Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2015-16 | Màster: Formació del Professorat d'ESO, Batx., FP i Ensenyament d'Idiomes (2009) | Avaluació i dificultats d'aprenentatge

 

Màster: Formació del Professorat d'ESO, Batx., FP i Ensenyament d'Idiomes (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) AVALUACIÓ I DIFICULTATS D'APRENENTATGE Codi 11605112
Ensenyament
Formació del Professorat d'ESO, Batx., FP i Ensenyament d'Idiomes (2009)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4 Obligatòria Primer AN
Llengua d'impartició
Català
Departament Antropologia, Filosofia i Treball Social
Bioquímica i Biotecnologia
Ciències Mèdiques Bàsiques
Economia
Eng. Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Estudis Anglesos i Alemanys
Filologia Catalana
Filologies Romàniques
Geografia
Gestió d'Empreses
Història i Història de l'Art
Infermeria
Medicina i Cirurgia
Pedagogia
Psicologia
Química Analítica i Química Orgànica
Química Física i Inorgànica
Coordinador/a
TERRADELLAS MARÉ, PATRÍCIA
ALEMANY VAZQUEZ, MARIA JOSEP
Adreça electrònica patricia.terradellas@urv.cat
mariajosep.alemany@urv.cat
Professors/es
TERRADELLAS MARÉ, PATRÍCIA
ALEMANY VAZQUEZ, MARIA JOSEP
Web
Descripció general •Els alumnes dispossin de coneixements específics i contextuals per interpretrar les dificultats especifiques d’aprenentatge en base a dos nuclis bàsics: les diferències individuals i els mecanismos d’influència educativa.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
• Que els alumnes dispossin de coneixements específics i contextuals per interpretrar les dificultats especifiques d’aprenentatge en base a dos nuclis bàsics: les diferències individuals i els mecanismos d’influència educativa. AP2
AP3
AP7
AP9
BP1
BP4
BP6
CP3
CP5
• Adquireixin coneixements dels processos d’aprenentatge bàsics (llenguatge oral, escrit, i matemàtiques) amb la finalitat de capacitar-los per desenvolupar les estratègies Educatives en el procés d’ensenyament aprenentatge AP3
AP5
AP6
AP8
BP1
BP2
BP5
CP2
CP3
Adquierixin alguns dels habits de treball i actituts de col.laboració, respecte, rigor intel.lectual i discreció que els capacitin per a l’abordatge conjunt de tasques amb altres professionanals i persones que intervenen en les situacions educatives. AP3
AP5
AP7
BP1
BP2
BP3
BP6
CP3

Continguts
Tema Subtema
1. L'avaluació: Conceptualització de l'avaluació: definició i dimensions implicades en l'avaluació. El professor com a avaluador 1.1.- Anàlisi conceptual. Finalitat de l’avaluació
1.2 L'acte d'avaluació.
1.3.- Anàlisi normatiu: LOE, LEC,
- Decret 295/2008
- Decret 554/2008
L'avaluació d'aprenentatges: Aspectes conceptuals i aspectes metodològics i operatius 2.1.- Fases de l’avaluació.
2.2.- Agents d’avaluació.
2.3.- Instruments d’avaluació. Construcció i desenvolupament.
3. Tècniques i instruments d'avaluació: construcció i desenvolupament. 3.1La conceptualització de les dificultats d’aprenentatge i la forma d’abordar-les des d’una perspectiva psicoeducativa.
3.2 Instruments d'avalauació per la diversitat dels alumnes
4. Les dificultats d'aprenentatge en l’especialització docent corresponent. 4.1 Detecció i avaluació de les dificultats d'aprenentatge en l'etapa ESO .
4.2 Mesures educatives en el procés d'atenció educativa i avaluació .
4.3 Eines i planificació de seguiment i avaluació dels alumnes

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries
30 10 40
 
Sessió Magistral
25 0 25
Resolució de problemes, exercicis
5 5 10
Presentacions / exposicions
8 4 12
Debats
5 0 5
Treballs
4 0 4
 
Atenció personalitzada
4 0 4
 
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels estudiants i presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.,amb suport de materials audiovisuals ,
Resolució de problemes, exercicis Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura,, per part dels alumnes en treball individual o petit grup
Presentacions / exposicions Exposició oral per part dels alumnes d'un tema concret o d'un treball (prèvia presentació escrita).
Debats Activitat on dos o més grups defensen unes postures contràries sobre un tema determinat.
Treballs Treballs que realitza l'alumne.
Atenció personalitzada En un context virtual o semipresencial:
Resolució de dubtes als estudiants a través del fòrum de dubtes de l'assignatura, modlle , correu electrònic

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Descripció
Promoure l'avaluació formativa i formadora del procés d'ensenyament i aprenentatge. Es concreta en el seguiment del treball individual i d'equip de l'estudiant, en l'oferiment d'ajuda educativa per a l'autoregulació del seu procés d'aprenentatge i en el retorn qualitatiu comentat tant del seu procés de treball com de les activitats d'aprenentatge lliurats al professors

Avaluació
  Descripció Pes
Resolució de problemes, exercicis Treball en grup i/o individual sobre qüestions plantejades a l'aula 20%
Presentacions / exposicions Presentacions oral en grup sobre la programació i avaluació d'una unitat didàctica i les seves adaptacions de l'avaluació 30%
Debats Participació dels alumnes en els debats i aportacions dels alumnes 10%
Treballs Relacionats amb els continguts exposat a la classe 40%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica Martín Bravo, C;Navarro Guzmán.J (Coords), Psicologia para el profesorado de educación Secundaria y Bachillerato, Piramide , 2011
Miranda Casas.A;Vidal-Abarca Gámez.E; SorianoFerre.M, Evaluación e Intervención Psicoeducativa en Dificultades de Aprenendizaje, Pirámide, 2011
Coll.C.(Coords), Psicologia de la Instrucción:la enseñanza y el aprendizaje en la educación Secundaria, ICE Horsori, 2003
Zabala.A; Arnau .L, Cómo Aprender y enseñar competencias , Grao , 2007
Martin.E.;Mauri.T (Coords), Orientación Educativa.Atencion a la diversidad y educación Inclusiva, Grao, 2012
Sanmartín.N, Avaluar per Apendre , Departament D'Educació .Generalitat de Catalnuya, 2010
Departament d'Ensenyament .Generalitat de Catalunya , http://www.xtec.cat/web/curriculum/diversitat/centreseducatius/suports/plans, , 2014
Departament d'Ensenyament.Generalitat de Catalunya, ttp://www.xtec.cat/web/curriculum/diversitat/alumnes/tap, , 2014

Complementària , , ,

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili