Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2015-16 | Màster: Psicologia General Sanitària (2014) | Fonaments de la psicologia sanitària

 

Màster: Psicologia General Sanitària (2014)

DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA Codi 11685101
Ensenyament
Psicologia General Sanitària (2014)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Obligatòria Primer AN
Llengua d'impartició
Català
Departament Medicina i Cirurgia
Psicologia
Coordinador/a
MARTÍNEZ LEAL, RAFAEL
Adreça electrònica rafael.martinez@urv.cat
Professors/es
MARTÍNEZ LEAL, RAFAEL
Web
Descripció general

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Adquirir, desenvolupar i posar en pràctica un concepte de salut integral, en el que tinguin cabuda els components biopsicosocials de la mateixa, d'acord amb les directrius de la OMS.
 A2 Aplicar els fonaments de la bioètica i el mètode de deliberació de la pràctica professional, ajustant el seu exercici com a professional sanitari a les disposicions de la Llei 44/2003 del 21 de novembre, d'ordenació de professions sanitàries.
 A3 Mostrar habilitats de comunicació interpersonal i de la gestió de les emocions adequades per a una interacció efectiva amb els pacients, familiars i cuidadors en els processos d'identificació del problema, avaluació, comunicació del diagnòstic i intervenció i seguiment psicològics.
 A6 Formular hipòtesis de treball en investigació i recollir i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes aplicant el mètode científic.
 A13 Conèixer en profunditat els diferents models d'avaluació i intervenció en el camp de la Psicologia General Sanitària, així com les tècniques i procediments que es deriven d'aquests processos en l'aboratge dels trastorns del comportament i en els factors psicològics associats amb problemes de salut.
 A16 Conèixer les activitats necessàries per a la constitució, posada en marxa i gestió d'un empresa, les seves diferents formes jurídiques i les obligacions legals, comptables i fiscals associades.
 A17 Conèixer la normativa vigent en l'àmbit sanitari espanyol.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B4 Desenvolupar el seu treball des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, amb la capacitat autocrítica necessària per a un exercici professional responsable.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Entén a nivell teòric i pràctic el model integrat d'intervenció.
 A2 Comprèn la intervenció psicològica com a estratègia per a la prevenció de la malaltia i la promoció de la salut.
 A3 Comprèn les característiques personals que permeten la bona praxi en psicologia de la salut.
 A6 Demostra capacitat d'innovació en clínica i investigació.
Coneix les normatives d'interès per a la creació de empersas i d'ampliació en el seu àmbit laboral (Psic general sanitària)
 A13 Sap els diferents àmbits per a l'actuació del psicòleg en l'àrea de la salut i reconèixer les alternatives d'intervenció.
 A16 Identifica les motivacions relacionades amb l'exercici de la professió, la seva naturalesa funcional o disfuncional.
 A17 Coneix el sistema nacional de salut com a context d'actuació professional de la psicologia en el camp de la salut.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el professor
 B4 Coneix, comprèn i assumeix, si escau, les limitacions personals.
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
TEMA 1. - PSICOLOGIA DE LA SALUT. HISTÒRIA, EVOLUCIÓ I DESENVOLUPAMENT. 1.1.- Contextualització
1.2.- Concepte de Salut i Malaltia. Models d'atenció sanitària.
1.3.- Desenvolupament i evolució històrica
de la Psicología Clínica de la Salut.
1.4.- Definició de Psicología Clínica de la Salut
1.5.- Característiques de la Psicologia Clínica de la Salut.

TEMA 2. -EL MODEL BIOPSICOSOCIAL COM MARC D'ACTUACIÓ DEL PSICÒLEG SANITARI 2.1.- La proposta de Engel.
2.2.- Característiques del model biopsicosocial.
2.3.- Model Biopsicosocial vs Model Biomèdic.
2.4. Aplicacions actuals del model biopsicosocial en l'àmbit de la Psicologia de la Salut.
TEMA 3.- EL PAPER DEL PSICÒLEG EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUT 3.1.-Caracterítiques del SNS.
3.2.-Legislació bàsica i vigent.
3.3.-El paper del psicòleg en el SNS
3.4.-La formació del Psicòleg en el SNS.
3.5.-El futur del psicòleg de la salut en el SNS.
TEMA 4.- PRINCIPALS ÀREES DE TREBALL DE LA PSICOLOGIA DE LA SALUT 4.1.- Prevenció d'hàbits de risc i promoció de la salut.
4.2.- Detecció i intervenció de trastorns mentals incipients.
4.3.- Avaluació, diagnòstic i derivació de trastorns mentals.
4.4.- Malalties i condicions cròniques.
4.5.- Adherència i afrontament.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
0 0 0
Sessió Magistral
0 0 0
Debats
0 0 0
Presentacions / exposicions
0 0 0
Fòrums de discussió
0 0 0
Seminaris
0 0 0
Atenció personalitzada
0 0 0
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries
Sessió Magistral
Debats
Presentacions / exposicions
Fòrums de discussió
Seminaris
Atenció personalitzada

Atenció personalitzada
Descripció

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili