Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2015-16 | Màster: Formació del Professorat d'ESO, Batx., FP i Ensenyament d'Idiomes (2009) | Pràctiques externes II

 

Màster: Formació del Professorat d'ESO, Batx., FP i Ensenyament d'Idiomes (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) PRÀCTIQUES EXTERNES II Codi 11605106
Ensenyament
Formació del Professorat d'ESO, Batx., FP i Ensenyament d'Idiomes (2009)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
11 Obligatòria Primer AN conv. única
Llengua d'impartició
Català
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Economia
Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Estudis Anglesos i Alemanys
Filologia Catalana
Filologies Romàniques
Geografia
Gestió d'Empreses
Història i Història de l'Art
Pedagogia
Psicologia
Química Analítica i Química Orgànica
Química Física i Inorgànica
Coordinador/a
GUASCH GARCIA, MONTSERRAT
Adreça electrònica montserrat.guasch@urv.cat
nuria.ruizm@urv.cat
dolors.puigjaner@urv.cat
iban.garciabores@urv.cat
vicent.terol@urv.cat
francesca.pellice@urv.cat
nuria.masgoret@urv.cat
Professors/es
GUASCH GARCIA, MONTSERRAT
RUIZ MORILLAS, NÚRIA
PUIGJANER RIBA, M. DOLORES
GARCIA-BORES COMAS, IBAN
TEROL GRAU, VICENT
PELLICE SALVAT, FRANCESCA
MASGORET FORTUNY, NÚRIA
Web
Descripció general

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Identificar les característiques de l'alumnat sobre el que s'ha d'incidir. AP2
Dissenyar, desenvolupar i avaluar una unitat didàctica. AP2
AP3
AP4
AP5
Utilitzar les tècniques i els recursos didactics necessaris per a una bona gestió dels procés educatiu a l'aula. AP3
AP6
Aplicar las habilitats de comunicació i interacció didàctica. AP7
BP6
CP4
Acceptar i integrar les crítiques sobre l'actuació com a futur professor de secundària. CP5
CP6
Actuar de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de professor de secundària. CP5

Procediments de selecció
Procediments
L'alumne farà aquestes pràctiques en el mateix centre educatiu en què haurà realitzat les Pràctiques Externes I.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 2 0 2
 
Selecció/assignació del lloc de pràctiques externes 1 0 1
Mecanismes de coordinació i seguiment de pràctiques externes 4 40 44
Relació amb el tutor de pràctiques intern 8 0 8
Relació amb el tutor de pràctiques extern 20 0 20
Pràctiques de camp/sortides 0 0 0
Treballs 0 0 0
Estada de pràctiques 90 90 180
 
Memòria 0 20 20
 
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Pla específic d'actuació
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Es realitzarà una tutoria preliminar amb el tutor acadèmic i el tutor de centre a fi d'acordar el contingut de les pràctiques que haurà de dur a terme l'alumne.
Selecció/assignació del lloc de pràctiques externes L'estada de pràctiques es farà en el mateix centre educatiu en que s'hagin fet les Pràctiques Externes I.
Mecanismes de coordinació i seguiment de pràctiques externes El seguiment de les pràctiques es realitza mitjançant contactes periòdics entre el tutor acadèmic (intern) i el tutor del centre educatiu (extern).
Relació amb el tutor de pràctiques intern El tutor acadèmic guiarà i supervisarà, en coordinació amb el tutor del centre, la tasca de l'alumne en el centre educatiu. També orientarà l'elaboració de la Memòria de Pràctiques.
Relació amb el tutor de pràctiques extern El tutor de centre és la persona de referència de l'alumne en pràctiques dins el centre. La seva funció és guiar la tasca diària de l'alumne, facilitar la seva intervenció a l'aula i al centre.
Estada de pràctiques Realització de pràctiques externes en un centre d'ensenyament en l'àmbit de professionalització pròpi de l'especialització cursada.
Memòria Realització de la Memòria de Pràctiques. Les indicacions per a la seva realització apareixen a la normativa específica del Pràcticum del Màster. Aquesta normativa està disponible a la plana web de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia.

Mecanismes coordinació/seguiment
 
Relació amb el tutor de pràctiques extern
Relació amb el tutor de pràctiques intern
Mecanismes de coordinació i seguiment de pràctiques externes
Descripció

Avaluació
  Descripció Pes
Estada de pràctiques Estada al centre educatiu 45%
Memòria Elaboració de la Memòria de Pràctiques 35%
Altres

Entrevistes amb el tutor acadèmic 15% Autoavaluació 10%

25%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili