Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2015-16 | Màster: Psicologia General Sanitària (2014) | Trastorns psicòtics i de la personalitat

 

Màster: Psicologia General Sanitària (2014)

DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT Codi 11685105
Ensenyament
Psicologia General Sanitària (2014)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
5 Obligatòria Primer AN
Llengua d'impartició
Català
Departament Medicina i Cirurgia
Psicologia
Coordinador/a
COSI MUÑOZ, ALEXANDRA
Adreça electrònica josealfonso.gutierrez@urv.cat
alexandra.cosi@urv.cat
Professors/es
GUTIÉRREZ ZOTES, JOSÉ ALFONSO
COSI MUÑOZ, ALEXANDRA
Web
Descripció general Conèixer els criteris establerts per al diagnòstic dels trastorns psicòtics i de la personalitat. Identificar les característiques dels diferents trastorns psicòtics i de la personalitat i els seus patrons de conducta més habituals. Conèixer els mètodes i tècniques basats en l'evidència en la avaluació i el tractament dels trastorns psicòtics i de la personalitat

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Adquirir, desenvolupar i posar en pràctica un concepte de salut integral, en el que tinguin cabuda els components biopsicosocials de la mateixa, d'acord amb les directrius de la OMS.
 A7 Conèixer el marc d'actuació del Psicòleg General Sanitari i saber derivar al professional especialista corresponent.
 A10 Conèixer en profunditat la naturalesa psicològica dels trastorns del comportament humà.
 A12 Conèixer en profunditat els factors biològics i psicosocials associats als problemes de salut i malaltia, especialment als relacionats amb la salut mental.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B4 Desenvolupar el seu treball des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, amb la capacitat autocrítica necessària per a un exercici professional responsable.
 B5 Sabre comunicar i comunicar-se amb altres professionals, i dominar les habilitats necessàries per al treball en equip i en grups multidisciplinaris.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
 C3 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Situa el contingut d'aquesta matèria, en un marc integrador que tingui en compte la realitat biopsicosocial de l'individu
 A7 Assumeix la necessitat d'una formació permanent i els elements a tenir en compte, per poder fer les derivacions més ajustades en cada cas, al professional que li correspongui.
 A10 Coneix en profunditat els elements psicològics dels trastorns mentals i / o comportamentals, per poder accedir a les possibilitats d'intervenció i tractament dels mateixos.
 A12 Coneix, a un nivell avançat, els processos psicològics i del desenvolupament i las bases psicobiològiques i psicosocials de la conducta normal i patològicam així com els components psicològics associats als problemes de salut.
Sap valorar i integrar la implicació dels diferents aspectes biopsicosocials en el desenvolupament dels trastorns psicològics i dels problemes de salut.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B4 Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Pren decisions de manera encertada basant-se en dades
 B5 Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1 Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut
 C3 Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
1. Los trastornos de la personalidad (TP) 1.1. Psicopatología de los TP: Clasificación, características clínicas, epidemiología, curso, diagnóstico diferencial.
1.2. Modelos etiológicos de los TP
1.3. Evaluación de los TP
1.4. Tratamiento de los TP
2. Los Trastornos Psicóticos (TPS) 2.1. Psicopatología de los TPS Clasificación, características clínicas, epidemiología, curso, diagnóstico diferencial.
2.2. Modelos etiológicos de los TPS
2.3. Evaluación de los TPS
2.4. Tratamiento de los TPS

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Sessió Magistral
A1
A7
A10
A12
17 25 42
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
B4
B5
12 24 36
Presentacions / exposicions
B5
C3
8 24 32
Treballs
A1
A7
A10
A12
C1
1 10 11
Atenció personalitzada
2 0 2
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura
Sessió Magistral La teoria es desenvoluparà mitjançant classes magistrals amb el suport de presentacions amb power-point i articles científics que es penjaran al moodle
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Es treballaran alguns conceptes explicats a la teoria des de una vessant més aplicada. S'aprofundirà en el coneixement i l'aplicació de diferents tècniques d'avaluació (tests, entrevistes, etc.). També s'emprarà la metodologia d'anàlisi de casos clínics.
Presentacions / exposicions Exposició dels treballs per part dels equips i discussió conjunta de cada cas.
Treballs A partir d'un cas clínic, els alumnes hauran d'especificar quins instruments d'avaluació concrets aplicarien. També hauran d'emetre un diagnòstic i dissenyar un programa d'intervenció.
Atenció personalitzada S'atendrà a través de correu electrònic i de forma presencial al despatx durant les hores d'atenció a alumnes.

Atenció personalitzada
Descripció
S'atendrà a través de correu electrònic i de forma presencial al despatx durant les hores d'atenció a alumnes.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
B4
B5
Es valorarà les intervencions, la impliació i l'actitut de l’alumne, així com la preparació dels casos. 15%
Presentacions / exposicions
B5
C3
Exposició dels treballs per part dels equips i discussió conjunta de cada cas. 35%
Treballs
A1
A7
A10
A12
C1
A partir d'un cas clínic, els alumnes hauran d'especificar quins instruments d'avaluació concrets aplicarien. També hauran d'emetre un diagnòstic i dissenyar un programa d'intervenció.
50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Únicament hi haurà segona convocatòria dels treballs. Les altres activitats d'avaluació tenen convocatòria única.

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluades. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiant/a.

No hi ha segona convocatòria de les altres activitats d'avaluació.


Fonts d'informació

Bàsica American Psychiatric Association, Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales 4ª edición, texto revisado (DSM-IV-TR), Masson, Barcelona, 2000
American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition: DSM-5, American Psychiatric Publishing, 2013
Belloch, A., Sandin, B., Ramos, F., Manual de psicopatología. Edición Revisada, McGrawHill, Madrid, 2008
Boyle GJ, Matthews G, Saklofske DH, The SAGE Handbook of Personality theory and Assessment. Vol. I y II, SAGE Publications, California: 2008
Caro I., Psicoterapias Cognitivas, Paidós, Barcelona, 2003
Chappa HJ , Distimia y otras depresiones crónicas, Editorial Médica Panamericana, Buenos Aires, 2003
Chinchilla Moreno, A., Las esquizofrenias: Sus hechos y valores clínicos y terapéuticos, Masson, Barcelona, 2007
Fernández Liria A, Rodríguez Vega B., La práctica de la psicoterapia; construcción de narrativas terapéuticas, Desclée de Brouwer, Bilbao, 2001
Fernández Liria, A. y Rodríguez Vega, B., Habilidades de entrevista para psicoterapeuta, Desclée de Brouwer, Bilbao, 2002
García-Portilla et al. , Banco de instrumentos básicos para la práctica psiquiátrica, Ars Médica, Barcelona, 2011
Grupo de trabajo de la Guía de Práctica Clínica sobre la Esquizofrenia y el Trastorno Psicótico Inci, Guía de Práctica Clínica sobre la Esquizofrenia y el Trastorno Psicótico Incipiente. Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo. Disponible en: http://www.gencat.cat/salut/depsan/units/aatrm/pdf/gpc_esqu, , 2009
Linehan, M., Manual de tratamiento de los trastornos de personalidad límite, Paidós, Barcelona, 2003
Millon Th, y Davis RD , Trastornos de la personalidad. Más allá del DSM-IV., Masson, Barcelona, 2004
Organización Mundial de la Salud, CIE-10: Trastornos mentales y del comportamiento, Meditor, Madrid, 1992
Oldham Skodol, ratado de los trastornos de la personalidad, Masson, 2007
Penedés R., Gastó C., El tratamiento de rehabilitación neurocognitiva en la esquizofrenia., Herder-3P, Barcelona, 2010
M. Pérez, J.R. Fernández, C. Fernández e I. Amigo (Coords.), Guía de tratamientos psicológicos eficaces I: Adultos, Pirámide, Madrid, 2003
Roca M. (coord.), Trastornos psicóticos, Grupo Ars XXI de comunicación, Barcelona, 2007
San Emeterio, M., Aymerich, M., Faus, G., Guillamón, I., Illa, J.M., Lalucat, L.L., Martínez, C., S, Guía de práctica clínica para la atención al paciente con esquizofrenia. Barcelona: Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques. CatSalut. Departament de Sanitat i Seguretat Social. Generalit, , 2003
Schramm E, Bohus M et al., La psicoterapia Interpersonal de la depresión y otros trastornos psíquicos, Masson, Barcelona, 1998
Vazquez, Carmelo y Aldaz, Jose Antonio., Esquizofrenia: fundamentos psicologicos y psiquiatricos de la rehabilitacion, Siglo XXI, Madrid, 1996
Vicente E. Caballo (coord.) , Manual de trastornos de la personalidad . Descripción, evaluación y tratamiento, Editorial Síntesis, Madrid, 2004
Wallin DJ, El apego en psicoterapia, Desclée de Brouwer, Bilbao, 2012
Young J y Klosko J., Reinventa tu vida. Cómo superar las actitudes negativas y sentirse bien de nuevo, Paidós, Barcelona, 2008

Complementària

Journal of Personality Disorders: http://www.guilford.com/cgi-bin/cartscript.cgi?page=pr/jnpd.htm

Schizophrenia Bulletin: http://schizophreniabulletin.oxfordjournals.org/

Schizophrenia Research: http://www.journals.elsevier.com/schizophrenia-research/

Directrices de la Sociedad de Esquizofrenia de British Columbia, Canadá Oficina Provincial: http://www.bcss.org/documents/pdf/multilingual/FactSheetSpan.pdf

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili