Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2015-16 | Grau d'Educació Primària (Campus Terres de l'Ebre) (2009) | Dificultats d'aprenentatge i trastorns del desenvolupament

 

Grau d'Educació Primària (Campus Terres de l'Ebre) (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT Codi 11244104
Ensenyament
Grau d'Educació Primària (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Segon AN
Llengua d'impartició
Català
Departament Pedagogia
Psicologia
Coordinador/a
MORELL GONZALO, MARTINA
Adreça electrònica martina.morell@urv.cat
irene.alegre@urv.cat
Professors/es
MORELL GONZALO, MARTINA
ALEGRE CHAVARRIA, IRENE
Web http://moodle.urv.cat
Descripció general Conèixer la diversitat i les necessitats educatives de l'alumnat. Conèixer les manifestacions dels trastorns del desenvolupament i dificultats d'aprenentatge per poder detectar les necessitats a l'aula i saber intervenir i coordinar amb els altres professionals

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A10 Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la labor docent. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure’l entre els estudiants.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A10 Presenta una actitud crítica sobre les pràctiques a l'aula amb la finalitat d'optimitzar la tasca docent.
Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i l'escola inclusiva
Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats educatives a l'aula infantil i primària.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B6 Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
En les seves presentacions utilitza medis de suport
Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

Continguts
Tema Subtema
1. La diversitat i les necessitats educatives de l'alumnat 1.1. Principis educatius de l'escola inclusiva
1.2. Evolució històrica
1.3. Normativa de l'atenció a l'alumnat
1.4. Atenció a les necessitats educatives de l'alumnat
2. Bases conceptuals de les dificultats d'aprenentatge i trastorns del desenvolupament 2.1. Les classificacions i el diagnòstic
2.2. Els factors causals i predisponents
2.3. La interdisciplinarietat i la coordinació
3. Trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat 3.1. Terminologies i classificacions
3.2. Manifestacions clíniques i detecció a l’aula
3.3. Factors de risc o causes
3.4. Intervenció psicoeducativa
3.5. Altres intervencions
4. Trastorns de l'Espectre Autista 4.1. Terminologies i classificacions
4.2. Manifestacions clíniques i detecció a l’aula
4.3. Factors de risc o causes
4.4. Intervenció psicoeducativa
5. Trastorns de la parla i del llenguatge 5.1. Terminologies i classificacions
5.2. Manifestacions clíniques i detecció a l’aula
5.3. Factors de risc o causes
5.4. Intervenció psicoeducativa

6. Trastorns d'aprenentatge 6.1 Problema de lectura, escriptura i càlcul: descripcions i diagnòstic
6.2. Avaluació
6.3. Intervenció psicoeducativa
7. Discapacitat intel·lectual 7.1. Terminologies i classificacions
7.2. Manifestacions
7.3. Factors de risc o causes
7.4. Intervenció psicoeducativa

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
A10
35 50 85
Presentacions / exposicions
B6
C3
6 25 31
Supòsits pràctics/ estudi de casos
A10
15 15 30
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves mixtes
A10
2 0 2
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentar l'assignatura, els seus continguts i mètodes d'avaluació
Sessió Magistral Presentació dels continguts fonamentals
Presentacions / exposicions Presentacions orals amb suport tecnològic de temes d'interès en la matèria
Supòsits pràctics/ estudi de casos Plantejament d’una situació (real o simulada) en la que ha de treballar l’estudiant per donar una solució argumentada al tema, resoldre una sèrie de preguntes concretes o realitzar una reflexió global.
Atenció personalitzada Atenció d'alumnes durant l'horari d'atenció.

Atenció personalitzada
Descripció
Atenció individualitzada i /o en grup de dubtes sobre continguts, el.laboració de treballs i /o exposicions

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Sessió Magistral
A10
Donat que cada campus te una temporització diferent, cada seu realizarà una metodologia d’avaluació diferenciada:
CAMPUS SESCELADES: A través d’examen mixte amb preguntes tipus test (els errors penalitzen) i la resolució d’un cas pràctic.
Hi haurà dos exàmens, un al desembre i un de recuperació per qui no hagi arribat al 5 que es farà al gener.
CAMPUS TERRES DE L’EBRE: A través d’un examen de desenvolupament i la resolució d’un cas pràctic.
Hi haurà dos exàmens, un al finalitzar l’assignatura i un de recuperació per a qui no hagi arribat al 5.
CAMPUS BAIX PENEDÈS: A través d’un examen objectiu tipus test (els errors penalitzen), en el que s’avaluarà tant la part pràctica com la teòrica.
Hi haurà 2 exàmens parcials (un al desembre i l’altre al març), un examen global i un examen de recuperació al març-abril per a qui no hagi arribat al 5.
6
Presentacions / exposicions
B6
C3
Presentació oral en format tecnològic que es realitzarà en grup.
A l'inici de curs s'especificarà els punts que es valoraran i els temes que es treballaran.
2
Supòsits pràctics/ estudi de casos
A10
Es plantejaran diferents casos pràctics relacionats amb el contingut de l'assignatura que permetin reflexionar a l'alumne sobre els coneixements que està adquirint.
Aquestes activitats s'hauran de presentar a través del moodle
2
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria
Per superar l'assignatura s'ha d'haver aprovat l'examen teòric (amb una nota igual o superior a 5). La suma de totes les activitats amb pes a la nota (examen + exposicions + supòsits pràctics) també ha de ser superior a 5.

Pels que suspenguis l'examen hi haurà una segona convocatòria. No hi ha segona convocatòria de les altres activitats d'avaluació.

D'acord amb la normativa vigent el professorat podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluades i formatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les classes i de les proves avaluades i seran d'obligat compliment per a l'estudiant.


Fonts d'informació

Bàsica García Sanchez J.N, Dificultades del desarrollo, Pirámide, 2007
Lou M.A., López N., Bases psicopedagógicas de la educación especial, Pirámide, 1999
Jané M.C. , Llenguatge i psicopatologia de la infantesa i l'adolescència, Universitat autònoma de Barcelona, 2001
Mena Pujol B., El alumno con TDAH, Jassen, 2006
Galligó M., El aprendizaje y sus trastornos: consideraciones psicológicas y pedagógicas, CEAC, 2003
Soutullo C., Convivir con niños y adoelscentes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, Panamericana, 2008
Orjales I., Déficit de atención con hiperactividad : manual para padres y educadores, CEPE, 1999
Cardona M.C., Diversidad y educación inclusiva, Pearson, 2005
Sánchez A., TorresJ., Educación especial I y II, Pirámide, 1998
American Psychiatric Association, DSM-5. Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, Panamericana, 2014
Martos, J., Ayuda, R., Freire, S., González, A. y Lorente, M., Trastornos del espectro autista de alto funcionamiento: otra forma de aprender., Editorial CEPE, 2011
Juan Luis Castejón Costa, Dificultades y Trastornos del Aprendizaje en Infantil y Primaria, Editorial Club Universitario, 2011

Complementària González Manjón D., Las Dificultades de aprendizaje en el aula , Edebé, 2002
Miranda A., Fortes C., Gil M.D., Dificultades del aprendizaje de las matemáticas : un enfoque evolutivo, Archidona, 2000
, Dificultades del aprendizaje : detección, prevención y tratamiento : guía práctica para docentes, Vigo : IdeasPropias, 2004
Comellas M.J., Dificultats d'aprenentatge: diversos referents d'èxit , Universitat Autònoma de Barcelona, 2003
Orjales I., Claves para afrontar la vida con un hijo con TDAH : "Mi cabeza... es como si tuviera mil pies" , Pirámide, 2009
Orjales I., Polaino A, Programas de intervención cognitivo-conductual para niños con déficit de atención con hiperactividad , CEPE, 2002

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili