Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2015-16 | Doble titulació de Grau d'Educació Infantil i d'Educació Primària (2013) | Dificultats d'aprenentatge i trastorns del desenvolupament

 

Doble titulació de Grau d'Educació Infantil i d'Educació Primària (2013)

DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT Codi 11904009
Ensenyament
Doble titulació de Grau d'Educació Infantil i d'Educació Primària (2013)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Segon AN
Llengua d'impartició
Català
Departament Pedagogia
Psicologia
Coordinador/a
VOLTAS MORESO, NÚRIA
COSI MUÑOZ, ALEXANDRA
Adreça electrònica 0
alexandra.cosi@urv.cat
nuria.voltas@urv.cat
Professors/es
LÁZARO CANTABRANA, JOSÉ LUIS
COSI MUÑOZ, ALEXANDRA
VOLTAS MORESO, NÚRIA
Web
Descripció general

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 Aei11 Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la labor docent Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure’l en els estudiants.
 Aep10 Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la labor docent. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure’l entre els estudiants.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 Aei11 Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i l'escola inclusiva.
Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats educatives a l'aula infantil i primària.
Presenta un actitud crítica sobre les pràctiques a l'aula amb la finalitat d'optimitzar las tasca docent.
 Aep10 Presenta una actitud crítica sobre les pràctiques a l'aula amb la finalitat d'optimitzar la tasca docent.
Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats educatives a l'aula infantil i primària.
Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i l'escola inclusiva.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B6 Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
En les seves presentacions utilitza medis de suport
Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

Continguts
Tema Subtema
1. La diversitat i les necessitats educatives de l'alumnat 1.1. Principis educatius de l'escola inclusiva
1.2. Evolució històrica
1.3. Normativa de l'atenció a l'alumnat
1.4. Atenció a les necessitats educatives de l'alumnat
2. Bases conceptuals de les dificultats d'aprenentatge i trastorns del
desenvolupament
2.1. Les classificacions i el diagnòstic
2.2. Els factors causals i predisponents
2.3. La interdisciplinarietat i la coordinació
3. Trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat
3.1. Terminologies i classificacions
3.2. Detecció a l'aula. Manifestacions en les diferents etapes evolutives
3.3. Factors de risc
3.4. Intervenció psicoeducativa
3.5. Altres intervencions
4. Trastorns de l'espectre autista 4.1. Terminologies i classificacions
4.2. Detecció a l'aula. Manifestacions dels diferents trastorns segons etapes
evolutives
4.3. Factors de risc
4.4. Intervenció psicoeducativa
5. Trastorns de la parla i del llenguatge
5.1. Terminologies i classificacions
5.2. Manifestacions del diferents problemes segons etapes evolutives
5.3. Factors de risc
5.4. Intervenció psicoeducativa
6. Trastorns d'aprenentatge
6.1 Problema de lectura, escriptura i càlcul: descripcions i diagnòstic
6.2. Avaluació
6.3. Intervenció
7. Discapacitat intel·lectual
7.1. Terminologies i classificacions
7.2. Manifestacions
7.3. Factors de risc o causes
7.4. Intervenció psicoeducativa

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
Aei11
20 40 60
Presentacions / exposicions
B6
C3
6 15 21
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Aep10
15 20 35
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
Aei11
15 15 30
Atenció personalitzada
Aei11
1 0 1
 
Proves mixtes
Aei11
B6
2 0 2
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentar l'assignatura, els seus continguts i mètodes d'avaluació.
Sessió Magistral Presentació dels continguts fonamentals.
Presentacions / exposicions Presentacions orals amb suport tecnològic de temes relacionats amb la matèria.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Anàlisi de documents audiovisuals i escrits.
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Plantejament d'una situació (real o simulada) en la que ha de treballar l'estudiant per donar una solució argumentada al tema, resoldre una sèrie de preguntes concretes o realitzar una reflexió global.
Atenció personalitzada Antenció individualitzada i/o en grup d'alumnes durant l'horari d'atenció.

Atenció personalitzada
Descripció
Antenció individualitzada i/o en grup de dubtes sobre continguts, elaboració i seguiment de treballs i/o exposicions.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Sessió Magistral
Aei11
Donat que cada campus té una temporització diferent, cada seu realitzarà una metodologia d'avaluació diferent:

CAMPUS SESCELADES: A través d'examen mixt amb preguntes tipus test (els errors penalitzen) i la resolució d'un cas pràctic. Hi haurà dos exàmens, un al desembre o primers de gener i un de recuperació per a qui no hagi arribat al 5 que es farà al gener.

CAMPUS TERRES DE L'EBRE: A través d'un examen de desenvolupament i la resolució d'un cas pràctic. Hi haurà dos exàmens, un al finalizar l'assignatura i un de recuperació per a qui no hagi arribat al 5.

CAMPUS BAIX PENEDÈS: A través d'un examen objectiu tipus test (els errors penalitzen), en el que s'avaluarà tant la part pràctica com la teòrica. Hi haurà dos exàmens parcials (un al desembre i l'altre al març), un examen global i un examen de recuperació al març-abril per a qui no hagi arribat al 5.
6
Presentacions / exposicions
B6
C3
Presentació oral amb suport tecnològic que es realitzarà en grup.
A l'inici del curs s'especificaran els punts que es valoraran i els temes que es treballaran.
1.5
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Aep10
Contestar a través del moodle problemes relacionats emb el contingut de la matèria que permetin reflexionar a l'alumne sobre els coneixements que està adquirint. 1
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
Aei11
Contestar a través del moodle problemes relacionats emb el contingut de la matèria que permetin reflexionar a l'alumne sobre els coneixements que està adquirint. 1
Altres   Assistència/actitud. Es valorarà l'actitud al llarg del curs. L'assistència es valorarà participant a la presentació i avaluació dels treballs presentats pels companys. 0.5
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per a superar l'assignatura s'ha d'haver aprovat l'examen teòric (amb una nota igual o superior a 5). La suma de totes les activitats amb pes a la nota (examen + exposició oral + resolució de supòsits pràctics) també ha de ser igual o superior a 5. 

Pels alumnes que suspenguin l'examen hi haurà una segona convocatòria. No hi ha segona convocatòria de les altres activitats d'avaluació.

D'acord amb la normativa vigent el professorat podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats d'avaluació i formatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les classes i les proves avaluables i seran d'obligat compliment per a l'estudiant. 


Fonts d'informació

Bàsica García Sanchez J.N, Dificultades del desarrollo, , 2007
Lou M.A., López N., , Bases psicopedagógicas, , 1999
Orjales I, Claves para afrontar la vida con un hijo con TDAH: Mi cabeza es como si tuviera 1000 pies, , 2009
Jané i Ballabriga, Ma. del Claustre, Llenguatge i psicopatologia de la infantesa i l'adolescència : clínica i avaluació / M. del Claustre Jané i Ballabriga, , 2001
Mena Pujol B , L'alumne amb TDAH : guia pràctica per a educadors: trastorn por dèficit d'atenció amb o sense hiperactivitat / Mena Pujol, B., ... [et al.], , 2006
Galligó M, El aprendizaje y sus trastornos: consideraciones psicológicas y pedagógicas , , 2003
Soutullo C, Convivir con niños y adolescentes con ansiedad , , 2008
Orjales I, Déficit de atención con hiperactividad : manual para padres y educadores / Isabel Orjales Villar, , 1999
Sánchez A., Torres J, Diversidad y educación especial I y II, , 1998
Cardona M.C, Dievrsidad y educación inclusiva, , 2005
Orjales, I., Polaino, A, Programas de intervención cognitivo-conductual para niños con déficit de atención con hiperactividad, , 2002
American Psychological Association, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-V, , 2014
Comellas J.M, Dificultats d'aprenentatge: diversos referents d'èxit, , 2004
Miranda A., Fortes C., Gil M.D, Dificultades del aprendizaje de las matemáticas: un enfoque evolutivo, , 2000
González Manjón D, Las dificultades de aprendizaje en el aula, , 2002

Complementària González Manjón D., , Las dificultades de aprendizaje en el aula, , 2002
Miranda A., Fortes C., Gil M.D., , Dificultades del aprendizaje de las matemáticas, , 2000
, Dificultades del aprendizaje : detección, prevención y tratamiento : guía práctica para docentes, Vigo : IdeasPropias, DL 2004, 2004
Comellas M.J., , Dificultats d'aprenentatge: diversos referents d'èxit, Universitat Autònoma de Barcelona, 2003
Orjales I., , Claves para afrontar la vida con un hijo con TDAH: "Mi cabeza... es como si tuviera mil pies", Pirámide, 2009
Orjales I., Polaino A., , Programas de intervención cognitivo-conductual para niños con déficit de atención con hiperactividad, CEPE, 2002

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili