Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2015-16 | Grau de Psicologia (2009) | Treball de fi de grau

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) TREBALL DE FI DE GRAU Codi 11204301
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Treball fi de grau Quart 2Q conv. única
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
TORRENTE TORNÉ, MARGARITA
Adreça electrònica paloma.vicens@urv.cat
diana.ribes@urv.cat
jaume.descarrega@urv.cat
nuria.vazquezo@urv.cat
cori.camps@urv.cat
josefa.canals@urv.cat
margarita.torrente@urv.cat
montserrat.domenech@urv.cat
fernandojose.revillas@urv.cat
mariadelpilar.ferre@urv.cat
josep.demestre@urv.cat
joan.boada@urv.cat
marc.guasch@urv.cat
sonia.gonzalez@urv.cat
alexandra.cosi@urv.cat
adriana.gil@urv.cat
evelin.blanco@urv.cat
nuria.voltas@urv.cat
eleuterio.lendinez@urv.cat
Professors/es
VICENS CALDERÓN, PALOMA
RIBES FORTANET, DIANA
DESCARREGA FONT, JAUME
VÁZQUEZ ORELLANA, NÚRIA
CAMPS LLAURADÓ, MISERICÒRDIA
CANALS SANS, JOSEFA
TORRENTE TORNÉ, MARGARITA
DOMÈNECH AUQUÉ, MONTSERRAT
REVILLAS ORTEGA, FERNANDO JOSÉ
FERRÉ ROMEU, MARIA PILAR
DEMESTRE VILADEVALL, JOSEP
BOADA GRAU, JOAN
GUASCH MOIX, MARC
GONZALEZ RECIO, SONIA
COSI MUÑOZ, ALEXANDRA
GIL JUÁREZ, ADRIANA
BLANCO COBO, EVELIN
VOLTAS MORESO, NÚRIA
LENDINES NAJAR, ELEUTERIO
Web
Descripció general El Treball de Fi de Grau (TFG) consisteix en una investigació que l’estudiant realitzarà en el marc del desenvolupament de les pràctiques, la recollirà en un informe escrit i la defensarà oralment davant d’un tribunal d’experts. Per poder matricular aquesta assignatura l'alumne haurà de tenir superats un mínim de 168 ECTS de l'ensenyament.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Conèixer els diferents models teòrics de la Psicologia, la dimensió social, antropològica i històrica i ser capaç de valorar críticament les seves contribucions i limitacions al comportament dels individus, dels grups i de les organitzacions.
 A9 Conèixer els diferents dissenys d'investigació i els procediments de formulació i contrast d'hipòtesis.
 A10 Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentatge
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.
 A9 Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional i en el moment de definir i portar a terme un projecte.
 A10 Conèixer, analitzar i utilitzar críticament les fonts i la bibliografia.
Elaborar un discurs breu, coherent i que comuniqui els resultats del treball
Comunicar correctament en la llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B3 Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball
 B4 Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
 B6 Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic
Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués
En les seves presentacions utilitza medis de suport
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1 Comprèn informació i articles de caràcter rutinari
 C2 Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i presentacions digitals
 C4 Produeix un text oral gramaticalment correcte
Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

Procediments de selecció i assignació
Procediments

El tutor de Pràctiques Externes d'un alumne serà el tutor del TFG del mateix alumne. SEgons les característiques del centre on hagi realitzat les pràctiques se l'assignarà a un o altre tribunal (social, educativa, clínica o recerca)


Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
0 0 0
Selecció/assignació del treball de fi de grau / màster
0 0 0
Mecanismes de coordinació i seguiment del treball de fi de grau / màster
4 0 4
Elaboració del treball de fi de grau / màster
0 145 145
Presentació i defensa del treball de fi de grau / màster
1 0 1
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Pla específic d'actuació
  Descripció
Activitats Introductòries
Selecció/assignació del treball de fi de grau / màster El treball de fi de grau serà assignat al tribunal de la menció on s'hagin dut a terme les PE
Mecanismes de coordinació i seguiment del treball de fi de grau / màster S’han programat 3 tallers de TFG que el tutor haurà de dur a terme amb els alumnes tutoritzats: 1-abans de l’inici de les pràctiques, 2-durant la realització de les PE i 3-en finalitzar les PE. Així com 3 hores d’atenció individual.
Elaboració del treball de fi de grau / màster L’estudiant s’hi dedicarà gairebé en exclusiva durant el mes de juny, redactant-lo i preparant la seva exposició seguint les indicacions que li haurà donat el seu tutor durant la coordinació.
Presentació i defensa del treball de fi de grau / màster La presentació i defensa serà durant la segons quinzena de juny

Mecanismes coordinació/seguiment
Es durà a terme una coordinació interna (per part de la universitat).
Descripció

S’han programat 3 tallers de TFG que el tutor haurà de dur a terme amb els alumnes tutoritzats: 1-abans de l’inici de les pràctiques, 2-durant la realització de les PE i 3-en finalitzar les PE. Així com 3 hores d’atenció individual, a més a més de la presentació i avaluació del TFG.

És responsabilitat del tutor acadèmic realitzar els diferents tallers i atenció personalitzada dels alumnes que tutoritzi per tal de concretar el disseny i desenvolupament dels TFG dels seus alumnes.


Criteris i procediments d’avaluació
Es durà a terme una avaluació interna (per part de la universitat)
Metodologies Competències Descripció Pes        
Altres
 
Altres comentaris i segona convocatòria

El Treball de Fi de Grau (TFG) consisteix en una investigació que l'estudiant realitzarà en el marc del desenvolupament de les pràctiques, la recollirà en un informe escrit i la defensarà oralment davant d'un tribunal d'experts.

L'estudiant s'hi dedicarà gairebé en exclusiva durant el mes de juny i el defensarà públicament la segona quinzena de juny.

S'han programat 3 tallers de TFG que el tutor haurà de dur a terme amb els alumnes tutoritzats: 1-abans de l'inici de les pràctiques, 2-durant la realització de les PE i 3-en finalitzar les PE. Així com 3 hores d'atenció individual, a més a més de la presentació i avaluació del TFG

L'avaluació interna del TFG estarà composada per:

· Informe de les entrevistes realitzades amb el tutor de la Universitat sobre el TFG (20%)

· Elaboració del TFG, entregat en format escrit per part de l'alumne (50%)

· Avaluació de la defensa del TFG (30%)

A causa de les característiques particulars d'aquesta matèria, el TFG tindrà una única convocatòria per curs. 


Fonts d'informació

Bàsica

Cada tutor recomanarà la bibliografia a l'alumne depenent de les característiques del TFG i tema concret.

Complementària

Cada tutor recomanarà la bibliografia a l'alumne depenent de les característiques del TFG i tema concret.

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili