Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2015-16 | Màster: Formació del Professorat d'ESO, Batx., FP i Ensenyament d'Idiomes (2009) | Treball de fi de màster

 

Màster: Formació del Professorat d'ESO, Batx., FP i Ensenyament d'Idiomes (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) TREBALL DE FI DE MÀSTER Codi 11605107
Ensenyament
Formació del Professorat d'ESO, Batx., FP i Ensenyament d'Idiomes (2009)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Primer AN conv. única
Llengua d'impartició
Català
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Economia
Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Estudis Anglesos i Alemanys
Filologia Catalana
Filologies Romàniques
Geografia
Gestió d'Empreses
Història i Història de l'Art
Pedagogia
Psicologia
Química Analítica i Química Orgànica
Química Física i Inorgànica
Coordinador/a
GUASCH GARCIA, MONTSERRAT
Adreça electrònica montserrat.guasch@urv.cat
josep.m.lopez@urv.cat
nuria.ruizm@urv.cat
dolors.puigjaner@urv.cat
alfonso.garcia@urv.cat
iban.garciabores@urv.cat
vicent.terol@urv.cat
francesca.pellice@urv.cat
carlos.barbera@urv.cat
joan.ferran@urv.cat
nuria.masgoret@urv.cat
Professors/es
GUASCH GARCIA, MONTSERRAT
LÓPEZ BESORA, JOSEP MARIA
RUIZ MORILLAS, NÚRIA
PUIGJANER RIBA, M. DOLORES
GARCÍA RODRÍGUEZ, ALFONSO
GARCIA-BORES COMAS, IBAN
TEROL GRAU, VICENT
PELLICE SALVAT, FRANCESCA
BARBERÀ ESCOÍ, CARLOS
FERRAN MERCADÉ, JOAN
MASGORET FORTUNY, NÚRIA
Web
Descripció general

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conèixer els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional dels professor de secundària obligatòria i postobligatòria. AP9
Identificar els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o institució escollida per al desenvolupament de les pràctiques. AP1
AP7
AP9
AP10
Identificar les característiques de l'alumnat sobre el que es vol incidir. AP2
Dissenyar, desenvolupar i avaluar una unitat didàctica. AP2
AP3
AP4
AP5
Utilitzar les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procés educatius a l'aula. AP2
AP3
AP4
AP5
AP6
AP7
AP8
BP2
BP3
BP6
CP3
Aplicar les habilitats de comunicació i interacció didàctica. AP7
BP6
CP4
Acceptar i integrar les crítiques sobre la seva actuació com a futur professor de secundària. CP5
CP6
Actuar de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de professor de secundària. CP5

Procediments de selecció
Procediments


Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 2 0 2
 
Selecció/assignació del treball de fi de màster 2 0 2
Mecanismes de coordinació i seguiment del treball de fi de màster 10 0 10
Elaboració del treball de fi de màster 0 126 126
Atenció personalitzada 0 0 0
 
Presentació i defensa pública del treball de fi de màster 0 10 10
 
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Pla específic d'actuació
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries El tutor acadèmic explica a l'alumnat en què consisteix el TFM.
Selecció/assignació del treball de fi de màster L'alumne, amb l'orientació del tutor acadèmic, decideix el tema del seu TFM.
Mecanismes de coordinació i seguiment del treball de fi de màster El tutor acadèmic guiarà i avaluarà el progrés i la implicació de l'estudiant durant tot el procès d'elaboració del TFM mitjançant tutories.
Elaboració del treball de fi de màster L'alumne realitzarà el TFM en el qual haurà d'evidenciar-se que ha assolit totes les competències del Màster.
Presentació i defensa pública del treball de fi de màster L'estudiant presentarà públicament davant un tribunal el treball realitzat i respondrà a les preguntes que se li formulin.

Mecanismes coordinació/seguiment
 
Mecanismes de coordinació i seguiment del treball de fi de màster
Descripció
El tutor orientarà a l'estudiant i avaluarà el seu progrés i implicació mitjançant tutories

Criteris i procediments d’avaluació
  Descripció Pes
Mecanismes de coordinació i seguiment del treball de fi de màster El tutor avaluarà la implicació de l'estudiant durant tot el procés (assistència a les tutories, etc.) 10%
Elaboració del treball de fi de màster Realització d'un treball on l'alumna demostrarà l'assoliment de les competències del Màster. 50%
Presentació i defensa pública del treball de fi de màster L'alumne exposarà davant del tribunal el treball realitzat i respondrà a les preguntes que se li formulin. 30%
Altres

Autoavaluació.

10%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili