Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2015-16 | Grau d'Educació Primària (2009) | Treball de fi de grau

 

Grau d'Educació Primària (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) TREBALL DE FI DE GRAU Codi 11234301
Ensenyament
Grau d'Educació Primària (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
9 Treball fi de grau Quart AN conv. única
Llengua d'impartició
Català
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Estudis Anglesos i Alemanys
Filologia Catalana
Filologies Romàniques
Història i Història de l'Art
Pedagogia
Psicologia
Coordinador/a
HOLGADO GARCÍA, JOSÉ BENITO
IRANZO GARCIA, MARIA PILAR
FUGUET BUSQUETS, JUAN
Adreça electrònica antoni.gavalda@urv.cat
carmen.conde@urv.cat
sebastia.poy@urv.cat
montserrat.rios@urv.cat
mteresa.novo@urv.cat
franciscojavier.gracia@urv.cat
mariaisabel.calle@urv.cat
gerard.fortuny@urv.cat
jaume.aymi@urv.cat
josemaria.cornado@urv.cat
carme.garciay@urv.cat
carme.negrillo@urv.cat
aitor.gomez@urv.cat
cristina.valls@urv.cat
juan.fuguet@urv.cat
alexandra.cosi@urv.cat
josepmaria.pons@urv.cat
josemaria.cela@urv.cat
ramon.palau@urv.cat
evelin.blanco@urv.cat
josealberto.burgos@urv.cat
mdelpilarluisa.ruibaldeflores@ur
eleuterio.lendinez@urv.cat
0
manuel.fandos@urv.cat
carmen.castillo@urv.cat
joseluis.canadilla@urv.cat
Professors/es
GAVALDÀ TORRENTS, ANTONI
CONDE DELGADO DE MOLINA, MARIA DEL CARMEN
POY ALEGRET, SEBASTIÀ
RIOS HEVIA, MONTSERRAT
NOVO MOLINERO, MARIA TERESA
GRACIA SANCHO, FRANCISCO JAVIER
CALLE ROMERO, MARÍA ISABEL
FORTUNY ANGUERA, GERARD
AYMÍ ESCOLÀ, JAUME
CORNADÓ REBATE, JOSE MARIA
GARCÍA YESTE, CARME
NEGRILLO FALCO, MARIA DEL CARMEN
GOMEZ GONZALEZ, AITOR
VALLS BAUTISTA, CRISTINA
FUGUET BUSQUETS, JUAN
COSI MUÑOZ, ALEXANDRA
PONS ALTES, JOSEP MARIA
CELA RANILLA, JOSÉ MARÍA
PALAU MARTIN, RAMON FELIX
BLANCO COBO, EVELIN
BURGOS CERVERA, JOSÉ ALBERTO
RUIBAL DE FLORES CALERO, MARIA DEL PILAR LUISA
LENDINES NAJAR, ELEUTERIO
CANELA GRAU, MONTSERRAT
FANDOS GARRIDO, MANUEL
CASTILLO PERALTA, CARMEN
CAÑADILLA LÓPEZ DE COCA, JOSÉ LUÍS
Web http://http://http://www.fcep.urv.cat/
Descripció general El Treball de Fi de Grau (TFG) s’ha d’entendre com un mòdul o matèria de caràcter globalitzador orientat a la integració de les competències associades al títol. Per tant, té com a finalitat afavorir que l’estudiant consolidi el marc competencial recollit a les directrius dels nous graus d’Educació (Ordres ECI/3854/2007 i ECI/3857/2007). Situat al final de la titulació, el TFG té com a objectius garantir l’assoliment de les competències professionalitzadores del futur mestre/a i palesar la capacitat d’autoregulació conreada al llarg de la formació, així com conscienciar l’estudiant sobre les pròpies necessitats enfocades a la pràctica docent. Per aquesta raó, el TFG ha de ser fruit de planificacions acurades, de presa de decisions estratègiques, d'avaluació constant dels corresponents processos i de l'aprofitament dels intercanvis mantinguts amb els tutors responsables. Més específicament, el TFG consisteix en el desenvolupament d’un projecte de recerca, anàlisi o planificació educativa orientats a la millora de la pràctica escolar, amb una vinculació preferentment directa amb el Pràcticum II sota la direcció d’un professorat tutor. Aquest projecte, d’acord amb el pla d’estudis vigent, és de naturalesa obligatòria, compta amb una càrrega lectiva de 9 crèdits ECTS i per a matricular-lo cal tenir assolits 168 crèdits. Es pot realitzar en anglès com a forma de certificar la competència C1. Com en el cas de les pràctiques, el TFG és d'una única convocatòria. A la web de la FECP, http://www.fcep.urv.cat/ es troba la Normativa o Guia del TFG dels Graus d'Educació Infantil i Primària, on hi consten totes les informacions relatives a àmbits de treball del TFG, assignació de tutors, així com es concreten les informacions d'aquesta guia docent.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Conèixer les àrees curriculars de l'Educació Primària, la relació interdisciplinària entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn dels procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius.
 A2 Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en col•laboració amb altres docents i professionals del centre.
 A3 Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i plurilingües. Fomentar la lectura i el comentari crític de textos dels diversos dominis científics i culturals continguts en el currículum escolar.
 A4 Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.
 A5 Fomentar la convivència a l'aula i fora d'ella, resoldre problemes de disciplina i contribuir a la resolució pacífica de conflictes. Estimular i valorar l'esforç, la constància i la disciplina personal en els estudiants.
 A6 Conèixer l'organització dels col•legis d'educació primària i la diversitat d'accions que comprèn el seu funcionament. Desenvolupar les funcions de tutoria i d'orientació amb els estudiants i les seves famílies, atenent les singulars necessitats educatives dels estudiants. Assumir que l'exercici de la funció docent ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida.
 A8 Mantenir una relació crítica i autònoma respecte dels sabers, els valors i les institucions socials públiques i privades.
 A9 Valorar la responsabilitat individual i col•lectiva en la consecució d'un futur sostenible.
 A10 Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la labor docent. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure’l entre els estudiants.
 A11 Conèixer i aplicar a les aules les tecnologies de la informació i de la comunicació. Discernir selectivament la informació audiovisual que contribueixi als aprenentatges, a la formació cívica i a la riquesa cultural.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de l'educació primària.
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
 B7 Tenir sensibilització en temes mediambientals.
 B8 Gestionar projectes tècnics o professionals complexos.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
 C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
 C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.

Resultats d'aprenentatge
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.
Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.
Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.
Elabora un discurs sintètic, coherent i que comica els resultats del treball.
 A2 Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.
Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a l’aula.
Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o institució escollida per al desenvolupament de les pràctiques.
 A3 Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.
Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.
Identifica les característiques de l'alumnat sobre el que s'incidirà.
 A4 Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.
Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per una bona gestió del procés educatiu a l’aula.
Identifica les característiques de l’alumnat sobre el qual incidirà.
Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.
 A5 Identifica les característiques de l'alumnat sobre el que s'incidirà.
 A6 Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o institució escollida per el desenvolupament de les pràctiques.
 A8 Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.
Elabora un discurs sintètic, coherent i que comica els resultats del treball.
 A9 Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.
Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o institució escollida per al desenvolupament de les pràctiques.
 A10 Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.
Elabora un discurs sintètic, coherent i que comica els resultats del treball.
 A11 Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o institució escollida per el desenvolupament de les pràctiques.
Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.
Elabora un discurs sintètic, coherent i que comica els resultats del treball.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació
Fa aportacions significatives o certes innovacions
Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge
 B2 Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte en els problemes
Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup
Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions
 B3 Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
Té en compte a qui i com afecta la innovació
Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis
 B4 Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a partir d'una planificació orientativa
Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia donada i en el temps previst
Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb una sistemàtica
 B5 Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup
Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip
Dirigeix reunions amb eficàcia
Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’ equip
 B6 Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació oral
Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
 B7 Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves implicacions
Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i els reptes que planteja
 B8 Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que té a la seva disposició
Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant les necessitats que han de ser objecte del projecte
Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1 Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada
Comprèn informació i articles de caràcter rutinari
 C2 Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i presentacions digitals
Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C3 Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
 C4 Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
 C5 Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat
 C6 Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i motivacions acadèmico-professionals
Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

Procediments de selecció i assignació
Procediments

A la web de la FECP, http://www.fcep.urv.cat/ es troba la Guia del TFG on hi consten totes les informacions relatives a àmbits de treball del TFG i assignació de tutors. 

Per norma general, en 2 dels 3 àmbits de treball del TFG ('Anàlisi i proposta de millora de la pràctica escolar' i 'Planificació curricular contextualitzada'), l'assignació de tutors es farà per part dels Responsables de l'ensenyament d'entre el professorat adjudicat pels departaments implicats. Donat que el TFG en aquests dos àmbits està clarament associat al Practicum II, cal atendre els criteris de selecció i assignació publicats a la Guia docent de Practicum II (i que apareixen a la web citada).

En el cas de l'àmbit de 'Col.laboració amb línies de recerca escolar', els estudiants hi optaran voluntàriament i els grups d'investigació adjudicaran les places atenent a criteris oportunament fets públic (Fonamentalment, Carta de motivació i expedient acadèmic).


Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
4 10 14
Selecció/assignació del treball de fi de grau / màster
5 10 15
Mecanismes de coordinació i seguiment del treball de fi de grau / màster
20 80 100
Elaboració del treball de fi de grau / màster
11 55 66
Presentació i defensa del treball de fi de grau / màster
10 20 30
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Pla específic d'actuació
  Descripció
Activitats Introductòries Sessions de formació globals i específiques de recerca
Selecció/assignació del treball de fi de grau / màster Sessions de decisió sobre temàtiques del TFG.
Visites als centres.
Mecanismes de coordinació i seguiment del treball de fi de grau / màster Tutories individuals i/o grupals de planificació i revisió del progrés del TFG.
Elaboració del treball de fi de grau / màster Elaboració de l'informe seguint els esquemes proporcionats a la Guia del TFG i específics per a cadascun dels 3 àmbits.
Presentació i defensa del treball de fi de grau / màster Exposició davant del tribunal avaluador.

Mecanismes coordinació/seguiment
Descripció

Data

Acció

Agents

Juliol

Matriculació

Estudiants

Juliol-agost

Assignació de tutors

Departaments

Setembre

Primera tutoria

Estudiants amb tutors

1a setmana novembre

Lliurament annexos 1-2

Estudiants

Novembre

Segona tutoria

Estudiants amb tutors

Novembre-abril

Desenvolupament del projecte de TFG

Estudiants

Novembre-abril

Tutories de seguiment (annex 3)

Estudiants amb tutors*(es poden fer tutories grupals i revisions per parelles)

1a setmana maig

Lliurament primera versió memòria a tutors

Estudiants

Maig

Millora de la memòria partint del feedback dels tutors

Estudiants amb tutors

Última setmana maig

Valoració, si s’escau, positiva de la memòria (annex 4)

Tutors

Última setmana maig

Dipòsit de la memòria i de les autoreflexions

Estudiants

Principi juny

Definició dels tribunal

FCEP i departaments implicats

Final juny

Defensa oral del TFG

Estudiants i tribunal

 


Criteris i procediments d’avaluació
Es durà a terme una avaluació interna (per part de la universitat) i una autoavaluació (per part de l'estudiant)
Metodologies Competències Descripció Pes        
Mecanismes de coordinació i seguiment del treball de fi de grau / màster
Avaluació inicial, Planificació i seguiment i progrés del TFG.
Valoració final del TFG, per part del tutor de la Universitat.

50%
Elaboració del treball de fi de grau / màster
Autoavaluació de l'estudiant. Valoració de l'adquisició de les competències dels estudis de Grau.

10%
Presentació i defensa del treball de fi de grau / màster
Valoració del TFG per part del Tribunal. Exposició del treball. 40%
Altres
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Es durà a terme una avaluació interna (per part de la universitat) i una autoavaluació (per part de l'estudiant).

A causa de les característiques particulars d'aquesta matèria, el TFG tindrà una única convocatòria per curs. 

Per superar el TFG l'estudiant haurà d'obtenir una qualificació positiva, de 5 sobre 10, en cadascun dels següents apartats:

- l'avaluació del tutor

- l'avaluació de l'exposició davant del tribunal


Fonts d'informació

Bàsica

ARNAL, L., DEL RINCON, D. LATORRE, D. (1992). Investigación educativa. Fundamentos y metodología. Barcelona: Cabor.

BARTOLOMÉ,  M. (1992). "La investigación cualitativa en educación: ¿comprender o transformar?” A Revista de Investigación Educativa.  N. 20. Barcelona. Pp.: 7-37.

BOGDAN i TAYLOR (1986). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Madrid: Paidós.

BOLÍVAR, A., DOMINGO, J., FERNÁNDEZ CRUZ, M. (2001). La investigación biográfico-narrativa en educación. Enfoque y metodología. Madrid: La Muralla.

COLÁS, M. P., i BUENDÍA, L. (1992). Investigación educativa. Sevilla: Alfar

COOK, T. D., REICHARDT, CH.S.(1986). Métodos cualitativos y cuantitativos en investigación evaluativa. Madrid: Morata.

DE KETELE, J. M. i ROEGIERS, X. (1995). Metodología de la recogida de la información. Madrid: La Muralla.

DEL RINCÓN, D. (1995). Técnicas de investigación en Ciencias Sociales. Madrid: Dykinson.

DOMINGO, J. y FERNÁNDEZ, M. (1999). Técnicas para el desarrollo personal y formación del profesorado. Bilbao: ICE Deusto. Cuaderno 10.Bilbao

GOETZ, J. P. i LECOMPTE, L. O. (1990). Etnografía y diseño cualitativo en la investigación cualitativa. Madrid: Morata.

KEMMIS, S. (1988). Como planificar la investigación-acción. Barcelona: Laertes.

LIEBERMAN, A. y MILLER, L. (Eds.) (2003). La indagación como base de la formación del profesorado y la mejora de la educación. Barcelona: Octaedro. Cap. 13. Págs.: 247 – 275)

LYONS, N. (1999). El uso de la carpeta de aprendizaje. Propuestas para un nuevo profesionalismo docente. Buenos Aires: Amorrortu

MATEO, J. (1999). “La investigación educativa.” A Evaluación e investigación. Enciclopedia General de la Educación. Barcelona: Océano. Tomo 2, Pp. 586-647

MATEO, J. (2000). La evaluación educativa, su práctica y otras metáforas. BCN: ICE UB/Horsori.

SHÖN, D.(1992). La formación de profesionales reflexivos. Hacia un nuevo diseño de la enseñanza y el aprendizaje en las profesiones. Barcelona: Paidós.

SHÖN, D.(1998). El profesional reflexivo. Cómo piensan los profesionales cuando actúan. Barcelona: Paidós.

SOLA, M. (1999). El análisis de las creencias del profesorado como requisito de desarrollo profesional. A Pérez Gómez, Barquín, Angulo (edts.) Desarrollo Profesional del docente. Política, investigación y práctica. Madrid: Akal. Pp. 661-683

STAKE, R. E. (1998). Investigación con estudio de casos. Madrid: Morata

TEJADA, J. (1997). El proceso de investigación científica. Barcelona: La Caixa

WITTROCK, M. C. (1989). La investigación en la enseñanza. 3v: I.: Enfoques, teorías y métodos. II.: Métodos cualitativos y de observación. III.: Profesores y alumnos. Madrid: Paidós.

ZABALZA, M. A. (2004). Diarios de clase. Un instrumento de investigación y desarrollo profesional. Madrid: Narcea.

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili