Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2015-16 | Màster: Psicologia General Sanitària (2014) | Pràctiques externes I

 

Màster: Psicologia General Sanitària (2014)

DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) PRÀCTIQUES EXTERNES I Codi 11685401
Ensenyament
Psicologia General Sanitària (2014)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
12 Pràctiques Externes obligatòria Primer AN conv. única
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
MIRÓ MARTÍNEZ, JORDI
Adreça electrònica jaume.descarrega@urv.cat
josefa.canals@urv.cat
jordi.miro@urv.cat
Professors/es
DESCARREGA FONT, JAUME
CANALS SANS, JOSEFA
MIRÓ MARTÍNEZ, JORDI
Web
Descripció general

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Adquirir, desenvolupar i posar en pràctica un concepte de salut integral, en el que tinguin cabuda els components biopsicosocials de la mateixa, d'acord amb les directrius de la OMS.
 A2 Aplicar els fonaments de la bioètica i el mètode de deliberació de la pràctica professional, ajustant el seu exercici com a professional sanitari a les disposicions de la Llei 44/2003 del 21 de novembre, d'ordenació de professions sanitàries.
 A3 Mostrar habilitats de comunicació interpersonal i de la gestió de les emocions adequades per a una interacció efectiva amb els pacients, familiars i cuidadors en els processos d'identificació del problema, avaluació, comunicació del diagnòstic i intervenció i seguiment psicològics.
 A7 Conèixer el marc d'actuació del Psicòleg General Sanitari i saber derivar al professional especialista corresponent.
 A13 Conèixer en profunditat els diferents models d'avaluació i intervenció en el camp de la Psicologia General Sanitària, així com les tècniques i procediments que es deriven d'aquests processos en l'aboratge dels trastorns del comportament i en els factors psicològics associats amb problemes de salut.
 A17 Conèixer la normativa vigent en l'àmbit sanitari espanyol.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B2 Cercar, obtenir i processar informació de manera autònoma, amb capacitat per aplicar-la a en situacions complexes o poc conegudes.
 B4 Desenvolupar el seu treball des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, amb la capacitat autocrítica necessària per a un exercici professional responsable.
 B5 Sabre comunicar i comunicar-se amb altres professionals, i dominar les habilitats necessàries per al treball en equip i en grups multidisciplinaris.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
 C2 Gestionar la informació i el coneixement.
 C3 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
 C4 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.

Resultats d'aprenentatge
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.
 A2 Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.
 A3 Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de competències específiques, transversals i nuclears.
 A7 Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional.
 A13 Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de l'àmbit.
 A17 Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el professor
 B2 Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres àmbits
 B4 Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
 B5 Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1 Comprèn informació i articles de caràcter rutinari
 C2 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
 C3 Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa
 C4 Identifica necessitats de formació

Procediments de selecció i assignació
Procediments


Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Pla específic d'actuació
  Descripció

Mecanismes coordinació/seguiment
Es durà a terme una coordinació interna (per part de la universitat) i una coordinació externa (per part del centre de pràctiques).
Descripció

Criteris i procediments d'avaluació
Es durà a terme una avaluació interna (per part de la universitat), una valoració externa (per part del centre de pràctiques) i una autovaloració (per part de l’estudiant).
Metodologies Competències Descripció Pes        
Altres
 
Altres comentaris i segona convocatòria

A causa de les característiques particulars d'aquesta matèria, les PE tindran una única convocatòria per curs.


Fonts d'informació

Bàsica

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili