Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2015-16 | Màster: Nutrició i Metabolisme | Aspectes psicològics i alteracions del comportament alimentari

 

Màster: Nutrició i Metabolisme

DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) ASPECTES PSICOLÒGICS I ALTERACIONS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI Codi 13675227
Ensenyament
Nutrició i Metabolisme (2012)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa AN
Llengua d'impartició
Castellà
Departament Psicologia
Coordinador/a
CANALS SANS, JOSEFA
Adreça electrònica josefa.canals@urv.cat
carmen.hernandez@urv.cat
Professors/es
CANALS SANS, JOSEFA
HERNANDEZ MARTINEZ, CARMEN
Web
Descripció general Integrar aspectos psicológicos que intervienen en la conducta alimentaria, estudiar alteraciones del comportamiento alimentario y estudiar relaciones entre nutrición y desarrollo cognitivo y conductual. (Assignatura impartida a la URV)

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
  AC5 Percebre, apreciar i utilitzar la diversitat d'àmbits de coneixement que participen a l'àrea de la nutrició i el metabolisme.
  Professionalitzador
  AP1 Especialitat "Nutrició Clínica": Controlar les principals patologies relacionades amb l'alimentació, la seva prevenció i el seu abordatge nutricional.
  Recerca
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
  BC2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva.
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Integrar els aspectes psicològics que intervenen en el comportament alimentari. AC5
AP1
BC2
Aplicar els coneixements adquirits a la pràctica professional. AC5
AP1
BC2

Continguts
Tema Subtema
Bloque I: Psicología y alimentación 1. La elección del alimento
2. Aspectos psicológicos a tener en cuenta en la conducta alimentaria
Bloque II: Trastornos del comportamiento alimentario en diferentes etapas evolutivas 1. TCA de inicio en la primera infancia y niñez
2. Anorexia nerviosa, bulimia nerviosa y trastorno por atracón
3. Otros trastornos
Bloque III. Aspectos psicológicos en la intervención nutricional

1. Relación con el paciente
2. Entrevista motivacional
3. Estrategies psicológicas para la intervención
Bloque III: Relación entre nutrición, conducta y cognición en diferentes etapas evolutivas 6. Etapa prenatal
7. Etapa de la niñez
8. Etapa adulto-vejez

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
 
Sessió Magistral
16 0 16
Seminaris
5 5 10
Presentacions / exposicions
4 12 16
Resolució de problemes, exercicis
5 7 12
Treballs
5 15 20
 
Atenció personalitzada
1 0 1
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral Exposició del contingut de l’assignatura.
Seminaris Treball en profunditat d‘un tema (monogràfic). Ampliació i relació dels continguts donats a les sessions magistrals amb el que fer professional.
Presentacions / exposicions Exposició oral per part dels alumnes d’un tema concret o d’un treball (prèvia presentació escrita).
Resolució de problemes, exercicis Formulació, anàlisi, resolució i debat d’un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l’assignatura.
Treballs Treballs que realitza l’alumne.
Atenció personalitzada

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Descripció
Atendre presencialment al despatx o online les preguntes dels alumnes respecte als temes i el desenvolupament del treball o/i problemes.

Avaluació
  Descripció Pes
Sessió Magistral Es valorarà l’assistència: Assistir i participar a classes i exposicions 10%
Seminaris Es valorarà l’assistència: Assistir i participar a classes i exposicions. El pes en l’avaluació està inclòs a sessió magistral. -
Presentacions / exposicions Exposició oral d’un tema amb bibliografia actualitzada. Es podrà fer en parelles 40%
Resolució de problemes, exercicis Es valorarà l’assistència: Assistir i participar a classes i exposicions. El pes en l’avaluació està inclòs a sessió magistral. -
Treballs Resolució questionari online de preguntes tipus test que incluirà aspectes teòrics i pràctics 50%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'assignatura té convocatòria única.

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.


Fonts d'informació

Bàsica Morandé G, Graell M, Blanco , Trastornos de la conducta alimentaria y obesidad. Un enfoque integral , Panamericana, 2014
American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, American Psychiatric Publishing , 2013
Odgen, Psicología de la alimentación, Morata, 2005

Es treballa principalment amb publicacions recents de les revistes de l’àmbit de coneixement relacionat

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili