVELLÓ, DOMINGO JOSÉ
Adreça electrònica mariateresa.colomina@urv.cat
fatima.sabench@urv.cat
Professors/es
COLOMINA FOSCH, MARIA TERESA
SABENCH PEREFERRER, FÀTIMA
Web
Descripció general

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B2 Resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris relacionats amb el camp d’estudi
 B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu, en la vanguardia del camp d’estudi, en un context d’investigació
 B4 Treballar amb responsabilitat i iniciativa
 B5 Treballar en equip de forma col·laborativa i responsabilitat compartida, en clau de lideratge
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o àmbits tècnics concrets
 B7 Sensibilització en temes mediambientals
 B8 Gestionar projectes tècnics i d’investigació o innovació
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
 C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Comprendre en profunditat els principis bàsics en que es fonamenta la neurotoxicologia i la psicofarmacologia
Desenvolupar les bases per comprendre els mecanismes d’acció de les substàncies neurotòxiques (tòxics ambientals, drogues d’abús y fàrmacs)
Comprendre i definir els sistemes neurals i estructures implicades en la conducta normal y patològica
Identificar els factors biològics i ambientals que incrementen la vulnerabilitat dels subjectes als neurotòxics
Comprendre les diferències biològiques i psicològiques al llarg del cicle vital
 B2 Elaborar una estratègia realista per resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris relacionats amb el camp d’estudi
 B3 Jutjar els riscos derivats de l’exposició de neurotòxics i psicofàrmacs. Ser capaços d’identificar els factors ambientals susceptibles d’alterar la conducta de l’organisme, i valorar els riscos derivats de l’exposició a substàncies neuroactives (neurotòxics i psicofàrmacs)
 B4 Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de d'acord amb la seva planificació en el termini previst
Proposar noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts
 B5 Mostrar respecte pels drets fonamentals i de igualtat entre homes i dones
Col·laborar activament en la planificació del treball en equip, la distribució de les tasques i els terminis requerits
 B6 Redactar documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística i registre adequat, i il·lustrar conceptes utilitzant correctament les convencions (formats, títols, peus, llegendes, etc)
Utilitzar software per comunicació en línia: eines interactives (web, Moodle, blocs), correu electrònic, foros, xat, videoconferències, eines de treball col·laboratiu, etc. Utilitzar les TIC de forma habitual i saber adaptar-les a les seves necessitats
 B7 Jutjar els riscos derivats de l’exposició de neurotòxics i psicofàrmacs. Ser capaços d’identificar els factors ambientals susceptibles d’alterar la conducta de l’organisme, i valorar els riscos derivats de l’exposició a substàncies neuroactives (neurotòxics i psicofàrmacs)
 B8 Redactar documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística i registre adequat, i il·lustrar conceptes utilitzant correctament les convencions (formats, títols, peus, llegendes, etc)
Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de d'acord amb la seva planificació en el termini previst
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2 Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C3 Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
 C4 Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa
 C5 Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones
Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat

Continguts
Tema Subtema
Tema 1. Introducció a la ciència de l'animal
de laboratori
1.1. Història de l'experimentació animal.
Tema 2. Legislació. 2.1. Marc legal europeu, nacional i autonòmic. Comitès ètics.
2.2. Autoritzacions: formularis d'autorització, formularis de sol·licitud d'adquisició d'animals.
Tema 3. Ética i benestar animal. 3.1. Principis generals. Les 3 R's.
3.2. Etica i responsabilitats de les persones que treballen amb animals d'experimentació.
3.3. Concepte de dany i dany evitable. Les cinc llibertats dels animals
3.4. Sistema de classificació de sevrita d'un procediment
3.5. Regulacions per a la reutilització d'animals
3.6. Fonts d'informació
Tema 4. Cura,salut i manipulació d'animals (nivell 1 i 2) 4.1. Transport, instal·lacions i condicions ambientals d'ubicació dels animals.
4.2. Nutrició i alimentació: requisits nutritius, tipus de dietes i règims alimentaris.
4.3. Microbiologia i malalties de l'animal de laboratori. Influència en la investigació.
4.4. Factors que influencien en el comportament. Homeostasi i estrés.
Tema 5. Biologia dels animals emprats en
l'experimentació.
5.1. Anatomia i fisiologia comparades. Rossegadors (rata/ratolí).
5.1.1. Rates no cosanguínies.
5.1.2. Rates cosanguínies.
5.1.3. Rates envellides, congènites i híbrides.
5.2. Característiques reproductives en rata/ratolí.
5.2.1. Característiques reproductives de la femella.
5.2.2. Característiques reproductives del mascle.
5.2.3. Gestació, part i lactància. Índexs de viabilitat i de lactància.
Tema 6. Reconeixament del dolor patiment i angoixa 6.1. Índex de severitat, criteris de punt final i supervisió del benestar animal.
Tema 7. Eutanasia (nivell 1 i 2) 7.1 Mètodes d'eutanasia
7.2. Eutanàsia en animals conscients i inconscients
Tema 8. Mètodes alternatius a l'ús d'animals d'experimentació 8.1. Models in vitro icultius cel·lulars/tissulars
8.2. Tècniques alternatives en farmacologia i toxicologia
Tema 9. Procediments minimament invasius (nivell 1 teòric i nivell 2 pràctic) 9.1. Manipulació, immobilització (rata/ratolí).
9.2. Administració de substàncies (vies d'administració) i extracció de
mostres (obtenció de sang, orina i femta).
9.2.1. Vies d'administració de tractaments (oral, intragástrica, rectal i
parenteral).
9.2.2. Obtenció de mostres de sang. Precaucions i requeriments a tenir en compte en l'obtenció de mostres de sang.
9.2.3. Obtenció de mostres d'orina i femta.
9.2.4. Condicions per a l'obtenció i processament de mostres biológiques.
Tema 10. Anestesia 10.1. Concepte d’anestèsia
10.1.1. Elecció de la tècnica anestèsica
10.1.2. Fases de la tècnica anestèsica
10.1.3. Mesures de suport durant la anestesia
10.1.4. Recuperació anestèsica
10.2. Analgèsia: reconeixement i avaluació del dolor
10.2.1. Tècniques d’analgèsia
10.3. Eutanàsia en animals inconscients
Tema 11. Principis de cirurgia: procediments menors i procediments quirúrgics perllongats 11.1. Conceptes bàsics en cirurgia de petits animals
11.2. Protocol d'alimentació, dejú i anestesia
11.3. Cures pre i postoperatòries bàsiques
11.4. Identificació dels signes de sofriment animal
11.5. Nomenclatura i manipulació de l'instrumental quirúrgic bàsic
11.6. Mètodes d'extracció de sang: cua, jugular, intracardíaca
11.7. Reconeixement d'estructures internes de l'animal: laparotomia
mitja i tancament per plans
11.8. Mètodes de biòpsia de teixits
11.9. Eutanasia en cirurgia
Tema 12. Diseny de projectes i procediments (nvell 1 i 2)
Tema 13. Introducció a l'organització institucional

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
B7
1 2 3
Supervisió
B1
B7
4 20 24
Resolució de problemes, exercicis
B4
B5
B7
C4
C5
4 20 24
Pràctiques a laboratoris
B7
30 30 60
Atenció personalitzada
B1
B7
1 1 2
 
Proves mixtes
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
C2
C3
C4
1 10 11
Proves pràctiques
B4
B7
C5
2 10 12
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de conceptes bàsics i fonts d'informació necessàries per a la bona pràctica en experimentació. Presentació, a través de l'espai Moodle, de l'assignatura i dels seus continguts. Explicació de com els alumnes poden accedir a través de Moodle a tota la informació i documentació relativa al curs.
Supervisió Al llarg de totes les pràctiques que suposin contacte amb els animals d'experimentació i/o us de instal·lacions
Resolució de problemes, exercicis Exrcicis per cada tema
Pràctiques a laboratoris Manipulació dels animals de laboratori (rata, ratolí)
Atenció personalitzada Tutories virtuals i si cal presencials

Atenció personalitzada
Descripció
Es realitzara per correu electrònic i si cal de forma presencial

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves mixtes
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
C2
C3
C4
Resolució d'exercisis, proves objectives i problemes 40%
Proves pràctiques
B4
B7
C5
S'avaluran habilitats pràctiques en la manipulació d'animals i la elaboració d'una memòria procediement de investigació que impliquí experimentació amb animals 60%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Baker HJ, Linosey JR, Weisbroth SH (1979). The laboratory rat. Vol I & II. Academic Press. New York.

Bultó Nubiola M (1995). Legislación sobre residuos sanitarios (I.T.B.113.95). INSHT. Barcelona.

Carlotti DN, Pin D (2004). Diagnosticos dermatológicos, manuales de veterinaria. Masson. Barcelona.

Close B, Banister K, Baumans V, Bernoth EM, Bromage N, Bunyan J, Erhardt W, Flecknell P, Gregory N, Hackbarth H, Morton D, Warwick C (1997). Recomendations for euthanasia of experimental animals: Part 2. Laboratory Animals, 31: 1-32.

Danneman PJ, Stein S, Walshaw SO (1997). Humane and practical implications of using carbon dioxide mixed with oxygen for anesthesia or euthanasia of rats. Laboratory Animal Science, 47: 376-385.

Decret 27/1999, 9 de febrer, de la gestió de residus sanitaris. DOGC núm. 2828-16/02-1999. Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Llei 5/1995, de 21 de juny, de protecció dels animals utilitzats per a experimentació i per a altres finalitats científiques.

Directiva europea 91/689/CEE, relativa a residus perillosos incloent residus sanitaris.

DIRECTIVA 2010/63/UE del Parlament Europeu i del Consell de 22 de setembre de 2010, relativa a la protecció dels animals utilitzats per a finalitats científiques. (DO L 276/33 - 20/10/2010)

Correcció d'errors de la Directiva 2010/63/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de setembre de 2010, relativa a la protecció dels animals utilitzats per a finalitat científica. (DO L 28/49 - 04/02/2015)

DECISIÓ d'Execució de la Comissió de 14 de novembre de 2012,  per la que s'estableix un format comú per a la presentació de la informació prevista a la Directiva 2010/63/UE del Parlament Europeu i del Consell, relativa a la protecció dels animals utilitzats per a finalitats científiques. (DO L 320/33 - 17/11/2012)

DECISIÓ d'Execució de la Comissió de 20 de desembre de 2013,  que corregeix l'annex II de la Decisió d'Execució 2012/707/UE, per la que s'estableix un format comú per a la presentació de la informació prevista a la Directiva 2010/63/UE del Parlament Europeu i del Consell, relativa a la protecció dels animals utilitzats per a finalitats científiques. (DO L 10/18 - 15/01/2014)

Diletti E, Hauschke D, Steinijans VW (1992). Sample size determination for bioequivalence assessment by means of confidence intervals. International Journal of Clinical Pharmacology. Therapy and Toxicology, 29: S51-S58.

http://www.felasa.eu/. Federation of Laboratory Animal Science Associations

Flecknell PA (1984). The relief of pain in laboratory animals. Laboratory Animals, 18: 147-160.

Generalitat de Catalunya (1994). Guia de gestió intracentre de residus sanitaris. Departament de Sanitat i Seguretat Social. Barcelona.

Hammer AS, Buffington CA (1994). Survey of statistical methods used in the veterinary medical literature. Special Report. JAVMA, 205:344-345.

Hendriksen CFM, Koeter HBWM eds (1991). Animals in biomedical research. Elsevier. Amsterdam.

Hernández, Sampieri. Roberto. Metodología de la investigación 2a. Edición. Editorial

McGraw-Hill, México. 1998.

http://www.aavs.org/html/ardf.html (pàgina web relativa a métodes alternatius).

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medi-natural/fauna-flora-animals-companyia/dar_animals_companyia_experimentacio/dar_utilitzacio_animals_experimentacio/dar_normativa/ (pàgina web relativa a normatives vigents).

http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpyllykFZlgGdcyCRS.phpGuia metodològica per l’elaboració d’un informe final de recerca en l’àrea de la salut

http://www.secal.es (Societat espanyola per a les Ciències de l’Animal de Laboratori).

http://www.secal.es/word-pdf/eutanasia1.pdf (Eutanasia).

http://www.secal.es/word-pdf/sangre.pdf

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene (1995). Notas Técnicas de Prevención. Tratamiento de Residuos Sanitarios (372). INSHT.Instituto Nacional de Seguridad e Higiene (1996). Notas Técnicas de

Prevención. Zoonosis de origen laboral (411). INSHT. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene (1997). Notas Técnicas de Prevención. Trabajo con animales de experimentación (468). INSHT. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene (1998). Notas Técnicas de

Prevención. La gestión de los residuos peligrosos en los laboratorios universitarios y de investigación (480). INSHT.

Kraft V, Deeny AA, Blanchet HM, Boot R, Hansen AK, Hem A, van Herck H, Kunstyr I, Milite G, Needham JR, Nicklas W, Perrot A,Rehbinder C, Richard Y, De Vroey G (1994). Recommendations for the health monitoring of mouse, rat, hamster, guineapig and rabbit breeding colonies. Laboratory Animals, 28: 1-12.

Llei 32/2007, de 7 de novembre,  per a la cura dels animals, en la seva explotació, transport, experimentació i sacrifici. (BOE núm. 268 – 08/11/2007)

Llei 6/2013, d'11 de juny, de modificació de la Llei 32/2007, de 7 de novembre, per a la cura dels animals, en la seva explotació, transport, experimentació i sacrifici. (BOE núm. 140 – 12/06/2013)

Llei 5/1995, de 21 de juny, de protecció dels animals utilitzats per a experimentació i per a altres finalitats científiques.

Llei 42/1975, sobre recollida i tractament de residus sólids urbans,modificada pel reial decret 1163/1986 per a la inclusió dels residus anitaris, però excloient productes tòxics contaminants i perillosos.

Llei 20/1986 Bàsica de residus tòxics i perillosos.

Llei 10/1998 de Residus.

Martí MC, Alonso RM, Constans A (1997). Riesgos biológicos en el laboratorio. INSHT. Madrid.

Moore CJ, Mepham TB (1995). Defining an acceptable endpoints in invasive experiments. AWIC Newsletter, 6: 3-7.

Morris TM (1995). Antibiotic therapeutics in laboratory animals.Laboratory Animals, 29:16-36.

Morton DB, Griffiths PHM (1985). Guidelines on the recognition of pain, distress and discomfort in experimental animals and an hypothesis for assessment. The Veterinay Record, 116: 431-436.

Orden de 25 de Marzo (M. De Trabajo y Asuntos Sociales, BOE 30-3-1998). Por la que se adapta al progreso técnico el Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

Paxinos G, Watson C. (2004). The rat brain in stereotaxic coordinates, 5ª Ed. Academic Press, San Diego. Polit, Denise, F. Hungler Bernadette P. (2000).

Real Decreto  53/2013, d'1 de febrer, pel que s'estableixen les normes bàsiques aplicables per a la protecció dels animales utilitzats en experimentació i altres finalitats científiques, incloent la docència. (BOE núm. 34 - 8/02/2013)

Real Decreto 223/1998 de 14 de Marzo sobre protección de los animales utilizados para la experimentación y otros fines científicos. BOE 1998; 67: 8 509.

Real Decreto 664/1997 de 12-5 (M. De la Presidencia, BOE 24-5-1997). Sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

Real Decreto 822/1993 de 28 de mayo, por el que se establecen los principios de buenas prácticas de laboratorio y su aplicación en la file:///D:/Documents and Settings/Usuari/Mis documentos/Dropbox/doc... 5 de 6 17/06/2015 18:15 realización de estudios no clínicos sobre sustancias y productos químicos. BOE 1993; 128: 16 272.

Rehbinder C, Baneux P, Forbes D, van Herck H, Nicklas W, Rugaya Z,Winkler G (1998). FELASA recommendations fort the health monitoring of breeding colonies and experimental units of cats, dogs and pigs. Laboratory Animals, 32: 1-17.

 Smith JA, Birke L, Sadler D (1997). Reporting animal use in scientific papers. laboratory Animals, 31: 312-317.

Tur Marí JA, Milocco SN, Piñeiro R (2001). Ciencia y tecnología en protección y experimentación animal. McGraw-Hill. Interamericana. Madrid.

Zúñiga JM, Orellana JM, Tur JA (2009). Ciencia y tecnología del animal de laboratorio (2 vol). Universidad de alcala de henares

Complementària

Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES/14635103
BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA/14635201


 
Altres comentaris
Són competències específiques d'aquest curs: Conèixer la legislació europea, estatal i autonòmica en relació a les condicions d'us d'animals d'experimentació. Conèixer les condicions d'estabulació, fisiologia dels animals de laboratori, així com tècniques bàsiques de manipulació (analgèsia, anestèsia, tractament i eutanàsia) dels animals d'ús comú en investigació: rata/ratolí. Conèixer els mètodes alternatius a l'us d'animals d'experimentació. Cal indicar la tipologia de l'objectiu.No has seleccionat cap competència. Descriure els procediments de tractament i eliminació de residus en el laboratori. Conèixer les normes de seguretat en el treball amb animals d'experimentació, així com el control sanitari del personal manipulador. Analitzar bibliografia científica rellevant per tal de dissenyar un experiment Conèixer a nivell pràctic les tècniques bàsiques de manipulació d'animals d'experimentació. Saber manipular els animals de laboratori a nivell d'administració de tractaments i obtenció de fluids biològics. Saber aplicar les tècniques d'analgèsia, anestèsia i eutanàsia als animals d'experimentació. Saber fer l'anàlisi estadístic dels resultats obtinguts en un treball d'experimentació. Saber elaborar la memòria descriptiva d'un procediment d'experimentació segons la legislació vigent
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili