Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2015-16 | Grau de Psicologia (2009) | Pràctiques externes

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) PRÀCTIQUES EXTERNES Codi 11204401
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
12 Pràctiques Externes obligatòria Quart 2Q conv. única
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
TORRENTE TORNÉ, MARGARITA
Adreça electrònica paloma.vicens@urv.cat
diana.ribes@urv.cat
jaume.descarrega@urv.cat
nuria.vazquezo@urv.cat
cori.camps@urv.cat
josefa.canals@urv.cat
margarita.torrente@urv.cat
montserrat.domenech@urv.cat
fernandojose.revillas@urv.cat
mariadelpilar.ferre@urv.cat
josep.demestre@urv.cat
joan.boada@urv.cat
marc.guasch@urv.cat
sonia.gonzalez@urv.cat
alexandra.cosi@urv.cat
adriana.gil@urv.cat
evelin.blanco@urv.cat
nuria.voltas@urv.cat
eleuterio.lendinez@urv.cat
Professors/es
VICENS CALDERÓN, PALOMA
RIBES FORTANET, DIANA
DESCARREGA FONT, JAUME
VÁZQUEZ ORELLANA, NÚRIA
CAMPS LLAURADÓ, MISERICÒRDIA
CANALS SANS, JOSEFA
TORRENTE TORNÉ, MARGARITA
DOMÈNECH AUQUÉ, MONTSERRAT
REVILLAS ORTEGA, FERNANDO JOSÉ
FERRÉ ROMEU, MARIA PILAR
DEMESTRE VILADEVALL, JOSEP
BOADA GRAU, JOAN
GUASCH MOIX, MARC
GONZALEZ RECIO, SONIA
COSI MUÑOZ, ALEXANDRA
GIL JUÁREZ, ADRIANA
BLANCO COBO, EVELIN
VOLTAS MORESO, NÚRIA
LENDINES NAJAR, ELEUTERIO
Web
Descripció general La finalitat de les PE és posar en contacte l’alumnat amb les diferents activitats pròpies dels contextos on el psicòleg/loga exerceix les seves tasques, de manera que conegui suficientment tots els aspectes que conformen aquesta realitat professional (funcions, serveis, programes, organització, deontologia, etc.) i pugui aprofundir i consolidar les competències adquirides al llarg del Grau i orientar-se en al seu futur professional. Per poder matricular aquesta assignatura l'alumne ha de tenir superats un mínim de 120 ECTS de l'ensenyament.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A2 Conèixer i comprendre les lleis i principis dels processos psicològics.
 A3 Conèixer els processos i etapes principals del desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital en els seus aspectes de normalitat i anormalitat.
 A4 Conèixer i comprendre les bases biològiques de la conducta humana i els processos psicològics.
 A5 Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
 A6 Adquirir els coneixements i destreses necessaris per diagnosticar i intervenir en els diferents contextos i camps d'aplicació de la Psicologia (educació, clínica i salut, treball i organitzacions i comunitari).
 A7 Conèixer, seleccionar i administrar les tècniques d'avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica en els seus possibles àmbits d'aplicació.
 A8 Identificar les característiques rellevants del comportament dels individus i grups, descriure i analitzar els seus problemes i necessitats per planificar i executar les intervencions adequades, avaluant i analitzant els resultats i l'eficàcia de les pròpies actuacions.
 A10 Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional.
 A11 Conèixer el marc legal que regula la pràctica professional i ajustar-se als principis ètics i al codi deontològic de la Psicologia.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
 B7 Tenir sensibilització en temes mediambientals.
 B8 Gestionar projectes tècnics o professionals complexos.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
 C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.

Resultats d'aprenentatge
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Posar en funcionament, a l'àmbit professional i d'una manera integrada, tota una sèrie de competències específiques, transversals y nuclears.
 A3 Posar en funcionament, a l'àmbit professional i d'una manera integrada, tota una sèrie de competències específiques, transversals y nuclears.
 A4 Posar en funcionament, a l'àmbit professional i d'una manera integrada, tota una sèrie de competències específiques, transversals y nuclears.
 A5 Posar en funcionament, a l'àmbit professional i d'una manera integrada, tota una sèrie de competències específiques, transversals y nuclears.
Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional i en el moment de definir i portar a terme un projecte.
 A6 Posar en funcionament, a l'àmbit professional i d'una manera integrada, tota una sèrie de competències específiques, transversals y nuclears.
Conèixer i utilitzar els medis tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de l'àmbit.
 A7 Aplicar les tècniques apreses a contextos concrets.
 A8 Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.
Definir els objectius i les metes del servei que es prestarà.
Identificar les característiques dels individus, grups o organitzacions i els contextos a destacar pel servei que es sol·licita.
Proporcionar informació als usuaris, tenint en compte el tipus de destinatari.
 A10 Pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en els diferents àmbits de la professió.
 A11 Familiaritzar-se amb els camps d'aplicació de la Psicologia.
Acceptació, integració i elaboració de les crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.
Respectar i fer respectar el codi deontològic i actuar de manera ètica en les activitats relacionades amb la seva actuació professional.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Fa aportacions significatives o certes innovacions
 B2 Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
 B5 Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
 B7 En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la pròpia professió
 B8 Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’ accés a la informació i el seu ús
 C5 Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones
 C6 Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

Procediments de selecció i assignació
Procediments

El procediment per la selecció és la priorització de les preinscripcions. L'elecció es farà seguint un ordre d'accés en funció dels crèdits superats i en cas d'empat per la nota mitjana.

Calendari:

Maig-juny: reunió informativa

Juny: oferta de centres i places

Juliol: adjudicació de centre

Setembre: assignació del tutor acadèmic


Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
0 0 0
Selecció/assignació del lloc de pràctiques externes
0 0 0
Mecanismes de coordinació i seguiment de pràctiques externes
0 0 0
Treballs de pràctiques externes
0 120 120
Estada de pràctiques
0 180 180
Memòria
0 0 0
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Pla específic d'actuació
  Descripció
Activitats Introductòries En la reunió informativa que cada any organitza deganat s'expliquen les implicacions de les PE i s'xplica com fer l'elecció i inscripció de centre, entre d'altres.
Mecanismes de coordinació i seguiment de pràctiques externes El tutor acadèmic portarà a terme la coordinació i seguiment de les pràctiques dels seus alumnes
Treballs de pràctiques externes Un cop realitzades les pràctiques s'haurà d'entregar al tutor acadèmic una memòria
Estada de pràctiques Les pràctiques seràn dutes per l'alumne al centre assignat.

Les pràctiques externes són presencials i s’han de fer en temps i llocs especificats.
Memòria

Mecanismes coordinació/seguiment
Es durà a terme una coordinació interna (per part de la universitat) i una coordinació externa (per part del centre de pràctiques).
Descripció

Procés

Acció

Data

Responsables

Estada al centre de Pràctiques

Elaboració del Pla de Treball

Implementació Pla de Treball: Pràctiques d’observació

Pràctiques d’intervenció acompanyada

Pràctiques d’intervenció autònoma

2on Q (excepcionalment 1erQ o anual)

Tutor/a del centre

Alumnat

Tutor/a Universitat

Coordinació del tutor/a de la Facultat amb l’alumnat durant l’estada al centre de pràctiques

Tutories presencials de seguiment del Pla de Treball i preparació de la Memòria de Pràctiques Externes

Durant l’estada de PE

Tutor/a Universitat Alumnat

Coordinació del tutor/a Facultat amb el tutor intern durant l’estada al centre de pràctiques

Segona visita al centre i/o contactes per al seguiment del Pla de Treball de l’alumne tutoritzat

A finals de l’estada de PE

Tutor/a Universitat

Tutor/a de centre

Procés

Acció

Data

Responsables

Coordinació del tutor/a Facultat amb el tutor intern al final de l’estada al centre de pràctiques

Tercera visita al centre -entrevista per avaluar el Pla de Treball de l’alumne tutoritzat

Maig

Tutor/a Universitat
Tutor/a de centre

Avaluació de l’estada de pràctiques realitzada pel tutor de centre

Emplenar la fitxa d’avaluació de les tasques realitzades  per l’alumnat

Finals de maig

Tutor/a de centre

Elaboració de la Memòria (autoavaluació)

Lliurament Memòria de Pràctiques Externes

Finals de maig

Alumnat

Tutor/a Universitat

Avaluació de la Memòria

Correcció de la Memòria

juny

Tutor/a Universitat


Criteris i procediments d'avaluació
Es durà a terme una avaluació interna (per part de la universitat), una valoració externa (per part del centre de pràctiques) i una autovaloració (per part de l’estudiant).
Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs de pràctiques externes
Estada de pràctiques
Altres
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació del les PE estarà composada per:

· Informe realitzat per part de l'empresa o institució del tutor de pràctiques externes (70%)

· Memòria de les Pràctiques (20%)

· Informe de valoració del tutor intern (10%)

A causa de les característiques particulars d'aquesta matèria, les PE tindran una única convocatòria per curs. 


Fonts d'informació

Bàsica

El tutor acadèmic pot suggerir fons bibliogràfiques concretes en funció de les característiques del centre de pràctiques i de les tasques assignades a l’alumne.

Complementària

El tutor acadèmic pot suggerir fons bibliogràfiques concretes en funció de les característiques del centre de pràctiques i de les tasques assignades a l’alumne.

Recomanacions


 
Altres comentaris
Es recomana haver superat les assignatures del pla d’estudis de caràcter troncal i obligatori relacionades amb l’àmbit de la plaça de Practicum seleccionada. Per poder accedir a una plaça en un centre o institució concrets cal realitzar la preinscripció durant el més de juny. En tot cas, us podeu dirigir al Responsable de l’Ensenyament per qualsevol aclariment. h
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili