Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2015-16 | Màster: Psicologia General Sanitària (2014) | Promoció de l'envelliment actiu

 

Màster: Psicologia General Sanitària (2014)

DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) PROMOCIÓ DE L'ENVELLIMENT ACTIU Codi 11685207
Ensenyament
Psicologia General Sanitària (2014)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa AN
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
ARRUFAT CARDUS, MARIA TERESA
Adreça electrònica mariateresa.arrufat@urv.cat
Professors/es
ARRUFAT CARDUS, MARIA TERESA
Web
Descripció general En esta asignatura se revisa el concepto y los determinantes del envejecimiento activo, con los retos que supone en el ámbito de la psicogerontología. Se trabaja sobre programas orientados a la optimización del bienestar físico, emocional y social, y a la habilitación de recursos cognitivos en la tercera edad. Esta intervención puede ofrecerse en el ámbito familiar y residencial, para atender persons autónomas o con grados diversos de dependencia.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Adquirir, desenvolupar i posar en pràctica un concepte de salut integral, en el que tinguin cabuda els components biopsicosocials de la mateixa, d'acord amb les directrius de la OMS.
 A15 Dissenyar, desenvolupar i, en el seu cas, avaluar plans i programes d'intervenció psicològica en funció de l'avaluació psicològica i de les variables individuals i socials concurrents en cada cas.
 A18 Realitzar activitats de promoció i d'educació per a la salut psicològica individual i comunitària,
Tipus B Codi Competències Transversals
 B4 Desenvolupar el seu treball des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, amb la capacitat autocrítica necessària per a un exercici professional responsable.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Gestionar la informació i el coneixement.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.
És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi.
 A15 Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.
Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i intervenció en l'àmbit d'estudi, així com l'aplicació de diversos instruments que s'utilitzen a la tercera edat.
És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi.
 A18 Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.
Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i intervenció en l'àmbit d'estudi, així com l'aplicació de diversos instruments que s'utilitzen a la tercera edat.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B4 Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia donada i en el temps previst
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors

Continguts
Tema Subtema
Bloque 1: Aproximación al envejecimiento activo1.1 Concepto y fundamentación
1.2 Determinantes del envejecimiento activo
1.3 Retos de una población que envejece
1.4 Envejecimiento y aprendizaje a lo largo de la vida
Bloque 2: Intervención en el ámbito cognitivo

2.1 Instrumentos de evaluación cognitiva en la vejez
2.2 Programas para estimular la memoria y otras competencias intelectuales
Bloque 3: Intervención para la adaptación personal y social3.1. Necesidades interpersonales, sociales y afectivas
3.2. Programas orientados al bienesar emocionl y social
3.3. Programas orientados al bienestar físico: la intervención psicomotriz
Bloque 4. Envejecimiento activo en contextos de vida y atención diversos 4.1 Contexto residencial y hospitales de dia
4.2 Intervención en familias

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Sessió Magistral
A1
A15
8 16 24
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A1
A15
A18
7 10 17
Treballs
A1
A15
A18
B4
C2
4 20 24
Pràctiques a laboratoris
A1
4 2 6
Atenció personalitzada
2 0 2
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Valoración y activación de conocimientos previos, motivación y expectativas hacia la asignatura. Presentación de la guía docente.
Sessió Magistral Exposición de contenidos. Cuestiones para el debate y la reflexión. Presentación de documentos de trabajo y profundización.
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Análisis de caso y/o supuestos prácticos sobre intervenciones para la optimización del desarrollo, desde la perspectiva del envejecimiento activo
Treballs Elaboración y presentación de un trabajo práctico sobre el diseño y aplicación de un programa orientado a la promoción del envejecimiento activo
Pràctiques a laboratoris Vivencia de situaciones prácticas en la sala de psicomotricidad para modelar actitudes y propuestas de intervención
Atenció personalitzada Seguimiento y supervisión del trabajo del alumno

Atenció personalitzada
Descripció
Seguimiento y supervisión del trabajo del alumno

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A1
A15
A18
Asistencia y participación en las sesiones que supongan una comprensión reflexiva y aplicación práctica del conocimiento 10%
Treballs
A1
A15
A18
B4
C2

Elaboración y presentacion de un programa a elaborar por el alumno para la promoción del envejecimiento activo
80%
Pràctiques a laboratoris
A1
Asistencia e implicación en las propuestas vivenciadas en la sala de psicomotricidad 10%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica Fernandez-Ballesteros, M., Envejecimiento activo: contribuciones de la psicología, 2009, Madrid: Piramide
Bermejo García, L. , Envejecimiento activo y actividades socioeducativas con personas mayores. Guia de buenas pràcticas., 2010, Madrid. Editorial Panamericana
Bermejo García, L., Bases y reflexiones entorno a las buenas prácticas en centros de día de personas mayores en situación de dependencia. s, 2009 , Consejería de bienestar y vivienda, Principado de
Triadó, C y Villar, F., Envejecer en positivo, 2008, Barcelona: Aresta
Gramunt Fontbuena, N., Vivel el envejecimiento activo, 2010, Obra Social Fundación La Caixa

Complementària Mora, F., ¿Se puede retrasar el envejecimiento del cerebro?. 12 claves, 2010, Madrid: Alianza
Deví Bastida, J., Manual de intervención clínica en psicogerontología, 2012, Barcelona: Herder
Salvarezza, L., La vejez. Una mirada gerontológica actual, 2005, Buenos Aires: Pidós
Zarebski, G., Padre de mis hijos, ¿padre de misa padres?, 2008, Buenos Aires: Pidós
Giró Miranda, J., Envejecimiento, conocimiento y experiencia, 2010, Universidad de la Rioja
Fernandez Ballesteros, R., Vivir con vitalidad , 2002, Madrid: Piramide

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili