Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2015-16 | Grau d'Educació Infantil (Campus Terres de l'Ebre) (2009) | Formació psico-corporal

 

Grau d'Educació Infantil (Campus Terres de l'Ebre) (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) FORMACIÓ PSICO-CORPORAL Codi 11264228
Ensenyament
Grau d'Educació Infantil (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa AN
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
CAMPS LLAURADÓ, MISERICÒRDIA
Adreça electrònica cori.camps@urv.cat
Professors/es
CAMPS LLAURADÓ, MISERICÒRDIA
Web
Descripció general Vivència i presa de consciència de la pròpia expressivitat corporal, l'escolta i la disponibilitat per al treball en l'àmbit de l'educació i l'ajuda psicomotriu

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 MEP1 Conèixer i valorar les possibilitats motrius del cos i la seva vinculació al concepte de globalitat de la persona.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
 C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 MEP1 Entén significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al concepte de globalitat de la persona.
Entén la dimenció aplicada de la psicomotricitat.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat d’aprenentatge
 B4 Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
 B5 Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva
Accepta i compleix les normes del grup
Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup
S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup
Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’ equip
 B6 Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
 C5 Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

Continguts
Tema Subtema
Expressivitat psicomotriu To i actitud corporal
Gestualitat
Mediadors corporals de la comunicació
Cos en relació Escolta i empatia
Ajust tònic
Contencio i seguretat
Establiment de limits
Acompanyament
Gestió emocional Presa de consciència de les pròpies emocions, elaboració i estratègies d'afrontament
Articulació teòrica Establiment de vincles de la vivència corporal i relacional amb la teoria psicomotriu
Articulació pràctica Establiment de vincles de la vivència corporal i relacional amb la pràctica professional

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
B1
2 0 2
Pràctiques a laboratoris
MEP1
B5
C4
C5
22 0 22
Treballs
MEP1
B1
B4
B6
1 49 50
Atenció personalitzada
1 0 1
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació del programa, la metodologia de treball i el sistema d'avaluació. Activació de la disposició prèvia cap al treball psicocorporal
Pràctiques a laboratoris Vivència i experimentació a la sala de psicomotricitat, a partir de diferents propostes individuals, en petit i gran grup. Reflexió posterior a partir de les vivències.
Treballs Elaboració d'una memòria personal de les sessions fetes a la sala de psicomotricitat, que inclourà aquests apartats: el curs de les sessions (fitxa de reflexió i competències treballades), la meva evolució, resum i reflexió dels capítols 2,4 i 6 del llibre indicat a fonts d'informació, fitxa d'autoavaluació i una reflexió i valoració final sobre el treball psico-corporal.
Atenció personalitzada Seguiment i supervisió del treball de l'alumnat

Atenció personalitzada
Descripció
Seguiment i supervisió del treball de l'alumnat. Si algun alumne/a presenta alguna necessitat educativa, pot parlar amb la professora per tal de fer les adaptacions que calguin.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Pràctiques a laboratoris
MEP1
B5
C4
C5
Assistència, participació i implicació en les propostes de treball. Respecte al marc de treball: puntualitat, compromís i respecte cap al grup, compromís ètic. 20 %
Treballs
MEP1
B1
B4
B6
Elaboració d'una memòria personal de les sessions fetes a la sala de psicomotricitat, que inclourà aquests apartats: el curs de les sessions (fitxa de reflexió i competències treballades), la meva evolució, resum i reflexió dels capítols 2,4 i 6 del llibre indicat a fonts d'informació, fitxa d'autoavaluació i una reflexió i valoració final sobre el treball psico-corporal. 80 %
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per a aprovar l'assignatura és requisit l'assistència al 80 % de les classes, aprovar la memòria i l'acompliment de les actituds assenyalades a l'apartat de pràctiques.

Segona convocatòria: Cas de suspendre la memòria, es podrà recuperar en una segona convocatòria.

La còpia d'un treball implicarà automàticament el suspens de l'assignatura.

Tota la documentació lliurada per part de l'alumnat al professorat ha de reunir els requisits mínims aprovats pel consell de mestres, amb la finalitat de ser avaluat positivament.

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiantat.


Fonts d'informació

Bàsica Camps, C.; Mila, J.; García Olalla, L.; Peceli, M.; Tomás, I., El psicomotricista en su cuerpo. De lo sensoriomotor a la transformación psíquica, Buenos Aires: Miño y Dávila, 2011

Complementària

Aucouturier, B., Darrault, I. y Empinet, J.L. (1985) La Práctica Psicomotriz. Reeducación y terapia. Barcelona: Científico-Médica.
Camps, C. y García Olalla, L. (2004)  La formación personal del psicomotricista como proceso de cambio y transformación. Entre Líneas, 16, 7-20
Lapierre, A. y Aucouturier, B. (1977) Simbología del movimiento. Barcelona: Científco-Médica.
Mila, J. (2008) De profesión psicomotricista. Buenos Aires: Miño y Dávila

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I/11254101
DESENVOLUPAMENT I EDUCACIÓ PSICOMOTRIU/11254213
TREBALL CORPORAL/11254214
DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I/11254206
 
Altres comentaris
Es recomana haver cursat prèviament "Formació corporal". També és aconsellable haver cursat prèviament: "Ensenyament i aprenentatge de la música, l'expressió plàstica i l'expressió corporal", i les altres assignatures, de tercer curs, de la menció d'educació psicomotriu: "Desenvolupament i educació psicomotriu" i "Didàctica de l'educació psicomotriu a educació infantil".
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili