Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2015-16 | Grau d'Educació Social (2009) | Psicologia de l'adolescència, maduresa i tercera edat

 

Grau d'Educació Social (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT Codi 11224101
Ensenyament
Grau d'Educació Social (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Segon AN
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
MORALES VIVES, FÀBIA
Adreça electrònica fabia.morales@urv.cat
Professors/es
MORALES VIVES, FÀBIA
Web
Descripció general Aquesta assignatura pretén oferir una àmplia perspectiva del desenvolupament humà en les següents etapes del cicle vital: l’adolescència, l’adultesa i la vellesa. Això implica aprofundir en els canvis físics, cognitius, emocionals i psicosocials que caracteritzen aquestes etapes, considerant el context històric i social actual i les implicacions pels professionals de l’àmbit de la Pedagogía i l’Educació Social.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A2 Conèixer els fonaments teòrics de la intervenció socioeducativa i els seus àmbits d'actuació.
 A3 Conèixer les característiques fonamentals dels entorns socials i laborals de la intervenció socioeducativa.
 A5 Identificar i diagnosticar els factors que incideixen en les situacions personals, familiars i socials.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
 C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en l'adolescència, maduresa i vellesa.
 A3 És capaç d'analitzar críticament les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.
 A5 És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el professor
Comprèn els elements que composen una disciplina
Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
Fa aportacions significatives o certes innovacions
 B4 Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.
 B5 Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i terminis requerits
Participa en el treball en equip i realitza aportacions interessants.
 B6 Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués
Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic
Fa presentacions interessants i convincents
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2 Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C3 Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
 C4 Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
 C5 Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat

Continguts
Tema Subtema
Bloc 1: Introducció a l’estudi del desenvolupament adolescent, adult i gran

1.1. Models i teories explicatives del desenvolupament
Bloc 2: El desenvolupament a l’adolescència 2.1. Canvis biològics i físics
2.2. Desenvolupament cognitiu: pensament formal i pensament moral
2.3. Desenvolupament de la personalitat: la identitat adolescent
2.4. Adolescencia i relacions socials
Bloc 3: El desenvolupament a l’adultesa i la vellesa 3.1. Modelos evolutivos en la edad adulta y la vejez
3.2. Los cambios físicos y biológicos en la etapa adulta
3.3. Desarrollo cognitivo: Los procesos superiores: las inteligencias, la creatividad y la sabiduría.
3.4. El desarrollo de la personalidad adulta, la maduración personal, el proceso de envejecimiento.
3.5. La persona adulta y sus relaciones sociales.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
2 1 3
Sessió Magistral
A2
A3
A5
20 25 45
Treballs
B1
B4
C3
C4
C5
12 18 30
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
B5
B6
C2
C3
C4
C5
16 38 54
Atenció personalitzada
5 0 5
 
Proves objectives de tipus test
A2
A3
A5
C3
5 8 13
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats que permeten un primer apropament als continguts de l’assignatura.
Sessió Magistral Sessions que tenen el objectiu de presentar als alumnes de forma ordenada i global els aspectes tèorics generals del desenvolupament físic, cognitiu i psicosocial en la adolescència, maduresa i vellesa.
Treballs Treball de recerca en grup, comú amb la resta d’assignatures.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Resolució i presentació de problemes pràctics individuals i en grup que representen evidències significatives del procés d’aprenentatge de l’alumne, en relació als continguts de la matèria.
Atenció personalitzada Seguiment del treball de l'alumne i resolució de dubtes tant a l'aula com en sessions de tutoria.

Atenció personalitzada
Descripció
Els alumnes disposen d’hores d’atenció pel seguiment i supervisió del treball individual i en grup. És un temps per la retroalimentació sobre les tasques i produccions a partir dels indicadors d’avaluació. Es promou també el seguiment de la dinàmica de treball en equip.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
B1
B4
C3
C4
C5
Treball de recerca en grup, comú amb la resta d’assignatures. 25%
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
B5
B6
C2
C3
C4
C5
Resolució de problemes i casos pràctics, realització d’activitats pràctiques. 35%
Proves objectives de tipus test
A2
A3
A5
C3
En aquetes proves s'avaluen els continguts teòrics impartits a les classes magistrals.

Cal superar el 50% de la prova.
40%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

- Els estudiants que no poden assistir regularment a les sessions (classes presencials) han de parlar amb el coordinador/a de matèria durant el mes de setembre.

- Els estudiants que no matriculen les 6 matèries que conformen el segon de Grau, han de comunicar-ho al coordinador/a de matèria durant la primera setmana de classe.

- Hi haurà un examen de recuperació pels alumnes que suspenguin les proves objectives tipus test, però no hi haurà una recuperació per les pràctiques.

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiantat.


Fonts d'informació

Bàsica Santrock, J.W., Psicología del desarrollo: el ciclo vital, 10ª, Mc Graw Hill
Fernandez-Ballesteros, R., Envejecimiento activo. Contribuciones de la Psicología, 1ª, Pirámide
Triadó, C. & Villar, F., Psicología de la vejez, 1ª, Alianza

Complementària Ríos, J. A., Los ciclos vitales de la familia y la pareja, 1ª, Editorial CCS
Yanguas, J. , Intervención psicosocial en gerontología: manual práctico, 2ª, Caritas Española
Delgado, B., Psicología del desarrollo. VOL. II, 1ª, Mc Graw Hill

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili