Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2015-16 | Màster: Psicologia General Sanitària (2014) | Habilitats bàsiques i deontologia professional en psicologia sanitària

 

Màster: Psicologia General Sanitària (2014)

DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA Codi 11685104
Ensenyament
Psicologia General Sanitària (2014)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Obligatòria Primer AN
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
OLIVEIRA TOMÉ LOPES PIRES, CATARINA DE
Adreça electrònica catarina.deoliveiratome@urv.cat
Professors/es
OLIVEIRA TOMÉ LOPES PIRES, CATARINA DE
Web
Descripció general

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A3 Mostrar habilitats de comunicació interpersonal i de la gestió de les emocions adequades per a una interacció efectiva amb els pacients, familiars i cuidadors en els processos d'identificació del problema, avaluació, comunicació del diagnòstic i intervenció i seguiment psicològics.
 A8 Conèixer les obligacions i responsabilitats del personal sanitari relatives a la confidencialitat de la informació i la protecció de dades personals dels pacients.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B4 Desenvolupar el seu treball des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, amb la capacitat autocrítica necessària per a un exercici professional responsable.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A3 Entendre les alternatives per promoure les característiques funcionals i modificar les característiques potencialment disfuncionals.
Aprendre i utilitzar adequadament habilitats fonamentals per a l'exercici professional, tant les generals com les de naturalesa més específica.
 A8 Conèixer, integrar i ajustar aquestes habilitats a les obligacions ètiques del professional.
Identificar els conflictes ètics en l'exercici professional i saber gestionar-los adequadament
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el professor
 B4 Coneix, comprèn i assumeix, si escau, les limitacions personals.
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
1. Actitudes terapéuticas
2. Habilidades terapéuticas
3. La entrevista como herramienta de comunicación.
4. Dificultades en el proceso de intervención psicológica.
5. Aspectos de deontología profesional.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
0 0 0
Sessió Magistral
0 0 0
Treballs
0 0 0
Supervisió
0 0 0
Atenció personalitzada
0 0 0
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries
Sessió Magistral
Treballs
Supervisió
Atenció personalitzada

Atenció personalitzada
Descripció
Esta asignatura usará una metodología basada en lecciones magistrales (3 sesiones) y, especialmente, en el trabajo personal del alumno, el cual se desarrollará mediante trabajos, ejercicios y simulaciones en clase y tutorías con el profesor.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La evaluación del grado de adquisición de conocimientos y de la calidad en la ejecución de las habilidades propias de la asignatura se realizará a través de las siguientes actividades:

1)

Actividad sobre la exploración de las áreas personales que afectan a la actividad del terapeuta. Esta actividad se realizará de forma individual. 10%

2)

Actividad sobre las habilidades terapéuticas. 60%

Esta actividad se realizará en grupos de 4 personas. Cada grupo deberá simular una entrevista con un paciente con alguna problemática concreta (como por ejemplo trastorno de ansiedad, trastorno depresivo, trastorno de la conducta alimentaria, problema de dolor, etc.) y gravarla en vídeo. En esta simulación o role-playing intervendrán un paciente, un terapeuta y un co-terapeuta. Pese a que no todos los miembros del grupo participaran en el role-playing como actores, todos los miembros deberán colaborar en la elaboración del guion y en dar feedback a los actores durante los ensayos. Durante el role-playing tiene que quedar claro el uso de las habilidades terapéuticas por parte del terapeuta o del co-terapeuta. En clase, se realizarán las presentaciones de los vídeos para que el resto de alumnos valoren la representación de las diferentes actitudes y habilidades trabajadas en el vídeo por el terapeuta.

3)

Actividad sobre deontología profesional. 30%

Esta actividad se realizará de forma individual y cinsiste en realizar una entrevista a un psicólogo que trabaje en el ámbito de la salud y preguntar acerca de los dilemas éticos que se ha encontrado en su práctica profesional.


Fonts d'informació

Bàsica

FUENTES DE INFORMACIÓN / BIBLIOGRAFÍA

HABILIDADES TERAPÉUTICAS

·     

Faust, J. (1998/1970). El lenguaje del cuerpo (14 ed). Barcelona: Kairós

·     

Fernández A. y Rodríguez, B. (2002). Habilidades de entrevista para psicoterapeutas. Bilbao: Desclée de Brouwer.

·     

Davis, P.K. (1991/1993). El poder del tacto. Barcelona: Paidós

·     

Gavino, A. (1997). Guía de ayuda al terapeuta cognitivo-conductual. Madrid:Pirámide.

·     

Gavino, A. (2004). Tratamientos psicológicos y trastornos clínicos. Madrid: Pirámide.

·     

Labrador, F.J. (2011). Situaciones difíciles en terapia. Madrid: Pirámide.

·     

Pease, A. (1994/1981). El lenguaje del cuerpo. Barcelona: Planeta.

·     

Ruiz, M.A. y Villalobos, A. (1994). Habilidades terapéuticas. Madrid: UNED

 

ÉTICA Y DEONTOLOGÍA

·     

Bass, L.J. et al. (Eds.) (1996). Professional conduct and discipline in psychology. Washington: A.P.A.

·     

Colegio Oficial de Psicólogos (2004). Ética y deontología para psicólogos. Madrid: COP

·     

Corey, G., Corey, M. Y Callanan, P. (1998). Issues an ethics in the helping professions (5a edición). Pacific Grove: Brooks/Cole.

·     

Chamorro, A. (coord.). (2007). Ética del psicòleg. Barcelona: UOC.

·     

Del Río, C. (2005). Guía de ética profesional en psicología clínica. Madrid: Pirámide.

·     

Del Río, C. (2007). Dilemas éticos relacionados con la confidencialidad. Información psicológica,90, 12-27.

·     

França-Tarragó, O. (1996). Ética para psicólogos. Bilbao: Desclée de Brouwer.

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili