Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2015-16 | Grau de Psicologia (2009) | Avaluació clínica

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) AVALUACIÓ CLÍNICA Codi 11204271
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
VÁZQUEZ ORELLANA, NÚRIA
Adreça electrònica nuria.vazquezo@urv.cat
Professors/es
VÁZQUEZ ORELLANA, NÚRIA
Web
Descripció general Aquesta assignatura optativa de la branca de salud-clínica pretén aprofundir en els coneixements teòric-pràctics per tal de realitzar un acurat procés d’avaluació clínica d’adults, aplicant la integració dels coneixements apressos en d'altres assignatures del grau. Es treballarà en el coneixement dels instruments i les tècniques d’avaluació més freqüentment utilitzats a l’avaluació clínica. A les pràctiques es facilitarà l'adquisició de les destreses per integrar els resultats obtinguts de l'exploració en l'elaboració d'un informe clínic estructurat que descrigui a la persona avaluada, el seu estat, evolució i pronòstic.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A5 Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
 A6 Adquirir els coneixements i destreses necessaris per diagnosticar i intervenir en els diferents contextos i camps d'aplicació de la Psicologia (educació, clínica i salut, treball i organitzacions i comunitari).
 A7 Conèixer, seleccionar i administrar les tècniques d'avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica en els seus possibles àmbits d'aplicació.
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A5 Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
 A6 Diagnosticar i intervenir en el camp específic de la Psicologia Clínica.
 A7 Seleccionar i administrar les tècniques d’avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica pròpies de la Psicologia Clínica.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text oral gramaticalment correcte
Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
1. L’avaluació dins de la Psicologia Clínica
2. Plantejaments ètics de l’ avaluació en psicologia clínica
3. La entrevista clínica
3.1.- Pautes generals de desenvolupament
3.1.- Entrevista d'Estat Mental
4.- Avaluació clínica d’una persona adulta: selecció d’instruments segons els aspectes a valorar

5.-Que fem amb totes les dades i informacions recollides? 5.1.- Integració d’indicis i d’obtenció d’un diagnòstic
5.2.- Elaboració de l’informe clínic
5.3.- Devolutiva

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
A5
A6
A7
14 20 34
Treballs
A5
A7
6 12 18
Pràctiques a laboratoris
A5
A7
C4
7 8 15
Atenció personalitzada
3 0 3
 
Proves de desenvolupament
A5
A6
A7
1 1 2
Proves pràctiques
A5
A7
C4
1 1 2
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries presentació de l'assignatura, programa, metodologia i forma d'avaluació.
Sessió Magistral exposició per part del professor dels continguts
Treballs realització de 2 informes d'avaluació clínica de casos reals aportats pel professor. Es realitzarà en grups de dos ó tres.
Pràctiques a laboratoris expossicons orals en grup de dos sobre els diferents moments i processos de l'avaluació clinica
Atenció personalitzada resolució de dubtes respecte dels treballs pràctics

Atenció personalitzada
Descripció
Es realitzarà al despatx de forma presencial o a través de consultes per coreu electrònic.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
A5
A7
2 informes clínics de casos reals 40
Pràctiques a laboratoris
A5
A7
C4
exposicions orals sobre els mètodes, instruments i processos de l'avaluació clinica 10
Proves de desenvolupament
A5
A6
A7
examen dels contingut de les classes magistrals 20
Proves pràctiques
A5
A7
C4
resolució d'un cas pràctic d'avaluació 30

Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluades. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiant/a.


Fonts d'informació

Bàsica

AVILA ESPADA, A. Evaluación en Psicología Clínica II.Salamanca: Amarú.

BUELA CASAL, G.; CABALLO, V.E. y SIERRA, J.C. (Dirs.)(1996): Manual de evaluación en Psicología Clínica y de la Salud. Madrid: SigloXXI.

BULBENA, A.; BERRIOS, G.E. y FERNÁNDEZ DE LARRINOA, P.(2000): Medición Clínica en Psiquiatría y Psicología. Barcelona: Masson.

CABALLO, V.E. (2006): Manual para la evaluación clínica de los trastornos psicológicos. Ed. Pirámide.

FERNÁNDEZ-BALLESTEROS R. (2004): Evaluación psicológica.Conceptos, métodos y estudio de casos. Madrid: Pirámide.

GUTIERREZ, T.; RAICH, R.M.; SÁNCHEZ, D. y DEUS, J.(2003): Instrumentos de evaluación en Psicología de la Salud. Madrid:Alianza Editorial.

MUÑOZ, M. (2003) . Manual práctico de evaluación psicológica clínica. Madrid: Síntesis.

MUÑOZ LÓPEZ, M. et alt. (2002): Instrumentos de evaluación en Salud Mental. Madrid: Pirámide.

REMOR, E.; ARRANZ, P.; ULLA, S. (Eds.). (2003). El psicólogo en el ámbito del hospital. Bilbao: Desclée De Brouwer.

TRULL, T.J. y PHARES, E.J.(2003). Psicología Clínica. Conceptos, métodos y aspectos prácticos de la profesión. México:Thomson.

WILSON, P.H.; SPENCE, S.H. & KAVANAGH, D.J. (1995). Técnicasde entrevista clínica. Barcelona: Martínez Roca.

Complementària

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC I/11204113
PSICOPATOLOGIA I/11204106
AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC II/11204114
PSICOPATOLOGIA II/11204107
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili