Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2015-16 | Grau d'Educació Primària (2009) | Pràctiques externes I

 

Grau d'Educació Primària (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) PRÀCTIQUES EXTERNES I Codi 11234401
Ensenyament
Grau d'Educació Primària (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
21 Pràctiques Externes obligatòria Tercer 2Q conv. única
Llengua d'impartició
Català
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Estudis Anglesos i Alemanys
Filologia Catalana
Filologies Romàniques
Història i Història de l'Art
Pedagogia
Psicologia
Coordinador/a
FUGUET BUSQUETS, JUAN
HOLGADO GARCÍA, JOSÉ BENITO
IRANZO GARCIA, MARIA PILAR
Adreça electrònica esmeralda.rubio@urv.cat
luis.marques@urv.cat
elena.venini@urv.cat
carmen.conde@urv.cat
sebastia.poy@urv.cat
jaime.verrier@urv.cat
josemaria.cornado@urv.cat
juan.fuguet@urv.cat
llucia.mauri@urv.cat
0
manuel.fandos@urv.cat
victor.grau@urv.cat
Professors/es
RUBIO ASENSIO, ESMERALDA
MARQUÉS MOLÍAS, LUIS
VENINI REDÍN, ELENA
CONDE DELGADO DE MOLINA, MARIA DEL CARMEN
POY ALEGRET, SEBASTIÀ
VERRIER DELAHAIE, JAIME
CORNADÓ REBATE, JOSE MARIA
FUGUET BUSQUETS, JUAN
MAURI MASDEU, LLUCIA
CANELA GRAU, MONTSERRAT
FANDOS GARRIDO, MANUEL
GRAU FERRER, VICTOR
Web http://http://www.fcep.urv.cat/
Descripció general En el pla d’estudis del nou grau d’Educació Primària, es considera el pràcticum com l’activitat en la qual l’estudiant s’implica en el camp professional i aprofundeix en la pràctica reflexiva i en l’aprenentatge autònom. Durant el període en què es desenvolupa el pràcticum, es potencia la col•laboració entre la Facultat, els centres i les institucions on es duu a terme, la qual cosa permet aconseguir una millora de la qualitat dels processos educatius que hi tenen lloc. El pràcticum és l’espai i el procés en què es despleguen i es treballen les competències dels futurs mestres i les futures mestres. És el lloc on han de reflexionar sobre allò que fan d’una manera crítica, amb la finalitat de realitzar una construcció compartida i col•laborativa del coneixement. El pràcticum és un element fonamental i insubstituïble en la formació inicial dels mestres. Suposa la immersió de l’estudiant en centres educatius amb la finalitat de conèixer-los directament, integrar els coneixements teòrics i pràctics en contextos reals, iniciar-se en la pràctica professional i adquirir criteris propis. La intenció del pràcticum és afavorir que la socialització inicial de l’estudiant del Grau d’Educació Primària en les seves tasques professionals es faci en contextos que l’ajudin a desenvolupar l’autonomia de pensament i actuació, la capacitat crítica i el treball en equip. El pràcticum és un procés de col•laboració entre professorat i estudiants de la Facultat i el cos de mestres dels centres, amb la finalitat que els futurs mestres comprenguin els processos d’ensenyament-aprenentatge i la dinàmica de la vida escolar, permeten a l’alumnat confirmar la seva vocació i capacitat per fer de mestre o mestra i prendre consciència dels seus punts forts i febles. La finalitat del pràcticum del Grau d’Educació Primària és integrar els coneixements teoricopràctics i professionals i adequar-los a les necessitats socials actuals afavorint la col•laboració entre la facultat i els centres educatius; adquirir, al mateix temps, un coneixement pràctic de l’aula i de la seva gestió, un coneixement i aplicació dels processos d’interacció i comunicació a l’aula i un domini de les habilitats, tècniques, actituds i hàbits necessaris per fomentar un clima d’aula que faciliti l’aprenentatge i la convivència, i controlar i fer el seguiment dels procés educatiu d’ensenyament-aprenentatge, actuant i reflexionant des de la pràctica. Per poder matricular aquesta assignatura l'alumne ha de tenir superats un mínim de 120 ECTS de l'ensenyament.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Conèixer les àrees curriculars de l'Educació Primària, la relació interdisciplinària entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn dels procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius.
 A2 Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en col•laboració amb altres docents i professionals del centre.
 A3 Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i plurilingües. Fomentar la lectura i el comentari crític de textos dels diversos dominis científics i culturals continguts en el currículum escolar.
 A4 Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.
 A5 Fomentar la convivència a l'aula i fora d'ella, resoldre problemes de disciplina i contribuir a la resolució pacífica de conflictes. Estimular i valorar l'esforç, la constància i la disciplina personal en els estudiants.
 A6 Conèixer l'organització dels col•legis d'educació primària i la diversitat d'accions que comprèn el seu funcionament. Desenvolupar les funcions de tutoria i d'orientació amb els estudiants i les seves famílies, atenent les singulars necessitats educatives dels estudiants. Assumir que l'exercici de la funció docent ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida.
 A7 Col•laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn social. Assumir la dimensió educadora de la funció docent i fomentar l'educació democràtica per a una ciutadania activa.
 A8 Mantenir una relació crítica i autònoma respecte dels sabers, els valors i les institucions socials públiques i privades.
 A9 Valorar la responsabilitat individual i col•lectiva en la consecució d'un futur sostenible.
 A10 Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la labor docent. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure’l entre els estudiants.
 A11 Conèixer i aplicar a les aules les tecnologies de la informació i de la comunicació. Discernir selectivament la informació audiovisual que contribueixi als aprenentatges, a la formació cívica i a la riquesa cultural.
 A12 Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació a la societat actual i les competències fonamentals que afecten als col•legis d'educació primària i als seus professionals. Conèixer models de millora de la qualitat amb aplicació als centres educatius.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de l'educació primària.
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
 B8 Gestionar projectes tècnics o professionals complexos.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
 C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
 C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.

Resultats d'aprenentatge
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.
Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a l’aula.
Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.
 A2 Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.
Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a l’aula.
Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.
Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.
 A3 Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.
Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a l’aula.
Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.
Elabora un discurs breu, coherent i que comuniqui els resultats del treball.
Comunica correctament en la llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat.
Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.
 A4 Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.
Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a l’aula.
Identifica les característiques de l’alumnat sobre el qual incidirà.
 A5 Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.
Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a l’aula.
 A6 Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.
Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a l’aula.
Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.
Coneix els serveis, centres i institucions vinculades a l’àmbit professional del mestre.
Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o institució escollida per el desenvolupament de les pràctiques.
 A7 Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a l’aula.
Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.
 A8 Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a l’aula.
Demostra pensament crític i creatiu.
Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.
 A9 Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.
Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a l’aula.
Demostra pensament crític i creatiu.
Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.
Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l’exercici de la professió de mestre.
 A10 Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.
Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a l’aula.
Demostra pensament crític i creatiu.
Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.
 A11 Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.
Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a l’aula.
Demostra pensament crític i creatiu.
Coneix els serveis, centres i institucions vinculades a l’àmbit professional del mestre.
Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o institució escollida per el desenvolupament de les pràctiques.
 A12 Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.
Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.
Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l’exercici de la professió de mestre.
Coneix els serveis, centres i institucions vinculades a l’àmbit professional del mestre.
Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o institució escollida per el desenvolupament de les pràctiques.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el professor
Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor
Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
Comprèn els elements que composen una disciplina
Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu
Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor
Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a
Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’ informació
Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat d’aprenentatge
Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació
Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge
Fa aportacions significatives o certes innovacions
Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines
Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge
Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.
Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a l’aula.
Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.
Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.
Elabora un discurs breu, coherent i que comuniqui els resultats del treball.
Comunica correctament en la llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat.
Demostra pensament crític i creatiu.
Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.
Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l’exercici de la professió de mestre.
Coneix els serveis, centres i institucions vinculades a l’àmbit professional del mestre.
Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o institució escollida per el desenvolupament de les pràctiques.
Identifica les característiques de l’alumnat sobre el qual incidirà.
 B2 Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo
Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els símptomes
Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus possibles riscos i avantatges
Elabora una estratègia per a resoldre el problema
Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables
Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte en els problemes
Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes
Troba la solució adequada
Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema
Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident
Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini
Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup
Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres àmbits
Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions
 B3 Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball
Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses
Busca nous procediments i mètodes per fer les coses
Experimenta amb procediments nous
Identifica els resultats de la innovació
Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
Té en compte a qui i com afecta la innovació
Troba nous mètodes per fer les coses
Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts
Analitza riscos i beneficis de la innovació
Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes
Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació
Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera
Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis
Aplica tècniques innovadores i obté resultats
Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.
Demostra pensament crític i creatiu.
Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.
 B4 Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
Pren decisions de manera encertada basant-se en dades
Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca
Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a partir d'una planificació orientativa
Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat
Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia donada i en el temps previst
Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica
Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball
Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps
Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.
Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst
Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb una sistemàtica
Elabora un discurs breu, coherent i que comuniqui els resultats del treball.
 B5 Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis
Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup
Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva
Accepta i compleix les normes del grup
Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip
Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip
Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup
S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup
Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i terminis requerits
Dirigeix reunions amb eficàcia
Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides
Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’ equip
Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip
Elabora un discurs breu, coherent i que comuniqui els resultats del treball.
 B6 Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic
Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués
En les seves presentacions utilitza medis de suport
Sap respondre a les preguntes que se li formulen
Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic
El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal
Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
Fa presentacions interessants i convincents
Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació oral
Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes
Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el diàleg
Adapta la forma del missatge a les diverses situacions
Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.
Elabora un discurs breu, coherent i que comuniqui els resultats del treball.
Comunica correctament en la llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat.
 B8 Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a l’aula.
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1 Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada
Explica i justifica breument les seves opinions i projectes
Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors
Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió
Comprèn informació i articles de caràcter rutinari
Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut
Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe
Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts
 C2 Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball
Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i presentacions digitals
Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’ accés a la informació i el seu ús
Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
 C4 Produeix un text oral gramaticalment correcte
Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa
 C5 Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones
Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat
Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics
 C6 Identifica necessitats de formació
Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals
Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i motivacions acadèmico-professionals
Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

Procediments de selecció i assignació
Procediments
<div>L'alumnat disposa, a l'aplicatiu web de la Facultat, d'informació referent als centres educatius que podrà escollir per realitzar aquest periode de pràcticum.<br /> </div><p>Un dels aspectes més importants del projecte de pràcticum és tenir criteris pedagògics per a la tria del centre de Pràctiques. És per aquesta raó per la qual, a l'aplicatiu web de la FCEP, l'alumnat disposa de dues informacions que l'ajudaran a establir aquests criteris:</p><ol><li>Una llista de projectes educatius ‘singulars’ i innovadors i els centres que els desenvolupen. La informació ha estat facilitada des del Departament d'Ensenyament. </li><li>Un accés a les pàgines web de tots els centres educatius dels Serveis Territorials de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. La informació que hi consta es gestiona des del propi centre.<a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.xtec.cat/centres/index.htm&quot;> http://www.xtec.cat/centres/index.htm</a></li></ol><div>Tenint en compte aquestes premises l'alumnat selecciona, per ordre de prioritat, els centres on vol fer el pràcticum. <br />L'assignació definitiva de la plaça que ha demanat l'alumnat es realitza tenint en compte la qualificació definitiva de l'expedient acadèmic de l'alumnat.<br /></div>

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
B1
5 0 5
Selecció/assignació del lloc de pràctiques externes
2 2 4
Mecanismes de coordinació i seguiment de pràctiques externes
0 0 0
Estada de pràctiques
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B8
C1
C2
C3
C4
C5
C6
300 280 580
Atenció personalitzada
25 0 25
Memòria
40 40 80
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Pla específic d'actuació
  Descripció
Activitats Introductòries Reunió informativa sobre l'oferta de les pràctiques (places, periodes, requisits, ..), i sobre el protocol a seguir en la selecció i l'assignació de les places.
Els temes a tractar són:
1. Introducció
2. Finalitat del pràcticum
3. Competències
4. Resultats d’aprenentatge
5. Distribució de les pràctiques
6. Activitats per realitzar
7. Seguiment del pràcticum
8. Avaluació d’activitats
9. Funcions dels agents implicats en les diferents fases del pràcticum als centres educatius
10- Informe de pràcticum de 3r curs. Document de suport per al centre educatiu
11. Informe d’avaluació. Pràcticum de 3r curs
12. Esquema de la memòria del pràcticum de 3r curs
13. Valoració final de l’alumnat
14. Valoració final del tutor o de la tutora de la Facultat
15. Valoració final del tutor o de la tutora del centre educatiu
16. Document de compromís de pràctiques
Mecanismes de coordinació i seguiment de pràctiques externes
Estada de pràctiques L'estada de les pràctiques consisteix en 560 hores d'activitat presencial al lloc assignat i de 40 hores de seguiment de les pràctiques (pla de treball, diari de camp, tutories, dossiers…).
Atenció personalitzada
Memòria

Mecanismes coordinació/seguiment
Es durà a terme una coordinació interna (per part de la universitat) i una coordinació externa (per part del centre de pràctiques).
Descripció
<div>L'alumnat disposarà d'un/a tutor/a a la Facultat i d'un/a tutor/a al centre educatiu.<br /></div><p>Els tutors o les tutores de la Universitat es reuniran quatre vegades a 3r curs durant el període de pràcticum amb l’alumnat que tutoritza, amb la finalitat de fer un seguiment del procés. Es realitzarà una reunió abans del començament de les pràctiques de cada curs i tres durant el desenvolupament.</p><p>El professorat tutor de la Universitat farà dues visites obligatòries al centre educatiu. Una primera visita amb la finalitat de consensuar, juntament amb l’alumnat tutoritzat i el mestre tutor o la mestra tutora del centre educatiu, el pla de treball que hauran de realitzar els estudiants en la seva estada. I una última visita, al final del període de pràctiques, per avaluar conjuntament amb el tutor o la tutora del centre educatiu les tasques fetes per l’alumnat tutoritzat.</p><p>A més a més de les visites inicial i final, el professorat tutor de la Universitat farà totes les visites que consideri necessàries al centre educatiu, amb la finalitat de fer un seguiment de l’alumnat tutoritzat i, en tot cas, sempre hi haurà comunicació per fer aquest seguiment, utilitzant les diferents eines disponibles (videoconferència, correu electrònic, telèfon…).</p>

Criteris i procediments d'avaluació
Es durà a terme una avaluació interna (per part de la universitat), una valoració externa (per part del centre de pràctiques) i una autovaloració (per part de l’estudiant).
Metodologies Competències Descripció Pes        
Mecanismes de coordinació i seguiment de pràctiques externes
Seguiment del desenvolupament del Pràcticum per part del tutor de la Facultat 20%
Estada de pràctiques
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B8
C1
C2
C3
C4
C5
C6
Avaluació de l'estada de pràctiques, per part del tutor del centre educatiu. 40%
Memòria
Valoració de la memòria de pràctiques per part del tutor de la Facultat. 40%
Altres
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Es durà a terme una avaluació interna (per part de la universitat), una valoració externa (per part del centre de pràctiques).

A causa de les característiques particulars d'aquesta matèria, les PE tindran una única convocatòria per curs.

Per superar l'assignatura de Pràcticum l'estudiant haurà d'obtenir una qualificació positiva, de 5 sobre 10, en cadascun dels següents apartats:

- l'avaluació del tutor del centre educatiu

- l'avaluació del tutor de la Facultat


Fonts d'informació

Bàsica IRANZO, P., Asesoramiento pedagógico al profesorado, , Ed. Síntesis. Madrid
IRANZO, P., Innovando en educación. Formarse para cambiar..., , Ed. Erasmus. Barcelona

- ALEGRE, M.A.(2006). L’acollida i l’escolarització de l’alumnat d’origen estranger al sistema educatiu català. A BONAL, X (dir). L’Estat de l’educació s Catalunya.Anuari 2005. Barcelona, Ed. Mediterrània, 2006.

- ANTÚNEZ S. Claves para la organización de centros escolares. Horsori, Barcelona.

- ANTÚNEZ, S. i GAIRÍN, J. La organización escolar: práctica y fundamentos. Graó, Barcelona.

- ARMENGOL, C. i altres. Seguint el fil de l’organització. Col.lecció Materials, Publicacions UAB. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès.

- JACKSON, P. W. La Vida en las aulas, Morata, Madrid.

- SANTOS, M. La escuela que aprende. Morata, Madrid.

Complementària

- CORONEL, J.M.; LÓPEZ, J. y SANCHEZ, M. (1994). Para comprender las organizaciones escolares. Repiso, Sevilla. No tenim cap exemplar al nostre Campus. EXHAURIT i no el trobem de 2a mà.  Recomanem traslladar-lo a l’apartat de la bibliografia complementària

- GAIRÍN, J. y DARDER, P. (Coord.) (1996). Organización de centros educativos. Aspectos básicos. Praxis, Barcelona. No tenim cap exemplar al nostre Campus. EXHAURIT i no el trobem de 2a mà.  Recomanem traslladar-lo a l’apartat de la bibliografia complementària

- JACKSON, P. W. La Vida en las aulas. Morata, Madrid., última edició disponible 

- SANTOS, M. La escuela que aprende. Morata, Madrid. Només tenim 1 exemplar al nostre Campus. EXHAURIT i no el trobem de 2a mà.  Recomanem traslladar-lo a l’apartat de la bibliografia complementària

 

Webs d’interès

http://www.gencat.cat/educacio  

http://www.xtec.cat

Recomanacions


 
Altres comentaris
Per poder realitzar el pràcticum de 3r curs, s’ha de tenir un 40% dels crèdits de grau aprovats. D’aquest 40%, és obligatori que estiguin aprovades la totalitat de les matèries de formació bàsica de 1r curs.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili