Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2015-16 | Màster: Psicologia General Sanitària (2014) | Trastorns emocionals en el cicle vital

 

Màster: Psicologia General Sanitària (2014)

DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL Codi 11685106
Ensenyament
Psicologia General Sanitària (2014)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
5 Obligatòria Primer AN
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
COSI MUÑOZ, ALEXANDRA
Adreça electrònica alexandra.cosi@urv.cat
rafael.martinez@urv.cat
Professors/es
COSI MUÑOZ, ALEXANDRA
MARTÍNEZ LEAL, RAFAEL
Web
Descripció general Conèixer els criteris establerts per al diagnòstic dels trastorns d'ansietat i de l'estat d'ànim. Identificar les característiques dels diferents trastorns d'ansietat i de l'estat d'ànim i els seus patrons de conducta més habituals. Conèixer els mètodes i tècniques basats en l'evidència en la avaluació i el tractament dels trastorns d'ansietat i de l'estat d'ànim.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A10 Conèixer en profunditat la naturalesa psicològica dels trastorns del comportament humà.
 A12 Conèixer en profunditat els factors biològics i psicosocials associats als problemes de salut i malaltia, especialment als relacionats amb la salut mental.
 A13 Conèixer en profunditat els diferents models d'avaluació i intervenció en el camp de la Psicologia General Sanitària, així com les tècniques i procediments que es deriven d'aquests processos en l'aboratge dels trastorns del comportament i en els factors psicològics associats amb problemes de salut.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B4 Desenvolupar el seu treball des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, amb la capacitat autocrítica necessària per a un exercici professional responsable.
 B5 Sabre comunicar i comunicar-se amb altres professionals, i dominar les habilitats necessàries per al treball en equip i en grups multidisciplinaris.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
 C3 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A10 Posseeix coneixements avançats en clínica, etiologia, epidemiologia i avaluació dels trastorns emocionals més freqüents que afecten la població en tots els nivells d'edat.
 A12 Coneix les manifestacions evolutives i el curs dels mateixes
 A13 Posseeix coneixements avançats en clínica, etiologia, epidemiologia i avaluació dels trastorns emocionals més freqüents que afecten la població en tots els nivells d'edat.
Coneix els diferents tipus d'intervenció i adquirir estratègies més específiques en algun d'ells
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B4 Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Pren decisions de manera encertada basant-se en dades
 B5 Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1 Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut
 C3 Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
1. Classificacció dels Trastorns Emocionals: DSM-IV-TR/ DSM-5 i CIE-10
2. Els Trastorns d'Ansietat (TA) 2.1. Característiques clíniques i evolutives dels TA: Trastorn de Pànic, Trastorn d'Ansietat Generalitzada, Trastorn d'Ansietat de Separació, Fòbies, TEPT i TOC
2.2. Epidemiologia i curs dels TA
2.3. Diagnòstic diferencial dels TA
2.4. Factors de risc i models etiològics dels TA
2.5. Avaluació dels TA
2.6. Tractament dels TA

3. Els Trastorns de l'Estat d'Ànim (TEA) 3.1. Característiques clíniques i evolutives dels TEA: Trastorns Depressius i Trastorns Bipolars
3.2. Epidemiologia i curs dels TEA
3.3. Diagnòstic diferencial i comorbilitat dels TEA
3.4. Facotrs de risc i models etiològics dels TEA
3.5. Avaluació dels TEA
3.6. Tractament dels TEA

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
A10
A12
A13
17 20 37
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A10
A12
A13
B4
12 25 37
Presentacions / exposicions
B5
C3
8 19 27
Treballs
A10
A12
A13
B4
C1
1 20 21
Atenció personalitzada
2 0 2
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura
Sessió Magistral La teoria es desenvoluparà mitjançant classes magistrals amb el suport de presentacions amb power-point i articles científics que es penjaran al moodle
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Es treballaran alguns conceptes explicats a la teoria des de una vessant més aplicada. S'aprofundirà en el coneixement i l'aplicació de diferents tècniques d'avaluació (tests, entrevistes, etc.). També s'emprarà la metodologia d'anàlisi de casos clínics.
Presentacions / exposicions Exposició dels treballs per part dels equips i discussió conjunta de cada cas.
Treballs A partir d'un cas clínic, els alumnes hauran d'especificar quins instruments d'avaluació concrets aplicarien. També hauran d'emetre un diagnòstic i dissenyar un programa d'intervenció.
Atenció personalitzada S'atendrà a través de correu electrònic i de forma presencial al despatx durant les hores d'atenció a alumnes.

Atenció personalitzada
Descripció
S'atendrà a través de correu electrònic i de forma presencial al despatx durant les hores d'atenció a alumnes.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A10
A12
A13
B4
Es valorarà les intervencions, la impliació i l'actitut de l’alumne, així com la preparació dels casos. 15%
Presentacions / exposicions
B5
C3
Exposició dels treballs per part dels equips i discussió conjunta de cada cas. 35%
Treballs
A10
A12
A13
B4
C1
A partir d'un cas clínic, els alumnes hauran d'especificar quins instruments d'avaluació concrets aplicarien. També hauran d'emetre un diagnòstic i dissenyar un programa d'intervenció.
50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluades. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiant/a.


Fonts d'informació

Bàsica Andrews, G., Creamer, M., Crino, R., Hunt, C., Lampe, L. y Page, A.,, The treatment of anxiety disorders: Clinician guides and patient manuals, 2ª ed, 2003, Cambridge University Press
Antony, M.M., Orsillo, S.M. y Roemer, L. ,, Practitioner's guide to empirically based measures of anxiety, 2001, Nueva York: Klumer/Plenum
Bados, A., Agorafobia y ataques de pánico: Un programa psicológico de intervención paso a paso., 2000, Madrid: Pirámide
Barlow, D. H.,, Anxiety and its disorders: the nature and treatment of anxiety and panic, 2002, New York: Guilford Press
Nathan y J. Gorman, A guide to treatments that work, 2002, Nueva York: Oxford University Press
Bobes García, J., Trastornos de ansiedad y trastornos depresivos en atención primaria, 2001, Barcelona: Masson
Brown, T. A. y Barlow, D. H., A proposal for a dimensional classification system based on the shared features of the DSM-IV anxiety and mood disorders: Implications for assessment and treatment., 2009, Psychological Assessment, 21, 256-271
Caballo, V., Manual para la evaluación clínica de los trastornos psicológicos. Trastornos de edad adulta e informes psicológicos., 2006, Madrid: Pirámide
Chappa, H. J., Distimia y otras depresiones crónicas: Tratamiento Psicofarmacólogico y cognitivosocial, 2003, Madrid: Editorial Médica Panamericana
García-Portilla et al., Banco de instrumentos básicos para la práctica psiquiátrica, (2011). (6ª ed), Barcelona: Ars Médica
Kasper, S., Boer, J. A. d., & Sitsen, J. M. A., Handbook of depression and anxiety, 2003, New York: M. Dekker
Mcintyre, J., Depression And Practice Guidelines., 2001, Human Psychopharmacology, 16(1), 115-118
Pridmore, S., Clinical practice guidelines for anxiety disorders, 2007, Canadian Journal of Psychiatry, 52(1), 73-74
Stein, D. J., Clinical manual of anxiety disorders, 2004, Washington, DC: American Psychiatric Pub
Stein, D. J., Cognitive-affective neuroscience of depression and anxiety disorders, 2003, London; New York
Rush, A., Trivedi, M., Schriger, D., & Petty, F., The Development Of Clinical-Practice Guidelines For The Diagnosis And Treatment Of Depression., 1992, General Hospital Psychiatry, 14(4), 230-236
American Psychiatric Association, Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, 5ª edición,(DSM-5), 2014, Madrid: Panamericana

Complementària AmericanPsychiatric Association, Manual diagnóstico y estadístico de los trastornosmentales, 4ª edición, texto revisado (DSM-IV-TR), 2000, Barcelona: Masson
V.E. Caballo, Manual para eltratamiento cognitivo-conductual de los trastornos psicológicos, 1997, Madrid:Siglo XXI
V.E. Caballo, G. Buela-Casal y J.A.Carrobles, Manual de psicopatología y trastornos psiquiátricos, 1995, Madrid:Siglo XXI
Martin Bohus, Dietrich y Calker, Susanne Hedlund, Psicoterapia interpersonal: delas depresiones y otros trastornos psíquicos, 1998, Madrid: Elsevier
Organización Mundial de la Salud,, Trastornos mentales y del comportamiento CIE-10, 1992, Madrid: Meditor
M. Pérez, J.R. Fernández, C. Fernándeze I. Amigo, Guía de tratamientos psicológicos eficaces, 2003, Madrid:Pirámide

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili