Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2015-16 | Màster: Antropologia Mèdica i Salut Internacional (2010) | Taller de tècniques quantitatives

 

Màster: Antropologia Mèdica i Salut Internacional (2010)

DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) TALLER DE TÈCNIQUES QUANTITATIVES Codi 12625104
Ensenyament
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Obligatòria Primer AN
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
GONZALEZ RECIO, SONIA
Adreça electrònica
Professors/es
Web http://antropologia.urv.es
Descripció general En la present assignatura l'objectiu és donar uns coneixements bàsics d'estadística, que abarquin tant l'estadística descriptiva com la inferencial i coneixement del programa informàtic d'anàlisi estadístic SPSS.
Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudi que estàs cursant, en aquesta assignatura només tindràs dret a examen. En el cas de ser una assignatura ja extingida, el dret a examen correspon a la convocatòria extraordinària i per poder matricular l'assignatura hauràs de presentar una sol·licitud a la secretaria del Centre.

Continguts
Tema Subtema
TEMA 1. Conceptes introductoris


TEMA 2. Distribucions de freqüència i la seva representació

TEMA 3. Estadística descriptiva

TEMA 4. Inferència estadística en poblacions finites
1.1 Tipus de variables
1.2 Mètrica de les variables
3.1 Mesures de tendència central
3.2 Mesures de dispersió
3.3 Mesures de forma
3.4 correlació de Pearson
3.5 Txi-quadrat

4.1 Interval de confiança
4.2 Comparació de mitjanes
4.3 Inferència no-paramètrica

Atenció personalitzada
Descripció
L'atenció personalitzada és important per resoldre els dubtes que pugui generar l'assignatura i, també per guiar els estudiants en la confecció dels treballs del curs. Els alumens podran consultar qualsevol dubte, de manera individualitzada o grupal amb el docent. Aquesta atenció personalitzada es portarà a terme per mail o bé de manera presencial dintre de l'horari d'atenció a l'alumne de què disposi el docent (s'indicarà el primer dia de classe).

Avaluació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació
Bàsica

Aron, A. & Aron, E.N. (2001) Estadística para psicología. Buenos Aires. Prentice Hall.

Camacho, J. (2002) Estadística con SPSS para Windows versión 11. Madrid. Ra-Ma.

Glass, G.V & Stanley, J.C. (1986) Métodos Estadísticos aplicados a las ciencias sociales. Madrid. Prentice Hall.

Gonick, L. i Smith, W. (1999) La estadística en cómic. Barcelona. Zendrera Zariquey.

Moore, D. S. (2005) Estadística aplicada básica. Barcelona. Antoni Bosch Editores.

Pagano, R. (1999) Estadística para las ciencias del comportamiento. México. International Thomson Editores.

Pérez, C. (2001) Técnicas estadísticas con SPSS 10.0. Madrid. McGraw-Hill.

Raso, J.M; Martín, J; y Clavero, P. (1987) Estadística básica para ciencias sociales. Barcelona. Ariel.

Rojas, A.; Fernández, J. i Pérez, C. (1998) Investigar mediante encuestas. Madrid. Síntesis.

Sierra Bravo, R. (1989) Técnicas de Investigación social: Teoría y ejercicios. Madrid. Paraninfo.

Vigil, A; i Lorenzo, U. (2001) Guia virtual de ayuda del programa SPSS 10.0. http://psico.fcep.urv.es/spss. U.R.V.

Complementària

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili