Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2015-16 | Màster: Formació del Professorat d'ESO, Batx., FP i Ensenyament d'Idiomes (2009) | Innovació docent i iniciació a la recerca educativa

 

Màster: Formació del Professorat d'ESO, Batx., FP i Ensenyament d'Idiomes (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) INNOVACIÓ DOCENT I INICIACIÓ A LA RECERCA EDUCATIVA Codi 11605113
Ensenyament
Formació del Professorat d'ESO, Batx., FP i Ensenyament d'Idiomes (2009)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
5 Obligatòria Primer AN
Llengua d'impartició
Català
Departament Antropologia, Filosofia i Treball Social
Bioquímica i Biotecnologia
Ciències Mèdiques Bàsiques
Economia
Eng. Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Estudis Anglesos i Alemanys
Filologia Catalana
Filologies Romàniques
Geografia
Gestió d'Empreses
Història i Història de l'Art
Infermeria
Medicina i Cirurgia
Pedagogia
Psicologia
Química Analítica i Química Orgànica
Química Física i Inorgànica
Coordinador/a
MASIP TARRAGÓ, JOSEFINA
Adreça electrònica pilar.iranzo@urv.cat
mariaconcepcio.torres@urv.cat
mariajosep.alemany@urv.cat
josefina.masip@urv.cat
Professors/es
IRANZO GARCIA, MARIA PILAR
TORRES SABATÉ, MARIA CONCEPCIÓ
ALEMANY VAZQUEZ, MARIA JOSEP
MASIP TARRAGÓ, JOSEFINA
Web
Descripció general En aquesta matèria es pretén que l'alumnat assoleixi coneixements i experiències de millora i d'innovació partint dels tres àmbits organitzatiu, curricular i metodològic.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Identificar les implicions teòriques i pràctiques de la innovació. AP3
BP3
BP5
BP6
CP3
Analitzar les diverses resistències i facilitadors en els processos d'innovació. AP3
BP2
BP3
CP3
Aplicar diferents estratègies en processos d'innovació a l'institució, a l'aula i en els processos d'ensenyament-aprenentatge. AP5
AP6
AP8
BP6
BP7
Reconèixer els diferents paradigmes i modalitats de la investigació educativa. AP3
Desenvolupar processos de reflexió sobre la pràctica docent. AP3
BP2
CP2
Aplicar la investigació-acció i la pràctica reflexiva, com a metodologia per a la innovació de la docència. AP2
AP8
BP5
BP6
BP7
CP4
Resoldre situacions pràctiques amb una visió reflexiva, critica i innovadora AP3
AP5
AP8
BP5
BP6
BP7
CP3
CP5

Continguts
Tema Subtema
1.La innovació 1.1 Conceptualització general.
1.2 La dimensió institucional en la innovació.
1.3 Resistències-facilitadors en la innovació.
1.4 Estratègies d'innovació.
2. La innovació docent en l'especialització docent corresponent: propostes d'innovació docent en relació als problemes d'ensenyament i aprenentatge de la disciplina corresponent. 2.1. Analitza i recerca de metodològies i innovacions que es produeixen en l'àmbit o matèries de l'especialitat docent .
3. La Recerca 3.1 Evolució, concepte i instruments de recerca educativa.
3.2 Els paradigmes de la recerca educativa.
3.3 Metodologies i tècniques de recerca.
4. Recerca-acció 4.1 La metodologia de la pràctica reflexiva
4.2 El professor reflexiu.
4.3 La recerca-acció com a metodologia per a la innovació en la tasca docent.
5. Els projectes d'innovació educativa. 5.1 Les TIC-TAC en els procés d'innovació Les noves tecnologies i la seva aportació a la innovació educativa.
5.2. Els organismes que col.laboren i ajuden a la recerca i la innovació educativa

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries
4 3 7
 
Sessió Magistral
12 4 16
Resolució de problemes, exercicis
15 20 35
Presentacions / exposicions
20 10 30
Treballs
10 19 29
 
Atenció personalitzada
3 5 8
 
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Resolució de problemes, exercicis Formulació, anàlisi, resolucions i debats de problemes o exercicis, relacionats amb la temàtica de l'assignatura, per part de l'alumne.
Presentacions / exposicions Exposicions orals per part dels alumnes d'un tema concret o treball (prèvia presentació escrita)
Treballs Treballs que realitza l'alumne.
Atenció personalitzada S'aclariran dubtes amb els treballs que s'han de desenvolupar

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Descripció
S'aclariran dubtes relacionats amb els treballs que s'han de desenvolupar.

Avaluació
  Descripció Pes
Resolució de problemes, exercicis Realització de pràctiques i exercicis individuals i en grup
30%
Presentacions / exposicions Presentacions i exposicions orals d'activitats 30%
Treballs Elaboració de cerques i projectes de millora o d'innovació
40%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

No hi ha segona convocatòria.


Fonts d'informació

Bàsica FERRERES, V.S; MOLINA,E, La preparación del profesor para el cambio en la institución educativa, 1995, PPU
IRANZO, P, Innovando en educación.Formarse para cambiar:un viaje personal, 2009, Erasmus-El Cobre
CARBONELL, J, La aventura de innovar: el cambio en la escuela, 2001, Morata
IMBERNON,F, La educación en el siglo XXI:los retos del futuro inmediato, 2005, Graó
ESCUDERO, T., Investigación en innovación educativa: Algunos àmbitos relevantes, 2007, La Muralla
MARTIN, E. ONRUBIA, J, Orientación Educativa.Procesos de innovación y mejora de la enseñanza, , Graó

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili