Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2015-16 | Màster: Comunicació Estratègica en la Societat del Risc (2012) | Mètodes qualitatius d'investigació en comunicació

 

Màster: Comunicació Estratègica en la Societat del Risc (2012)

DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) MÈTODES QUALITATIUS D'INVESTIGACIÓ EN COMUNICACIÓ Codi 12765102
Ensenyament
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Obligatòria Primer 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Antropologia, Filosofia i Treball Social
Psicologia
Coordinador/a
ARISTE CASTAÑO, SANTIAGO
Adreça electrònica santiago.ariste@urv.cat
Professors/es
ARISTE CASTAÑO, SANTIAGO
Web
Descripció general L'objectiu és familiaritzar els estudiants en les tècniques de recerca fonamentals de les ciències socials per tal que siguin capaços de portar a terme projectes d'investigació qualitativa, especialment els aplicats a investigació en comunicació.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Reflexionar sobre el concepte de ciència i de paradigmes científics. AC1
AC4
AC5
BC1
BC3
BC6
CC2
CC3
CC4
CC5
Conèixer els mètodes d'accés al coneixement científic AC1
AC2
AC4
BC1
BC2
BC3
BC4
BC5
BC6
BC8
CC1
CC2
CC3
CC5
CC6
Conéixer els mètodes qualitatius i les tècniques qualitatives d'investigació AC1
AC2
AC3
AC5
BC2
BC3
BC4
BC5
BC8
CC2
CC3
CC5
Recollir, categoritzar, codificar, analitzar i interpretar la informació de manera qualitativa AC2
AC3
AC5
BC1
BC3
BC4
BC5
BC8
CC2
CC3
CC5
Valorar la conveniència de la integració metodològica AC5
BC2
BC3
BC4
BC5
BC8
CC3
CC5
CC6
Elaborar propostes d'investigació i recerques en profunditat, redactar resultats i presentar informes finals AC1
AC2
AC4
AC5
BC1
BC2
BC3
BC4
BC5
BC6
CC1
CC2
CC3
CC4
CC5
CC6
Conéixer i utilitzar programari informàtic per al tractament de dades qualitatives AC3
BC3
CC2
CC3

Continguts
Tema Subtema
I. Plantejaments introductoris Tema 1. Què és i per a què serveix la investigació qualitativa?
Recerca qualitativa enfront de recerca
cuantitativa
II. La recollida de dades: tècniques d'informació Tema 2: El treball de camp. L'accès: problemàtiques i estratègies. Relacions i rolsde camp.

Tema 3: Reunions de grup

Tema 4: L'entrevista

Tema 5: Tècniques projectives
III. Organització, anàlisi i presentació de dades Tema 6: Organització de la informació.

Tema 7: Anàlisi de dades i programes de tractament de dades qualitatives.

Tema 8: Presentació de dades.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
 
Sessió Magistral
13 5 18
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
5 5 10
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
5 5 10
Treballs
0 17 17
 
Atenció personalitzada
5 0 5
 
Proves de desenvolupament
0 8 8
Proves mixtes
0 5 5
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura, comentari dels criteris d'avaluació i introducció a la matèria
Sessió Magistral Explicació oral, per part de la professora dels contonguts teòrics bàsics de l'assignatura. Aquesta exposició es realitzarà habitualment amb el suport de mitjans audiovisuals
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Plantejament de situacions i problemes del treball de camp o de les tècniques i la seva resolució.
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Realització d'exercicis pràctics utilitzant les tecnologies de la informació i comunicació a través dem l'ensinistrament i ús de programes d'anàlisi qualitativa
Treballs Es realitzaran practiques qualitatives avaluables
Atenció personalitzada Els estudiants podran tenir tutoria personalitzada amb el professor en les quals li plantejaran els dubtes o incidències dels seus treballs així com aclariment de conceptes dels diversos temes.

Atenció personalitzada
 
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
Treballs
Proves mixtes
Proves de desenvolupament
Descripció
Atenció personalitzada inicial i seguiment al llarg de tot el curs. Hores d'atenció als alumnes al despatx i consultoria telemàtica a través del correu electrònic i del moodle de l'assignatura

Avaluació
  Descripció Pes
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Plantejament de situacions i problemes del treball de camp o de l'ús de les tècniques i resolució 0,5%
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Realització d'exercicis pràctics, a un aula informatitzada per mostrar l'ús de programes d'anàlisi qualitativa 0,5%
Treballs Realització d'unes pràctiques parcials i d'una pràctica final consistent en un anàlisi d'un focus group 98%
Altres <p>Exercicis de reflexió sobre lectures</p> 1%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Bàsica:

- ANDER-EGG, E. (1980): Técnicas de investigación social. Buenos Aires: El Cid Editor.

- ARNAL, J., DEL RINCÓN, D. i LATORRE, A. (1992): Investigación educativa. Barcelona: Labor.

- BERHARD, H. R. (2006) Research methods in anthropology: qualitative and quantitative approaches. Oxford: AltaMira Press.

- BUNGE, M. (1985): La investigación científica. Barcelona: Ariel.

- HAMMERSLEY, M. I ATKINSON, P. (1994) Etnografía, Barcelona: Paidós

- RINCON, D. i altres (1995): Técnicas de investigación en ciencias sociales. Madrid: Dykinson.

- SIERRA BRAVO, R. (1992): Técnicas de investigación social. Teoría y ejercicios. Madrid: Paraninfo.

Complementària

ALBERICH, R. I FUGUERAS (2000) Els arxius, entre la memòria històrica i la societat del coneixement, Barcelona: UOC.

ÁLVAREZ-GAYOU JURGENSON, J. L. (2003) Cómo hacer investigación cualitativa: fundamentos y metodología. Paidós, México, D. F.

ARDÈVOL, E. i altres (2003) “Etnografía virtualizada: la observación participante y la entrevista semiestructurada en línea” Athenea Digital: Bellaterra. Disponible a: http://antalya.uab.es/athenea/num3/ardevol.pdf

ARNAL, J., DEL RINCÓN, D. i LATORRE, A. (1992): Investigación educativa. Barcelona: Labor.

BARLEY, N. (1989) El antropólogo inocente, Barcelona: Anagrama

BARTOLOMÉ, M. i ANGUERA, M. T. (Coord.) (1990): La investigación cooperativa, vía para la innovación en la universidad. Barcelona: PPU.

BLANCHET, A i altres (1989) Técnicas de investigación en Ciencias sociales, Madrid: Narcea.

CALLEJO, J., VIEDMA, A. (2005) Proyectos y estrategias de investigación social: la perspectiva de la intervención.MacGraw-Hill, Interamericana de España, S.A.

CALLEJO, J. (coord.) (2009) Introducción a las técnicas de investigación social. Madrid, Centro de estudios Ramón Areces

CANNELL, CH. F i KAHN, R. L. (1992): “La reunión de datos mediante entrevistas”. En Fesinger, L. i Katz, D. (Comp.): Los métodos de investigación en las ciencias sociales. Barcelona: Paidós, pp. 310-352.

FLICK,U. (2004) Introducción a la metodología cualitativa. Madrid, Morata

GARCIA HOZ, V. (Dir.) (1994): Problemas y métodos de investigación en educación. Madrid: Rialp.

GARCÍA JORBA, J.M. (2000) Diarios de Campo, Madrid:CIS

GEERZ, C. (1989) El antropólogo como autor, Barcelona: Paidós

GOETZ, J. P. i LECOMPTE, M. D. (1988): Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa. Madrid: Morata.

GORDO LÓPEZ, A. J. y SERRANO PASCUAL (coord.) (2008) Estrategias y prácticas cualitativas de investigación social. Madrid, Pearson.GUASCH, O. (1997) Observación participante, Madrid:CIS

GUBA, E. G. (1983): “Criterios de credibilidad en la investigación naturalista”. En Pérez, A. i Gimeno, J. (Eds.): La enseñanza: su teoría y su práctica. Madrid: Akal. Pp. 148-165.

HAMMERSLEY, M. I ATKINSON, P. (1994) Etnografía, Barcelona: Paidós

HILL, M.R. (1993) Archival strategies and techniques, Newbury Park: Sage

HINE, Ch. (2004) Etnografía virtual. Barcelona: UOC.

HOBBS, D. I WRIGHT, R. (eds.) (2006) The Sage handbook of fieldwork, Londres: Sage Publications

KEMMIS, S. i MCTAGGART, R. (1988): Cómo planificar la investigación-acción. Barcelona: Laertes.

LLOBERA, J.R. (1990) “El trabajo de campo ¿panacea antropológica o camisa de fuerza epistemológica?  a LLOBERA, J.R. La identidad de la Antropología, Barcelona: Anagrama: 23-52.

MARRADI, A.; N. ARCHENTI y J.PIOVANI (2007) Metodología de las Ciencias Sociales, Buenos Aires: Emecé.

MARTÍNEZ MIGUÉLEZ, M. (2006) Ciencia y arte en la metodología cualitativa. México, Ed. Trillas.

MAYANS, J. (2002) Género Chat o cómo la etnografía puso un pie en el ciberespacio. Barcelona: Gedisa.

OKLEY, J i CALLAWAY, H. (1992) Anthropology and Biography, London: ASA Monographs

PINK, S. (2006) The future of visual anthropology, Londres: Routledge

PLUMMER, K. (1989) Los documentos personales, Madrid: Siglo XXI

POIRIER, J. I altres (1983) Les récits de vie. Théorie et practique, Paris: PUF

PONS, I. (1993) Programación de la investigación social, Madrid: CIS

PRAT I CARÓS, J. (Coord.) (2004) I això és la meva vida. Relats biogràfics i societat, Barcelona: IPEC.

PUJADAS, J.J. (1992) El método biográfico: El uso de las historias de vida en las Ciencias Sociales, Madrid: CIS

RABINOW, P. (1992) Reflexiones sobre un trabajo de campo en Marruecos, Madrid: Júcar

RODRIGUEZ, G.; GIL, J. i GARCIA, E. (1996): Metodología de la investigación cualitativa. Málaga: Aljibe.

RODRIGUEZ, G.; GIL, J. i GARCIA; E. (1995): Análisis de datos cualitativos asistido por ordenador: AQUAD y NUDIST. Barcelona: PPU.

RUIZ OLABUENA, J. I. (1996): Metodología de la investigación cualitativa. Bilbao: U. de Deusto.

SCHWARZSTEIN, d. (2002) “Fuentes orales en los archivos: desafíos y problemas”. Historia, Antropología y fuentes orales, 27: 167-177

SIEGEL, S. (1991): Estadística no paramétrica aplicada a las ciencias de la conducta. México: Trillas.

TAYLOR, J. I BOGDAN, R. (1992) Introducción a los métodos cualitativos de investigación, Barcelona: Paidós.

TEJADA, J. (1997): El proceso de investigación científica. Barcelona: Fundació La Caixa-EUI Santa Madrona.

TÉLLEZ INFANTES, A. (2007) La investigación antropológica, Alicante: Editorial Club Universitario

VICENTE, Fl. (1995) “Tipos de monografías etnográficas” a AGUIRRE, A. Etnografía. Metodología cualitaiva en la investigación sociocultural, Boixareu Universitaria: 227-236

ZABALZA, M. A. (1991): Los diarios de clase. Barcelona: PPU.

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili