Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2015-16 | Màster: Psicologia General Sanitària (2014) | Psicofarmacologia clínica

 

Màster: Psicologia General Sanitària (2014)

DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA Codi 11685224
Ensenyament
Psicologia General Sanitària (2014)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa AN
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
VICENS CALDERÓN, PALOMA
Adreça electrònica paloma.vicens@urv.cat
Professors/es
VICENS CALDERÓN, PALOMA
Web
Descripció general Al menos en la actualidad, la psicóloga no está habilitada para la prescripción de psicofármacos. Sin embargo, ello no significa que no necesite conocer, para el ejercicio de su profesión desde una perspectiva integral, los efectos farmacológicos y adversos de los mismos. Esto es así por varios aspectos entre los que destacaríamos: por un lado, el hecho de que debemos saber reconocer la necesidad, en algunos casos concretos al menos, de la utilización de los mismos y, por otro lado, por lo habitual del consumo de los mismos entre nuestros futuros usuarios/pacientes/clientes. Además, como psicólogas, tendremos que comunicarnos con otros profesionales de la salud y, por tanto, es fundamental saber dirigirnos a ellos y saber trabajar en colaboración con los mismos. En esta asignatura, repasaremos, por un lado, los conceptos farmacológicos más importantes sobre los mecanismos de acción, los efectos psicofarmacológicos y los efectos adversos de los principales psicofármacos empleados en la práctica clínica; y por otro, las competencias y habilidades propias del profesional de la salud que trabaja en colaboración con otros profesionales.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A12 Conèixer en profunditat els factors biològics i psicosocials associats als problemes de salut i malaltia, especialment als relacionats amb la salut mental.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B5 Sabre comunicar i comunicar-se amb altres professionals, i dominar les habilitats necessàries per al treball en equip i en grups multidisciplinaris.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A12 Respon adequadament a les preguntes que se li formulen sobre els conceptes teòrics explicats a l'assignatura
Detecta símptomes desitjats i no desitjats produïts per diferents tractaments psicofarmacològics en els casos plantejats en l'assignatura
Planteja l'abordatge, en teràpia, del tractament d'aquests símptomes
Realitza l'informe dels casos que es treballin en l'assignatura
Realitza "role playing" de diferents situacions terapèutiques amb què puguem trobar-nos en la pràctica clínica
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B5 Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva
Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’ equip
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
Conceptes bàsics de Psicofarmacologia
Antidepressius
Estabilitzadors de l'estat d'ànim
Ansiolítics i hipnòtics
Antipsicòtics
Potenciadors congnitius

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
0.25 0 0.25
Sessió Magistral
A12
10 20 30
Esdeveniments científics i/o divulgatius
A12
8 16 24
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
B5
C3
4.5 9 13.5
Seminaris
B5
2 4 6
Atenció personalitzada
0.25 0 0.25
 
Proves mixtes
A12
B5
C3
1 0 1
Proves pràctiques
A12
B5
C3
1 0 1
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels estudiants i presentació de l’assignatura
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Esdeveniments científics i/o divulgatius Xerrades amb ponents de prestigi, per aprofundir en el coneixement de determinades matèries
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Plantejament d’una situació (real o simulada) en la que ha de treballar l’estudiant per donar una solució argumentada al tema.
Seminaris Relació dels continguts donats a les sessions magistrals amb el quefer professional mitjançant role playing de situacions clíniques.
Atenció personalitzada Temps que cada professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als estudiants.

Atenció personalitzada
Descripció
Concertar cita prèvia via correu electrònic amb el professorat de l'assignatura.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves mixtes
A12
B5
C3
Prova que combina preguntes objectives de preguntes curtes i proves objectives tipus test. 50%
Proves pràctiques
A12
B5
C3
Prova que inclou activitats, problemes o casos a resoldre. L'estudiant ha de donar resposta a l'activitat plantejada, plasmant de manera pràctica, els coneixements teòrics i pràctics de l'assignatura. 50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiantat.


Fonts d'informació

Bàsica Setphen M Stahl, Psicofarmacología esencial de Stahl. Bases neurocientíficas y aplicaciones prácticas, Aula médica, 2013

Complementària Ruiz-Gayo y Fernández-Alfonso, Fundamentos de farmacología básica y clínca,, Panamericana, 2013
Schatzberg, AF; Cole, JO; DeBattista, Ch, Manual de psicofarmacologia clinica, , Ars Medica, 2005

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili