Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2015-16 | Màster: Psicologia General Sanitària (2014) | Bases biològiques de la conducta patològica

 

Màster: Psicologia General Sanitària (2014)

DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA Codi 11685102
Ensenyament
Psicologia General Sanitària (2014)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Obligatòria Primer AN
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
FRUTOS GONZÁLEZ, JESÚS
Adreça electrònica jesus.frutos@urv.cat
Professors/es
FRUTOS GONZÁLEZ, JESÚS
Web
Descripció general

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A9 Conèixer en profunditat la naturalesa psicològica del comportament humà, així com els factors socials i biològics que poden afectar-lo.
 A10 Conèixer en profunditat la naturalesa psicològica dels trastorns del comportament humà.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B4 Desenvolupar el seu treball des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, amb la capacitat autocrítica necessària per a un exercici professional responsable.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A9 Coneix, a un nivell avançat, els processos psicològics i del desenvolupament i las bases psicobiològiques i psicosocials de la conducta normal i patològicam així com els components psicològics associats als problemes de salut.
Sap valorar i integrar la implicació dels diferents aspectes biopsicosocials en el desenvolupament dels trastorns psicològics i dels problemes de salut.
 A10 Coneix la naturalesa i els marcs teòrics explicatius dels trastorns psicopatològics.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B4 Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
Pren decisions de manera encertada basant-se en dades
Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca
Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia donada i en el temps previst
Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica
Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball
Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps
Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1 Comprèn informació i articles de caràcter rutinari
Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

Continguts
Tema Subtema
1- Los factores biológicos y su influencia en la salud, la patología y la recuperación

2- Vulnerabilidad genética y mecanismos de regulación epigenética
3- Bases biológicas de la conducta patológica Trastornos del estado de ánimo
Trastornos de ansiedad
Trastornos psicóticos

Identificación de grupos de riesgo e intervención desde una perspectiva biológica

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
2 1 3
Sessió Magistral
A9
15 15 30
Presentacions / exposicions
A9
B4
C1
5 20 25
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A9
A10
2 10 12
Atenció personalitzada
2 4 6
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Organització General
Sessió Magistral Exposició de continguts teòrics
Presentacions / exposicions Presentacions dels alumnes d'un tema monogràfic
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Estudis de casos
Atenció personalitzada Resolució de dubtes

Atenció personalitzada
Descripció
Resolució de dubtes i organització

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Sessió Magistral
A9
Proves objectives. Qüestionaris breus 20
Presentacions / exposicions
A9
B4
C1
Es valorarà la preparació, la capacitat de sintesis i els continguts presentats 60
Altres  

Assistència i participació activa

20
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica , Neurobiology of mental illness , , Oxford; New York : Oxford University Press, 2004
, Neuroinflammation , , Amsterdam : Elsevier, 2011
Carlton K. Erickson, Neurobiology of addiction : a new perspective : clinical's manual , , Center City, Min. : Hazelden, cop. 2009
Daniel P. Cardinali, Neurociencia aplicada : sus fundamentos, , Madrid [etc.] : Médica Panamericana, cop. 2007

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili