Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2015-16 | Màster: Formació del Professorat d'ESO, Batx., FP i Ensenyament d'Idiomes (2009) | Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat

 

Màster: Formació del Professorat d'ESO, Batx., FP i Ensenyament d'Idiomes (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT Codi 11605101
Ensenyament
Formació del Professorat d'ESO, Batx., FP i Ensenyament d'Idiomes (2009)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4 Obligatòria Primer AN
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
LENDINES NAJAR, ELEUTERIO
Adreça electrònica eleuterio.lendinez@urv.cat
Professors/es
LENDINES NAJAR, ELEUTERIO
Web
Descripció general L'assignatura aporta una mirada psicològica a l’estudi dels processos educatius escolars a l’etapa de secundària. Analitza els factors psicològics de naturalesa personal, interpersonal i contextual implicats en l’ensenyament i aprenentatge dels continguts escolars.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conèixer els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge i les seves dificultats en aquesta etapa. AP7
Reconèixer les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge. AP7
Aplicar els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i les disfuncions del desenvolupament i aprenentatge en el context educatiu. AP2
Planificar, gestionar i evaluar el seu propi procés d'aprenentatge, prenent consciència dels objectius personals i resolent estratègicament les dificultats trobades. BP1

Continguts
Tema Subtema
Mòdul 1. Un marc psicològic global de referència per a l'educació escolar: la concepció constructivista sociocultural de l'ensenyament i l'aprenentatge. 1.Característiques definitòries i principis bàsics de la concepció constructivista. Interacció entre professor, alumne i continguts escolars. Els processos de construcció de coneixement: significat i sentit en l’aprenentatge escolar. L’ensenyança com a creació de marcs d’activitat conjunta en els quals exercir l’ajuda educativa. La participació en el discurs educatiu i la negociació de significats compartits a l'aula. El traspàs progressius del control i la responsabilitat en l'aprenentatge del professor als alumnes.
Mòdul 2. Els continguts d'aprenentatge. 1.Tipus de continguts escolars. Característiques comunes i diferencials de l’ensenyament i l’aprenentatge de conceptes, procediments, i d’actituds, valors i normes.La relació entre aprenentatge de continguts i l'adquisició de competències.
Mòdul 3. La construcció de significats en l'aprenentage. Els components cognitius implicats en l'aprenentatge escolar, i l'ajuda educativa. 1. Intel·ligència, capacitat d'aprenentatge i rendiment escolar. Aprendre amb d’altres, aprendre dels altres. L’impacte de l'ús de les TIC en l'aprenentatge.

2.La naturalesa de l’aprenentatge significatiu. L’aprenentatge significatiu en relació amb altres tipus d’aprenentatge. Condicions per afavorir l’aprenentatge significatiu. Els coneixements previs: concepte, característiques i funcionalitat.

3.Aprendre a aprendre. Regulació i gestió de l’activitat d’aprenentatge personal i grupal. Les estratègies d’aprenentatge.
Mòdul 4. L'atribució de sentit en l'aprenentage. Els components motivacionals, afectius i relacionals implicats en l'aprenentatge escolar, i l'ajuda educativa. 1.Tipus de metes amb què un alumne s'implica en les tasques d'aprenentatge. Orientacions motivacionals de l'estudiant i enfocaments en l’aprenentatge escolar. Estratègies motivadores a l'aula.

2. La representació que l'alumne té de si mateix: autoconcepte, autoconcepte acadèmic,jos possibles i autoestima. La relació de l'autoconcepte i l'autoestima i el rendiment acadèmic. Els processos d’atribucions causals dels resultats d'aprenenatge: els patrons atribucionals de l’alumne.

3. La interacció professor-alumne i entre alumnes. Representacions mútues i expectatives. La configuració de les relacions entre factors motivacionals, afectius i relacionals més favorable per a realitzar aprenentatges significatius.


Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
 
Sessió Magistral
13 8 21
Estudis previs
4 16 20
Portafolis/ Carpeta d’aprenentatge
3 20 23
Supòsits pràctics/ estudi de casos
7 26 33
 
Atenció personalitzada
2 0 2
 
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries En la primera sessió de classe es presentarà la guia docent, el funcionament de l'assignatura i, el sistema i instruments d'avaluació.
Sessió Magistral Explicació dels continguts dels mòduls amb suport de material imprès i digital.
Estudis previs Treball d'estudi i aprofundiment de les lectures recomanades per a cada mòdul. Es facilitaran qüestions a resoldre amb la finalitat que l'estudiant pugui identificar aspectes rellevants del propi aprenentatge en relació als continguts abordats en el mòdul.
Portafolis/ Carpeta d’aprenentatge En acabar cada mòdul l'alumne haurà d'aportar evidències del què ha après en el mòdul. Aquesta activitat individual està pensades per potenciar la reflexió personal i professional i fonamentar la concreció i definició de principis i criteris d'actuació educativa habituals en contextos d'ensenyament i aprenentatge específics de secundària.
Supòsits pràctics/ estudi de casos Estudi i resolució de casos pràctics que els alumnes, en petit grup,hauran d' analitzar emprant coneixements relacionats amb els continguts tractats en cada mòdul. La situació problema que es narra en cada cas respon a qüestions que els professors de secundària i de Formació Professional es plantegen o es poden arribar a plantejar sobre temàtiques per fonamentar un bon desenvolupament de la seva activitat docent.
Atenció personalitzada El sentit de l'atenció personalitzada és promoure l'avaluació formativa i formadora del procés d'ensenyament i aprenentatge. Es concreta en el seguiment del treball individual i d'equip de l'estudiant i en l'oferiment d'ajuda per a l'autoregulació del seu procés d'aprenentatge. En aquest sentit, es procurarà fer el retorn qualitatiu comentat tant del procés de treball com dels productes lliurats.

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Descripció
El sentit de l'atenció personalitzada és promoure l'avaluació formativa i formadora del procés d'ensenyament i aprenentatge. Es concreta en el seguiment del treball individual i d'equip de l'estudiant, en l'oferiment d'ajuda educativa per a l'autoregulació del seu procés d'aprenentatge i en el retorn qualitatiu comentat tant del seu procés de treball com dels productes lliurats.

Avaluació
  Descripció Pes
Portafolis/ Carpeta d’aprenentatge En la qualificació es tindrà en compte el contingut de les evidències ajustat als objectius i a les finalitats d’aquesta activitat en l'assignatura. Es tindrà en compte també la correcció lingüística. 60%
Supòsits pràctics/ estudi de casos En la qualificació es tindrà en compte:
- Ajustament a les demandes realitzades.
- Iniciativa en la cerca d¡informació.
- Pertinència, coherència i rellevància conceptual del treball elaborat.
- Aproximació crítica i creativa en el plantejament i resolució de la situació problema.
- Correcció lingüística.
- Actitud responsable i implicació en el treball personal i d'equip.
40%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

D'acord amb els objectius, els continguts i el funcionament proposat, l'avaluació de l'assignatura serà continua i exigirà la implicació personal i permanent de l'estudiant en les activitats programades i en el control i la regulació de l'aprenentatge individual i col·lectiu. L'assistència regular a les sessions presencials es considera un requisit imprescindible per aquesta modalitat d'avaluació i, en qualsevol cas, haurà de ser igual o superior a un 80% d'aquestes sessions.

La nota final de l'assignatura s'obtindrà de la suma de les puntuacions obtingudes en els dos instruments d'avaluació, sempre i quan s'hagin lliurat puntualment i en les dates estipulades i, tinguin cadascun d'ells una qualificació mínima de 5.

Podran optar a una reavaluació o segona convocatòria els alumnes que no hagin superat l'assignatura. Aquesta consistirà en una prova escrita que es realitzarà en les dates previstes pel calendari oficial establert per la coordinació del Màster.


Fonts d'informació

Bàsica Coll, C. (coord.), Desarrollo, aprendizaje y enseñanza en la educación secundaria , 2010. 1ª ed. , Barcelona : Graó
Coll, C.; Palacios, J.; Marchesi, A. (comps.) , Desarrollo psicológico y educación 2. Psicología de la educación escolar., 2001. 2ª ed. , Madrid:Alianza
Coll,C. i alt. , El constructivismo en el aula. , 2006. 16a ed. , Barcelona: Graó
Mercer,N., Palabras y mentes. Cómo usamos el lenguaje para pensar juntos , 2001, Barcelona:Paidós
Pozo, J.I., Aprendices y maestros., 2000, Madird:Alianza

Complementària Coll, C. Monereo, C. , Psicología de la educación virtual. Enseñar y aprender con las tecnologías de la información y la comunicación. , 2008, Madrid:Morata
Cubero, R., Perspectivas constructivistas. La intersección entr e el significado, la interacción y el discurso. , 2005 , Barcelona: Grao
Tharp, R. G., Estrada, P., Stoll Dalton, S. & Yamauchi, L. A., Transformar la enseñanza. Excelencia, equidad, incl usión y armonía en las aulas y las escuelas., 2002, Barcelona:Paidós
Mayer, R.E , Psicología de la educación : enseñar para un aprendizaje significativo , 2004, Madrid: Prentice Hall

Revistes especialitzades en Psicologia del'Educacióo que publiquen habitualment treballs i investigacions d'interès per a la Psicologiade l'Educació:

British Journal of Educational Psychology
http://www.bps.org.uk/publications/journals/bjep/bjep_home.cfm?&redirectCount=0
Contemporary Educational Psychology
http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/622811/description
Cultura y Educación
http://www.fia.es/revistas/culturayeducacion/home
Dialogic Pedagogy Journal
http://diaped.soe.udel.edu/dp-map/?reload=1
Educational Psychology
http://www.tandf.co.uk/journals/online/0144-3410.asp
Educational Psychology Review
http://www.springerlink.com/content/1573-336X
European Educational Research Journal
http://www.wwwords.co.uk/EERJ/index.html
Human Development
http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=JournalHome
Infancia y Aprendizaje
http://www.fia.es/revistas/infanciayaprendizaje/home
Instructional Science
http://www.springerlink.com/content/1573-1952
Revista de Educación
http://www.mecd.gob.es/revista-de-educacion
Teachers College Record. The Voice of Scholarship in Education
http://www.tcrecord.org

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili