Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2015-16 | Doble titulació de Grau d'Educació Infantil i d'Educació Primària (2013) | Infància, salut i alimentació

 

Doble titulació de Grau d'Educació Infantil i d'Educació Primària (2013)

DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ Codi 11904007
Ensenyament
Doble titulació de Grau d'Educació Infantil i d'Educació Primària (2013)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
12 Formació bàsica Segon AN
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
VOLTAS MORESO, NÚRIA
Adreça electrònica diana.ribes@urv.cat
nuria.voltas@urv.cat
Professors/es
RIBES FORTANET, DIANA
VOLTAS MORESO, NÚRIA
Web
Descripció general Conèixer les bases biològiques per entendre l'aprenentatge i la conducta en relació a la maduració del sistema nerviós en l'etapa de 0-12 anys. Conèixer el desenvolupament físic, dels hàbits alimentaris i fisiològics en educació infantil i primària. Educació per la salut en el camp de l'alimentació, i de riscos i malalties que poden afectar la salut del nen d'educació infantil i primària.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 Aei2 Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 Aei8 Conèixer fonaments de dietètica i higiene infantils. Conèixer Fonaments d'atenció primerenca i les bases i desenvolupaments que permeten comprendre els processos psicològics, d'aprenentatge i de construcció de la personalitat en la primera infància.
 Aei10 Actuar com orientador de pares i mares en relació amb l'educació familiar en el període 0-6 i dominar habilitats socials en el tracte i relació amb la família de cada estudiant i amb el conjunt de les famílies.
 Aei12 Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació a la societat actual i les competències fonamentals que afecten als col•legis d'educació infantil i als seus professionals. Conèixer models de millora de la qualitat amb aplicació als centres educatius.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
 C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 Aei2 Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.
Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.
 Aei8 Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.
Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.
Coneix el desenvolupament dels hàbits de salut, fisilògics i els seus problemes.
Sap educar per la salut i desenvolupa accions promotores de la salut.
 Aei10 Coneix el desenvolupament dels hàbits de salut, fisilògics i els seus problemes.
 Aei12 Identifica i col·labora amb professionals especialitzats per la millora de l'estat de salut del nen.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B3 Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses
Busca nous procediments i mètodes per fer les coses
Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts
 B4 Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica
 B5 Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva
 B6 Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués
En les seves presentacions utilitza medis de suport
Sap respondre a les preguntes que se li formulen
Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
 C4 Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
 C5 Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat

Continguts
Tema Subtema
1- El creixement i el desenvolupament des del període prenatal
- El desenvolupament físic en les diferents etapes evolutives
2.- Bases biològiques de la conducta i de l'aprenentatge - Factors genètics i ambientals
- Estrutura i funcions del sistema nerviós
- Plasticitat i capacitat d'adaptació del sistema nerviós
- Diferències entre sexes
3.- Alimentació i nutrició - Impacte de l'alimentació en la Salut Infantil
- Aliments i nutrients. Dieta equilibrada
- Desenvolupament dels hàbits alimentaris
- Problemes de la conducta alimentària en el nen de 0-6 anys
- Condicions alimentàries específiques: celiaquia...
- Els professionals de l'educació com a promotors de la salut alimentària
4.- Desenvolupament dels hàbits fisiològics - La son. Fisiologia i problemes
- Els esfínters: fisiologia i problemes
5.- Problemes mèdics més freqüents en el nen de 0-6 anys - Coneixement dels problemes médics més freqüents
- Actuacions de l'escola davant de les situacions mèdiques. Marc legislatiu
6.- Aspectes de prevenció - Prevenció d'accidents
- Prevenció del maltractament i l'abús a la infància
- Les vacunes
7.- Promoció de la salut - Els mestres com a agents promotors de la salut

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
Aei2
Aei8
Aei10
Aei12
B3
C5
58 145 203
Seminaris
Aei2
Aei8
Aei12
B3
B5
B6
C3
30 45 75
Presentacions / exposicions
Aei8
Aei10
Aei12
B3
B5
B6
C3
C4
3 15 18
Atenció personalitzada
2 0 2
 
Proves mixtes
Aei2
Aei8
Aei10
Aei12
B3
B5
1 0 1
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Explicar el programa de l'assignatura: objectius, continguts, pla de treball i avaluació
Sessió Magistral Descripció de continguts bàsics en relació a la guia docent
Seminaris Discussió de materials presentats
Presentacions / exposicions Elaboració d'un treball en grup i presentació del mateix de forma oral
Atenció personalitzada Atenció al despatx o per mail sempre que sigui necessari

Atenció personalitzada
Descripció
Atenció individual i/o en grup si algun alumne/a presenta alguna necessitat educativa pot parlar amb les professores per tal de fer les adaptacions que calguin

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Sessió Magistral
Aei2
Aei8
Aei10
Aei12
B3
C5
Examen mixte 50
Seminaris
Aei2
Aei8
Aei12
B3
B5
B6
C3
Treballs
Assistència
20
10
Presentacions / exposicions
Aei8
Aei10
Aei12
B3
B5
B6
C3
C4
Qualitat i innovació 20
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per tal d'aprovar l'assignatura caldrà tenir un 5 o més de nota final.

Amb mensy d'un 40% obtingut a cada part, no es farà mitja i per tant es suspendrà l'assignatura.
Si l'assignatura queda globalment aprovada però en alguna de les parts es té menys d'un 50% superat, la nota final es modificarà a la baixa.
Tota la documentació lliurada per part de l'alumnat al professorat ha de reunir els requisits mínims aprovats pel consell de mestres amb la finalitat de ser avaluat positivament.
D'acord amb la normativa vigent el professorat podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiant.

Fonts d'informació

Bàsica Cameron Noël, Human growth and development, San Diego, California. Academic Press, 2002
Tomás Ortiz, Neurociéncia y educación, Madrid: Alianza, 2009
Mazur James E, Learning and behavior, Upper Saddle River , New Jersey: Pearson/ Prentice Hall, 2006
Carlson B, Embriología humana y biología del desarrollo, Madrid: Hardcourt, 2001
Cobos P, El desarrollo psicomotor y sus alteraciones, Madrid: Pirámide, 1999
CESNID, L'Alimentació de la mare i els nens petits, Barcelona: CESNID, 2001
CESNID, L'Alimentació infantil, Barcelona: CESNID, 2001
Nelson, Compendio de pediatría (3a edición), New York: McGraw-Hill, 1999
Zuluaga, Neurodesarrollo y estimulación, Madrid: Panamericana, 2001

Complementària CEAC, Prevención y tratamiento de enfermedades infantiles, Barcelona: CEAC, 1997
Freides, Trastornos del desarrollo, Barcelona: ARIEL NEUROCIÉNCIA, 2002
Generalitat de Catalunya, Departament de Sanitat i Seguretat Social, Consell de Puericultura, Barcelona: Autor, 1997
Generalitat de Catalunya, Departament de Sanitat i Seguretat Social, Guia per a la prevenció dels accidents infantils, Barcelona: Autor, 1992
Generalitat de Catalunya, Departament d'Ensenyament i de Sanitat i Seguretat Social, Orientacions i programes. Educació infantil per a la salut a l'escola, Barcelona: Autor, 1989
Luján, El niño en el entorno escolar: como prevenir y afrontar problemas y trastornos, Madrid: Síntesis, 2005

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili