Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2015-16 | Màster: Psicologia General Sanitària (2014) | Trastorns de l'agressivitat i la conducta violenta

 

Màster: Psicologia General Sanitària (2014)

DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA Codi 11685110
Ensenyament
Psicologia General Sanitària (2014)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Obligatòria Primer AN
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
MORALES VIVES, FÀBIA
Adreça electrònica fabia.morales@urv.cat
andreu.vigil@urv.cat
Professors/es
MORALES VIVES, FÀBIA
VIGIL COLET, ANDRÉS
Web
Descripció general Aquesta matèria tracta de la naturalesa de la conducta agressiva i violenta, i dels trastorns vinculats a l'agressivitat. D'altra banda, també es mostren quins són els principals instruments per avaluar l'agressivitat i els tipus d'intervencions que es realitzen en aquest camp.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A10 Conèixer en profunditat la naturalesa psicològica dels trastorns del comportament humà.
 A13 Conèixer en profunditat els diferents models d'avaluació i intervenció en el camp de la Psicologia General Sanitària, així com les tècniques i procediments que es deriven d'aquests processos en l'aboratge dels trastorns del comportament i en els factors psicològics associats amb problemes de salut.
 A14 Planificar, realitzar i, en el seu cas, supervisar el procés d'avaluació psicològica del comportament humà i dels factors psicològics associats amb problemes de salut per establir una avaluació dels mateixos.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B2 Cercar, obtenir i processar informació de manera autònoma, amb capacitat per aplicar-la a en situacions complexes o poc conegudes.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Gestionar la informació i el coneixement.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A10 Demostra el coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar aquests coneixements per resoldre problemes dins l'àmbit d'estudi.
 A13 Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i diagnòstic en l'àmbit d'estudi, així com l'aplicació dels diversos instruments en les etapes del cicle vital
 A14 És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi
Selecciona informació rellevant
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els símptomes
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors

Continguts
Tema Subtema
Bloc 1: Bases teòriques de l'agressivitat. 1.1. Models conceptuals.
1.2. Definicions i tipus d'agressivitat.
Bloc 2: Personalitat, agressivitat i violència. 2.1. Control dels impulsos.
2.2. Personalitat antisocial.
2.3. Altres trets de personalitat relacionats amb el comportament agressiu y la violència.
Bloc 3: L'agressivitat a les diferents etapes del cicle vital. 3.1. Agressivitat a la infància.
3.2. Agressivitat a l'adolescència.
3.3. Agressivitat a l'adultesa i la vellesa.
Bloc 4: Avaluació de l'agressivitat. 4.1. Avaluació de l'agressivitat mitjançant autoinformes.
4.2. Avaluació de l'agressivitat mitjançant qüestionaris reportats por tercers.
4.3. Alternatives a la mesura psicomètrica de l'agressivitat.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
2 1 3
Sessió Magistral
A10
A13
A14
11 23 34
Presentacions / exposicions
B2
5 14 19
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
B2
C2
3 6 9
Atenció personalitzada
2 0 2
 
Proves objectives de tipus test
A10
A13
A14
2 6 8
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats que permeten un primer apropament als continguts de la matèria.
Sessió Magistral Sessions que tenen el objectiu de presentar als alumnes de forma ordenada i global els aspectes tèorics generals en relació a l'agressivitat i la violència.
Presentacions / exposicions Presentació oral del treball grupal en relació a l'avaluació de l'agressivitat.
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Resolució de casos pràctics relacionats amb la matèria.
Atenció personalitzada Els alumnes disposen d’hores d’atenció pel seguiment i supervisió del treball individual i en grup. És un temps per la retroalimentació sobre les tasques i produccions a partir dels indicadors d’avaluació. Es promou també el seguiment de la dinàmica de treball en equip.

Atenció personalitzada
Descripció
Els alumnes disposen d’hores d’atenció pel seguiment i supervisió del treball individual i en grup. És un temps per la retroalimentació sobre les tasques i produccions a partir dels indicadors d’avaluació. Es promou també el seguiment de la dinàmica de treball en equip.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Presentacions / exposicions
B2
Presentació oral del treball grupal en relació a l'avaluació de l'agressivitat. 40%
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
B2
C2
Resolució dels casos clínics presentats a l'aula, i diagnòstic diferencial. 10%
Proves objectives de tipus test
A10
A13
A14
En aquetes proves s'avaluen els continguts teòrics impartits a les classes magistrals. 50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluades. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiant.


Fonts d'informació

Bàsica Enrique Echeburúa, Personalidades violentas, 1a, Editorial Pirámide
Flannery, D.J.; Vazsonyi, A.T.; Waldman, I.D., The Cambridge handbook of violent behavior and aggression, 1a, Cambridge University Press

Complementària Silva, A., Conducta antisocial: un enfoque psicológico, 1a, Editorial Pax México

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili