Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2015-16 | Màster: Psicologia General Sanitària (2014) | Avaluació cognitiva en neuropsicologia

 

Màster: Psicologia General Sanitària (2014)

DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA Codi 11685107
Ensenyament
Psicologia General Sanitària (2014)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Obligatòria Primer AN
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
FERRÉ ROMEU, MARIA PILAR
Adreça electrònica mariadelpilar.ferre@urv.cat
marc.guasch@urv.cat
Professors/es
FERRÉ ROMEU, MARIA PILAR
GUASCH MOIX, MARC
Web
Descripció general

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A4 Analitzar críticament i utilitzar fonts d'informació clíniques.
 A12 Conèixer en profunditat els factors biològics i psicosocials associats als problemes de salut i malaltia, especialment als relacionats amb la salut mental.
 A13 Conèixer en profunditat els diferents models d'avaluació i intervenció en el camp de la Psicologia General Sanitària, així com les tècniques i procediments que es deriven d'aquests processos en l'aboratge dels trastorns del comportament i en els factors psicològics associats amb problemes de salut.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B4 Desenvolupar el seu treball des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, amb la capacitat autocrítica necessària per a un exercici professional responsable.
 B5 Sabre comunicar i comunicar-se amb altres professionals, i dominar les habilitats necessàries per al treball en equip i en grups multidisciplinaris.
 B6 Demostrar una actitud senseible en vers als temes mediambientals
 B7 Gestionar projectes tècnics i d'investigació o innovació
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
 C2 Gestionar la informació i el coneixement.
 C3 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A4 Pot extreure la informació més rellevant d'un article científic en l'àmbit de les alteracions del llenguatge i la memòria i comunicar adequadament tant de fora oral com escrita.
 A12 Coneix les principals alteracions del llenguatge i la memòria.
 A13 Coneix els supòsits i la metodologia de treball utilitzada en neuropsicologia cognitiva
Coneix i es familiaritza amb els principals mètodes i instruments dissenyats per a l'avaluació cognitiva de les alteracions del llenguatge i la memòria.
És capaç de seleccionar les proves adequades per a la realització d'una avaluació cognitiva en l'àmbit de les alteracions del llenguatge i la memòria.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B4 Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
 B5 Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup
 B6 En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la pròpia professió
 B7 Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i en la seva orientació a un rendiment elevat
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1 Comprèn informació i articles de caràcter rutinari
 C2 Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
 C3 Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
-Tema 1: La neuropsicologia cognitiva: Supòsits i metodologia.
-Tema 2: Alteracions del llenguatge: Alteracions en l'àmbit de la comprensió i la producció del llenguatge.
-Tema 3: Alteracions del llenguatge: Alteracions en l'àmbit de la lectura i l'escriptura.
-Tema 4: Altres alteracions del llenguatge: Retard mental, trastorn específic del llenguatge.
-Tema 5: Alteracions de la memòria: Les amnèsies.
-Tema 6: Alteracions de la memòria: Dèficits de la memòria durant l'envelliment i alteracions de la memòria en les demències.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
A12
0.5 0 0.5
Sessió Magistral
A12
A13
11 10 21
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A4
7 2 9
Presentacions / exposicions
B5
C1
C2
C3
5 18 23
Atenció personalitzada
0.5 0 0.5
 
Proves de desenvolupament
A4
A12
A13
C2
C3
1 20 21
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Durant la primera sessió es presentarà als alumnes l'assignatura i se'ls exposaran els objectius, continguts, metodologies i avaluació que s'utilitzaran.
Sessió Magistral Les sessions teòriques consistiran en l'exposició, per part del professor, dels continguts teòrics inclosos al programa de l'assignatura. El centre d'interès seran les alteracions del llenguatge i la memòria, així com els procediments i eines existents per avaluar aquestes alteracins.
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Es presentaran als alumnes les eines (proves, tests, tasques) més habituals per avaluar les alteracions del llenguatge i la memòria. Els estudiants podran practicar administrant-se les proves entre ells.
També es presentaran als estudiants casos de persones amb alteracions dela memòria i del llenguatge per a que els treballin a l'aula.
Presentacions / exposicions Els estudiants hauran de llegir un article empíric centrat en alguna alteració del llenguatge o la memòria i hauran de preparar en grups petits una exposició sobre aquest article.
Atenció personalitzada S'atendrà als estudiants durant les hores d'atenció a l'alumnat del professorat.

Atenció personalitzada
Descripció
S'atendrà als estudiants durant les hores d'atenció a l'alumnat del professorat.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Presentacions / exposicions
B5
C1
C2
C3
S'avaluarà el treball dels estudiants sobre un article empíric de l'àmbit de les alteracions del llenguatge o la memòria i la seva exposició a classe. 30%
Proves de desenvolupament
A4
A12
A13
C2
C3
S'avaluaran els continguts teòrics i pràctics de l'assignatura i també els continguts de l'article treballat a partir de la resposta dels alumnes a una sèrie de preguntes que se'ls plantejaran i que haurand e resoldre per escrit. 70%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluades. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiant.


Fonts d'informació

Bàsica Ardila, A. , Neuropsicología Clínica, 2007, México: Manual moderno
Benedet, M.J., La evaluación de las alteraciones cognitivas en la clínica neuropsicológica, 2010, Madrid: Cultiva
Berrios, G.H. y Hodges, J.R., Trastornos de memoria en la práctica psiquiátrica, 2003, Barcelona: Masson.
Caramazza, A., & Coltheart, M., Cognitive neuropsychology twenty years on. Cognitive Neuropsychology, 23, 3-12., 2006,
Diéguez-Vide, F., y Peña-Casanova, J., Cerebro y lenguaje: Sintomatología neurolingüística, 2012, Madrid: Ed. Médica Panamericana
Faust, M, The handbook of the neuropsychology of language, 2012, Wiley-Blackwell
Goodglass, H., Evaluación de la afasia y trastornos relacionados. Adaptación española de J.E. García-Albea, 2005, Madrid: Ed. Panamericana
Junqué, C. y Barroso, J., Manual de neuropsicología, 2009, Madrid: Síntesis
Kay, J., Lessr, R., Coltheart, M., Evaluación del procesamiento lingüístico en la afasia (EPLA). Adaptación española de F. Valle y F. Cuetos., 1995, Erlbaum (UK): Taylor and Francis
Muñoz, E., Estimulación cognitiva y rehabilitación neuropsicológica, 2009, Barcelona: Edtorial UOC.
Parkin, A., Exploraciones en neuropsicología cognitiva, 1999, Ed Médica Panamericana
Parkin, A. , Case studies in the neuropsychology of memory, 1997, Psychology Press
Peña-Casanova, J., Tests neuropsicológicos: Fundamentos para una neurología clínica basada en evidencias, 2004, Madrid: Masson
Portellano, JA, Introducción a la neuropsicología, 2005, Madrid: McGraw-Hill
, , ,

-Portellano, JA (2005). Introducción a la neuropsicología. Madrid: McGraw-Hill.

-Rains, GD (2004). Principios de neuropsicología humana. México: McGraw-Hill.

-Rapp, B. (2001). The handbook of cognitive neuropsychology. Psychology Press.

-Serra, M. (2013). Comunicación y lenguaje (2 vols.). Publicaiocns i edicions de la Universitat de Barcelona.

-Squire, L.R., y Schacter, D.L. (2002). Neuropsychology of memory. Nueva York: Guilford Press.

-Tirapu, J. (2011). Manual de neuropsicología.Barcelona: Viguera.

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili