Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2015-16 | Grau de Psicologia (2009) | Psicopatologia de l'adult

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) PSICOPATOLOGIA DE L'ADULT Codi 11204261
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
TOMÁS ALABART, INÉS
Adreça electrònica ines.tomas@urv.cat
Professors/es
TOMÁS ALABART, INÉS
Web
Descripció general Aprofundir en els trastorns més complexes tan a nivell diagnòstic, com d'intervenció.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A6 Adquirir els coneixements i destreses necessaris per diagnosticar i intervenir en els diferents contextos i camps d'aplicació de la Psicologia (educació, clínica i salut, treball i organitzacions i comunitari).
Tipus B Codi Competències Transversals
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A6 Diagnosticar i intervenir en el camp específic de la Psicologia Clínica.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B4 Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia donada i en el temps previst
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
1- Más allá de las clasificaciones: Síntoma y estructura.
2- Trastornos del estado de ánimo - De la depresión al estado maníaco
- Depresión, manía y bipolaridad con síntomas psicóticos.
- Hipótesis etiológicas.
- Posibilidades de intervención y tratamiento.
3- Los trastornos psicóticos - Esquizofrenia, esquizofreniforme y trastorno esquizoafectivo.
- De la personalidad paranoica al delirio.
- El delirio compartido.
- Trastorno psicótivo breve.
- Psicosis reactiva.
- Psicosis y consumo de sustancias tóxicas.

- Hipótesis etiológicas.
-Posibilidades de Intervención y tratamiento

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Presentacions / exposicions
C4
15 15 30
Sessió Magistral
24 25 49
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
14 20 34
Treballs
A6
B4
C4
6 28 34
Atenció personalitzada
2 0 2
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Els nous criteris de diagnòstic . Reflexiò al respecte.
Presentacions / exposicions En relació al treball que es far per l'avaluació
Sessió Magistral Per part del professor qu'imparteix la matèria i d'altres convidats especialistes.
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Estudi de casos publicats en diferents mitjans de comunicació i presentacióde casos clínics .
Treballs Anàlisi del perfil psicopatològic d'un personatge, mitjançant la seva autobiografia, memories i altres materials audiovisuals.
Atenció personalitzada Seguiment dels dubtes i comentaris que puguin sorgir a l'entorn del treball d'avaluació

Atenció personalitzada
Descripció

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
10%
Treballs
A6
B4
C4
90%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiantat.


Fonts d'informació

Bàsica Castilla del Pino,C, El delirio un error necesario, Ed. Nobel, 1998
Castilla del Pino, C., Un estudio sobre la depresión, Ed. península, 2002
Lopez, A., Trastorno Afectivo Bipolar, Ed. Edaf, 2003
Nasio, J.D., Los más famosos casos de psicosis, Ed. Paidós, 2001
Rojas, E., Adiós depresión, Ed. Temas de Hoy, 2006

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili